ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 03.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На трети юли                                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 787 по описа за  2015 година                     

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - „РИЪЛТИ БГ” ЕООД, представлявано от управителя Самюел Бартлет, редовно уведомен, представлява се от адв. С., преупълномощена от адв. Т. и адв. А., упълномощена с представеното по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА – Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Б..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството е образувано по жалба срещу Акт за установяване на задължение по декларация № МДТ-930/28.11.2014г., издаден от издаден от главен експерт в отдел МДТ при Община Несебър, потвърден с Решение № 1/19.01.2015г. на началник-отдел МДТ при Община Несебър. Към жалбата е била приложена част от административната преписка, по която е издаден оспорения акт.

С разпореждане от 30.04.2015г. съдът указа на ответника да представи конкретно посочени писмени доказателства и документи, което той стори с писмо от 13.05.2015г.

След разделянето на производствата по жалбата срещу всеки от различните АУЗД, на 25.05.2015г. е постъпила молба от жалбоподателя с искане тези производствата отново да бъдат обединени за процесуална икономия. При внимателен преглед на преписката съдът констатира, че представеното по делото пълномощно от дружеството-жалбоподател, към пълномощника адв. А. Т. не е пълно – липсва страницата с указания за предоставената представителна власт и положен подпис от упълномощителя.

 

АДВ. А.: Представям в цялост пълномощното.

Поддържам жалбата, както и направените доказателствени искания посочени в нашата жалба за извършване на съдебно-техническа експертиза.

АДВ. С.: Поддържам изложеното от адв. А..

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна и недоказана.

Моля да бъдат приети като доказателства по делото представените с писмо изх. № 1485/12.05.2015 документи представени от Община Несебър, както и моля да бъдат приети и приобщени към доказателствения материал доказателствата които представям – справка за закупените МПС и материали от Кметство Обзор през 2010 г., Допълнително споразумение № 169/18.02.2015 г. ведно с Трудов договор № 141/25.09.2009 г. за назначаване на Мария Григорова, която е актосъставител и Заповед № 7 за назначаване на Паскал Апостолов на длъжността Началник отдел „МДТ”.

По искането за експертиза, не възразявам против направеното искане, като предоставям на преценката на съда.

АДВ. А.: Моля да бъде назначено вещо лице архитект и строителен инженер, които да отговорят на следните въпроси:

1.Имотът, за който е издаден процесния Акт за установяване на задължение по декларация, намира ли се в крайност на населеното място гр. Обзор?

2.Имало ли е през 2010 г. влязъл в сила ПУП за процесния имот и за м. „Мешелика” въобще?

3.Има ли в момента ВиК и електроснабдяване в имота?

Моля вещото лице да извърши и оглед на място.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Не се противопоставям.

АДВ. А.: Представям и снимка на процесния имот.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Не възразявам. Считам, че това не е доказателство.

 

Съдът във връзка с представените писмени доказателства намери, че същите следва да бъдат приети.

По отношение на направените доказателствени искания за извършване на две експертизи, съдът намери, че въпросите следва да бъдат обединени и да бъде извършена една експертиза от подходящ специалист, който да отговори на всички поставени въпроси.

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства с жалбата, представените с административната преписка, представените писмени доказателства с писмото на ответника от 13.05.2015 г., както и тези представени в днешно съдебно заседание.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на всички поставени от жалбоподателя въпроси – тези посочени в жалбата на стр. 5 и 6 от делото, както и тези посочени в днешно съдебно заседание, като вещото лице извърши и оглед на имота.

Експертизата да се извърши след заплащане на депозит в размер на 400 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес.

Съдът допълнително ще посочи вещото лице, което ще извърши експертизата.

 

Съдът по отношение на искането за обединяване не делата намери, че съвместното разглеждане на жалбите ще затрудни развитието на производството, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на „Риълти БГ” ЕООД за съединяване на образуваните по негова жалба административни дела в едно общо производство.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 02.10.2015 г. – 10.30 ч., за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: