ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 10.05.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На десети май                                          две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 786 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

Жалбоподателят И.К.К. - редовно уведомен, се явява лично.

За ответника директор на ТП на НОИ гр. Бургас- редовно уведомен, не се явява представител.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх. № 4459/04.05.2017 г. от процесуалния представител на жалбоподателя, с която моли да бъде даден ход на делото. Сочи, че поддържа жалбата и прави доказателствени искания.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Жалбоподателят: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на И.К.К. *** против решение изх. № 1054-02-5#1/24.02.2017 г. на директора на ТП НОИ – гр. Бургас, с което е оставено в сила разпореждане изх. № 2122-02-69676#1 от 18.01.2017 г. на ръководител „Пенсионно осигуряване“ към ТП на НОИ – гр. Бургас, с което на основание чл. 99, ал. 1, т. 2 от КСО му е отказано изменение на личната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

 

Жалбоподателят: Поддържам жалбата. Поддържам направените искания по доказателствата с въпроси по допускането на съдебно-техническа експертиза и разпит на свидетели, които моят адвокат е депозирал пред Вас. Нямам други доказателствени искания към този момент.

По доказателствата съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представени с административната преписка  писмени доказателства.

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки да отговори само на т. 4 от молбата на пълномощника на жалбоподателя, както и на поставения на основание чл. 171, ал. 2 апк въпрос от съда, а именно: За посочения в жалбата период 24.04.1978 г. до 03.05.1990 г. налице ли са ведомости или други доказателства за полагане преимуществено на подземен труд от жалбоподателя в „Бургаски Медни мини“, рудник „Върли бряг“?

НАЗНАЧАВА за изготвяне на заключението вещо лице С.А. при депозит в размер на 450.00 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.                    

Задължава директора на тп на нои гр. Бургас да представи надлежно заверени ведомости и други документи, които вещото лице е ползвало при изготвяне на заключението, в 7-дневен срок след представяне на заключението.

Задължава директора на тп на нои гр. Бургас да представи надлежно заверено копие от трудовата книжка на жалбоподателя, в 7-дневен срок от уведомяването.

Указва на жалбоподателя да представи надлежно заверено копие от трудовата си книжка и намиращите се в него доказателства, които са относими към предмета на спора, в 7-дневен срок от днес.

Допуска до разпит в следващо съдебно заседание поисканите от жалбоподателя свидетели, които ще установяват относими за спора факти.

 

 Не приключва събирането на доказателства.

 

 Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключението след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.06.2017 г. от 10,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: