ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 11.10.                                                                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На единадесети октомври                       две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 786 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,41 часа се явиха:

Жалбоподателят И.К.К. - редовно уведомен, се явява лично и с адв. Ч., с представено по делото пълномощно.

За ответника - директор на ТП на НОИ гр. Бургас- редовно уведомен, се явява юк. Ч., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице С.А..

 

Съдът докладва постъпило заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза с вх.№ 10388/03.10.2017 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

Съдът докладва постъпили доказателства с молба вх. № 10622/09.10.2017 г. от ответника по опис / от л. 93 до л. 127 от делото/.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Адв. Ч.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

юк. Ч.: Да се пристъпи към изслушване заключението на вещото лице.

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза.

 

снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. Ч.: Имам един въпрос с цел внасяне на яснота. Обърнахте ли внимание, когато изготвяхте заключението процентите, които са начисляват за подземен труд за моя доверител и процентите на другите „ИТР – специалисти“ съпоставими ли са или само сте ги съпоставили с работниците? Говоря за другите специалисти, защото в рудниците освен маркшайдери там са и геолози, вентилации, безопасност на труда и други.

ВЕЩоТо ЛИЦе: Във ведомостите персоналът е наименуван специалисти „Руднично управление”. Абсолютно всички специалисти „Руднично управление” имат еднакви добавки за подземен труд.

Адв. Ч.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

юк. Ч.: Нямам въпроси към вещото лице.

Адв. Ч.: Да се приеме заключението на вещото лице.

Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

юк. Ч.: Да се приеме заключението на вещото лице.

Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените от ответника доказателства по опис от л. 93 до л. 127 от делото.

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 450,00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 450 лв. на 11.10.2017 г./.

Приключва събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество:

 

Адв. Ч.: Уважаема г-жо съдия, моля да уважите подадената от нас жалба срещу обжалваното решение изх. № 1054-02-5#1 от 24.02.2017 г. на директора на ТП на НОИ гр. Бургас, като отмените същото и върнете преписката на административния орган с указания процесният стаж, както е посочен по заключението на вещото лице, а именно 10 години, 6 месеца и 11 дни да бъде зачетен по реда и условията на чл. 104, ал. 3 КСО. Доказателствата по делото в тяхната съвкупност налагат този  безспорен извод. На първо място безспорно е, че в ползвания към момента на отпускането образец за пенсиониране и неоспорен от страните длъжностите, заемани от моя доверител, са категоризирани като подземни. На второ място длъжностите са класифицирани като труд, положен при условията на т. 1 от отменения Правилник за категоризиране на труда при пенсиониране, в който основни критерии там е полагането на труд под земята. От събраните гласни доказателства, подкрепени със заключението на вещото лице, считам, че се налага също безспорен извод, че по-голямата част от законоустановеното време моят доверител е изпълнявал трудовите си задължения под земята. Затова му е заплащано допълнително възнаграждение за подземен труд като специално в това заключение особеното е, че има добавки за силикозоопасни условия. Такива силикозоопасни условия няма как да има над земята.  От всичко това считам, че безспорно се установи полагането на труд под земята . Моля да се съобрази този аспект. Моля да присъдите на доверителя ми направените съдебно-деловодни разноски, изразяващи се в заплатен адвокатски хонорар и депозит за вещо лице.

Жалбоподателят: Моля съда да уважи жалбата ми. Имам колеги, които са работели в същия рудник, при същите условия и трудът им е признат по реда на чл. 104, ал. 3 КСО.

юк. Ч.: Моля да оставите подадената жалба без уважение, тъй като считам, че същата е неоснователна. Предвид събраните по делото доказателства не се установи по безспорен начин за претендирания с жалбата период трудът, положен през него да е преимуществено под земята. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: