ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

826                   11.04.2018 г., гр.Бургас,

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, осемнадесети състав, в закрито заседание на единадесети април две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                             СЪДИЯ:  Марина Николова

 

         като разгледа докладваното от съдия Николова адм. д. № 786 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на М.С.И., ЕГН: **********, чрез адв. П.Д. *** срещу мълчалив отказ на Директор ОДБХ гр. Бургас за предоставяне на обществена информация, поискана със Заявление с вх. № 322/02.02.2018 год.

При проверка на редовността на жалбата съдът констатира, че същата не отговаря на всички изисквания за редовност, съдържащи се в чл.150 и чл.151 от АПК, а именно: не са представени всички доказателства, с които оспорващия разполага, вкл. доказателства за депозиране на заявлението с вх. № 322/02.02.2018 год. /изискване на чл. 150, ал. 2 от АПК/ и не е приложен документ за платена държавна такса в размер на 10 лева, на основание чл.151, т. 3 АПК и т.2 б, б „а“ от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси.

С Разпореждане на съда от 27.03.2018 год. жалбата е оставена без движение, като на жалбоподателя е указано в 7-дневен срок  от съобщението да отстрани следните нередовности на жалбата си: да представени всички доказателства, с които разполага, вкл. доказателства за депозиране на заявлението с вх. № 322/02.02.2018 год., както и да представени документ за платена държавна такса в размер на 10 лева, на основание чл.151, т. 3 АПК и т.2 б, б „а“ от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси.

Едновременно с това Директорът на ОДБХ гр. Бургас е задължен, в 7-дневен срок от съобщението да представи пълната административна преписка по оспорвания мълчалив отказ, ведно със становище за допустимостта и основателността на жалбата.

В указания от съда срок, административната преписка е постъпила, ведно със становище на 02.04.2018 год., а с молба вх. № 4086/10.04.2018 год. процесуалния представител на жалбоподателката е представил документ за платената държавна такса и е депозирал копие от подаденото заявление.

Съдът, като прецени събраните доказателства, намира за установени следното:

На 02.02.2018 г. М.С.И., ЕГН: ********** е депозирала Заявление за предоставяне на обществена информация, адресирано до Директора на ОДБХ гр. Бургас.

Съгласно разпоредбата на  чл. 28, ал. 1 от ЗДОИ срокът за произнасяне на компетентния орган по чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ, е 14-дневен от постъпване на заявлението /постъпването е на 02.02.2018 г./, след изтичането на който и при липсата на произнасяне е приложима фикцията по чл. 58, ал. 1 АПК. Мълчаливият отказ подлежи на обжалване в 1-месечен срок от изтичането на определения в специалния закон срок за произнасяне на органа, съгласно чл. 149, ал. 2 от АПК вр. чл. 40, ал. 1 от ЗДОИ.

В случая, срокът за произнасяне на Директора на ОДБХ гр. Бургас е изтекъл на 16.02.2018 г., а срокът за обжалване, започнал да тече от следващия ден – 17.02.2018 год. е изтекъл на 17.03.2018 год.

Жалбата на М.С.И. срещу мълчаливия отказ по подаденото от нея заявление е постъпила директно в Административен съд Бургас на 26.03.2018 год., т.е. след изтичането на едномесечния срок по чл. 149, ал. 2 АПК вр. чл. 40, ал. 1 ЗДОИ за упражняване правото на оспорване.

Установеният от закона срок за оспорване пред съда на мълчалив отказ по чл. 58, ал. 1 АПК е преклузивен и е абсолютна процесуална предпоставка за надлежното му сезиране, поради което изтичането му в случая преди подаване на жалбата на 17.03.2018 г. е процесуална пречка за разглеждането й по същество – чл. 159, т. 5 АПК вр. чл. 40, ал. 1 ЗДОИ.

Предвид горното, подадената от И. жалба срещу мълчаливия отказ на Директора на ОДБХ гр. Бургас по заявление от 02.02.2018 г., следва да се остави без разглеждане и образуваното по нея производство следва да се прекрати.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 159, т. 5 от АПК, Административен съд Бургас, осемнадесети състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.С.И., ЕГН: **********, чрез адв. П.Д. *** срещу мълчалив отказ на Директор ОДБХ гр. Бургас за предоставяне на обществена информация, поискана със Заявление с вх. № 322/02.02.2018 год.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 786/2018 г. по описа на Административен съд - Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд  в 7-дневен срок от съобщаването му

 

                                 СЪДИЯ: