ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 21.06.                                                                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи юни                        две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 786 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

Жалбоподателят И.К.К. - редовно уведомен, се явява лично и с адв. Ч., с представено по делото пълномощно.

За ответника директор на ТП на НОИ гр. Бургас- редовно уведомен, се явява юк. Ч. – представя пълномощно.

Явява се вещото лице С.А..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпили доказателства по опис от ответника с молба вх. № 4636/10.05.2017 г. /от л. 69 до л. 71 от делото/.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило по делото писмо от ответника с вх. № 5279/25.05.2017 г. 

Съдът констатира, че по делото не е изготвено заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза.

 

Изявление на вещото лице: Уважаема г-жо председател, моля да ми дадете по-дълъг срок за изготвяне на заключението. Видно е, че е необходимо време и за служителите в архива на НОИ, за да ми предоставят необходимите документи.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Адв. Ч.: С оглед липсата на заключение следва да бъде дадена възможност на вещото лице да изготви същото в срок. Водим двама свидетели за разпит с оглед допускането им в предходно съдебно заседание. На този етап няма да сочим други доказателства.

юк. Ч.: Предвид неизготвената експертиза считам, че следва да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението си.  Към момента няма да сочим други доказателства.

СЪДЪТ ДОПУСКА до разпит  водените свидетели.

СНЕМА самоличността на свидетелите, както следва:

 

И.Т.Г., с ЕГН **********, на ** години, българин, български гражданин, неосъждан, с висше образование „инж. маркшайдер“, бивш колега на жалбоподателя в рудник „Върли бряг“.

И.П.А., с ЕГН **********, на ** години, българин, български гражданин, неосъждан, семеен, със средно-специално образование, замерчик, бивш колега на жалбоподателя в рудник „Върли бряг“.

Свидетелите са предупредени за наказателната отговорност по чл. 290 НК.

Свидетелите обещават да говорят истината

 

В залата остава свидетеля Г..

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. Ч. КЪВ СВИДЕТЕЛя:

 

Свидетелят: От ноември месец 1989 г. до март месец 1999 г. работих като подземен маркшайдер в рудник „Върли бряг“. С жалбоподателя бяхме колеги 1989-1990 година.

Въпрос: Вашите трудови задължения като подземен маркшайдер изискваха ли полагането на труд под земята, колко често и с каква продължителност?

Свидетелят: Като подземен маркшайдер бях над 50 % плюс 1 % от месеца под земята. Повече от 4 часа на ден. Имаше тетрадки, в които записвахме кога сме влезли в рудника и кога сме излезли. Ако месецът има 20 работни дни минимум 11 дни сме под земята. Така бяха правилата тогава. Повече от 4 часа от работния ден бяхме под земята. На миньорите работното време беше 7 часа под земята. Нашето работно време беше 8 часа, от които 4 часа трябваше да е под земята.

Въпрос на Съда: Казвате, че е „трябвало“. Къде беше записано това изискване?

Свидетелят: Имаше вътрешни правила.

 юк. Ч.: Нямам въпроси към свидетеля.

Съдът освободи същия.

В залата влиза свидетелят А..

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. Ч. КЪВ СВИДЕТЕЛя:

 

Свидетелят: Работих като замерчик от 1981 г. до 1987 г. в рудник „Върли бряг“. С жалбоподателя бяхме колеги там 6 години. 

 

Въпрос: Вашето естество на трудова дейност беше ли близко до естеството на трудова дейност на жалбоподателя и колко често като време и  продължителност Вие лично сте възприел, че жалбоподателят е изпълнявал трудовата си дейност под земята?

Свидетелят: С жалбоподателя бяхме винаги заедно под земята. Работата на единия е свързана с работата на другия. Само под земята сме работили, сутрин като влезнем в рудника в 8:30 часа чак следобед излизаме. Всеки ден се правят снимки. Без нас другите работници не могат нищо да направят, не може да работи рудника. За да се заснеме план за целия рудник е необходима работата на двама човека, както ние в случая си помагахме с връзването на канапи, осветяване, работа с нивелири, компаси и т.н. Всеки ден влизахме под земята освен, ако нямахме някаква друга задача от началника. Иначе всеки ден се влизаше под земята. По-рано от 13:30-14:00 часа нямаше как да излезем, бяхме 800 м. под земята. Работата е много, докато заснемем съответните места и галерии, за да изготвим плана. Всеки ден сме били заедно с жалбоподателя, като работата ни още веднъж казвам  беше винаги под земята.

 юк. Ч.: Нямам въпроси към свидетеля.

Съдът освободи същия.

По доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените документи от жалбоподателя с молба вх. № 4636/10.05.2017 г., а именно заверено копие от трудова книжка и Удостоверение обр. УП-3, както и събраните в днешно съдебно заседание доказателства.

Дава възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 11.10.2017 г. от 10:15 часа, за която дата и час страните и вещото лице да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: