ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                            Номер 785                               дата 15 май 2014 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 15 май 2014 год.,

в следния състав:

 

                                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело № 787  по описа за 2014 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Съдът е сезиран с жалба, подадена от Г.А.-С. *** против твърдян мълчалив отказ на община Бургас да извърши административна услуга за извършване на действия по заличаване на част от дължими от жалбоподателката данъци, на основание изтекла погасителна давност.

Жалбата е процесуално недопустима за разглеждане, тъй като съдът не констатира наличието на мълчалив отказ за извършване на заявена административна услуга. 

Жалбоподателката А.-С. е подала заявление вх. № 307/14.02.2014г. до Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при община Бургас, с което е поискала да бъдат отписани дължимите от нея данъци за периода 2005г.-2008г. вкл., поради изтекла погасителна давност. В срока по чл.57, ал.1 от АПК, приложим във вр. с чл.21, ал.3 от АПК административният орган не се е произнесъл по това заявление, което вероятно е възприето от жалбоподателката като мълчалив отказ. След подаване на настоящата жалба жалбоподателката е получила писмо от община Бургас изх. № 307/03.04.2014г., видно от което, при разглеждане на нейното заявление е било установено, че са били издадени АУЗД № 6387/28.10.2013г. и АУЗД № 6388/28.10.2013г., с които са били установени задължения за ДНИ, ТБО и данък за МПС за периода 2006г.-2012г.. Посочено е, че тези актове не са били обжалвани и не са налице основания установените с тях задължения да бъдат отписани по давност. 

С оглед на тези фактически данни следва да се приеме, че от страна на административния орган – директор на Дирекция „МПДТР” при община Бургас не е формиран мълчалив отказ по смисъла на чл.58, ал.1 от АПК по подаденото пред него заявление вх. № 307/14.02.2014г., тъй като за този орган не е възникнало задължение да се произнесе по това сезиране. Защитата против установените публични общински вземания следва да се реализира по пътя на тяхното обжалване по предвидения за това ред и в рамките на тази процедура могат да се правят възражения за погасяването им по давност. Самò за себе си, така заявеното искане, извън процедура по обжалване на задълженията, не подлежи на самостоятелно разглеждане и в този смисъл административният орган не дължи произнасяне по него, поради което и не може да формира твърдяния мълчалив отказ., поради което настоящото оспорване е лишено от предмет.

На основание горните мотиви жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати, поради което и на основание чл.159, т.1 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Г.А.-С. *** против твърдян мълчалив отказ на директор на Дирекция „МПДТР” при община Бургас да се произнесе по заявление вх. № 307/14.02.2014г.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 787/2014г. по описа на Административен съд – Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                      СЪДИЯ: