ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 14.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети юни                        две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 786 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15:46 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Е.С., редовно призован, явява се лично и с адвокат К., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕ         Н.С.Г. - старши полицай в група ООР сектор Охранителна полиция при Първо Районно управление – Бургас, редовно призован, явява се лично.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становищата на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:  

Делото е образувано по повод жалба от Р.Е.С. против Заповед за полицейско задържане с рег. № 431зз-141/22.03.2016 г., постановена от Н.С.Г. - старши полицай в група „ООР” към сектор „Охранителна полиция” при Първо РУ – Бургас.

 

АДВ. К.: Поддържам жалбата.

Моля да приемете като доказателства по делото заявление с вх. № 431 000-1513/04.04.2016 г. до началника на Първо РУ на МВР-Бургас, отговор по същото, както и Експертно решение № 1694 от 15.05.2014 г., от което е видно, че доверителят ми има 97% зрителна недостатъчност – увреждане на зрителния нерв.

Водя двама свидетели, които моля да допуснете до разпит  - първият свидетел е съпругата на жалбоподателя, която едва вечерта в 18.30 часа след многобройни опити е установила контакт със съпруга си. Вторият е негов приятел и съсед, който ще установи неговия характер, възможността да възприема обекти, в т.ч. и хора, от какво разстояние и при какви обстоятелства. На последно място във връзка с представеното заявление беше извършена проверка, поискана от мен в Първо РУ на МВР, като моля да не се приключва събирането на доказателствата и да изискате от началника на Първо РУ да представи копие на същата в разумен срок преди следващо съдебно заседание. Освен това, моля да ми бъде дадена възможност в следващо съдебно заседание да представя две епикризи и едно ДНК изследване, които потвърждават тезата ни, че доверителят ми има зрително възприемане на разстояние една педя от окото си и няма как да е разбрал, че хората, които го задържат и вменяват някакво задължение първо, че са полицаи и второ, че има неприязнено и неправилно отношение към органи на властта, поради което е и бил задържан.   

ОТВЕТНИКЪТ Г.: Считам жалбата за неоснователна.

В хода на проверката имаше проведени разпити на свидетели – очевидци, чиито показания следва да са приложени. Други доказателствени искания нямам. Това, което е приложено по преписката считам, че е достатъчно.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА АДВ. К.: Считам, че представената по делото преписка не може да бъде приета като доказателство по делото, тъй като е съставена в периода 08-12.04.2016 г. Задържането е на 22.03. и с издаването на заповедта за задържане, случаят е приключен.

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото. Същите са процесуално допустими, а по отношение на относимостта към предмета на спора, съдът следва да се произнесе с крайния си съдебен акт.

По отношение искането за допускане в качеството на свидетел в режим на довеждане на две лица, съдът намира така формулираното искане за неоснователно. Както самият процесуален представител на жалбоподателя заяви в днешно съдебно заседание, всички актове и действия осъществени и постановени след издаване на административния акт са неотносими към предмета на спора. Така заявеното твърдение изцяло съответства на нормата на чл. 142, ал. 1 от АПК, съгласно която материалната законосъобразност на административния акт се установява към момента на неговото постановяване.

По повод искането за допускане в качеството на свидетел на съпругата на жалбоподателя, адвокат К. заяви, че същата е узнала към 18.30 часа на 22.03., а видно от оспорения административен акт задържането е осъществено в 17.30 ч. – т.е., възприятията на свидетелката са възникнали след постановяване на административния акт за задържане.

По отношение на искането за разпит на свидетел - съсед на жалбоподателя относно неговите възможности за възприемане на зрителни обекти, съдът намира така формулираното искане за процесуално недопустимо с оглед нормата на чл. 164, ал. 1, т. 2 от ГПК субсидиарно приложим по реда на чл. 144 от АПК, съгласно която норма свидетелските показания се допускат във всички случаи освен ако се отнасят за опровергаване съдържанието на официален документ. В настоящото съдебно заседание адвокат К. депозира експертно решение относно възможностите за зрителни възприятия на жалбоподателя, което е експертно решение безспорно съставлява официален документ и показанията на искания свидетел в тази насока са недопустими.

По изложените съображения и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание от адв. К. документи като писмени доказателства по делото.

ОТХВЪРЛЯ искането за допускане в качеството на свидетел на две лица водени в днешно съдебно заседание.

 

АДВ. К.: С оглед това, че административният орган се намира в залата, на основание чл. 144 във вр. с чл. 176 от ГПК, моля да допуснете два въпроса:

1. Разбрал ли е и по какъв начин, че лицето, което впоследствие е задържал е незрящо?

2. При извършената проверка жалбоподателят поискал ли е да проверят и намерили ли са в портфейла му сгънато на 6, формат А4 експертно решение, от което всеки грамотен човек може да установи, че лицето е с 85% зрителна слепота?

 

ОТГОВОР НА ОТВЕТНИКА: Според поведението на господина, което беше в момента при извършване на проверката ние по никакъв начин не забелязахме лицето да има отклонения в зрението. Към момента на проверката аз лично не разбрах, че лицето е незрящо.

Въпросното решение на ТЕЛК ни беше предоставено лично от лицето, но аз не се считам за компетентен да разчета диагнозата, която е в него.

АДВ. К.: Нямам други доказателствени искания. Представям списък по чл. 80 от ГПК.

 

С оглед изчерпване на доказателствените искания от страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. К.: Моля да уважите жалбата, да отмените оспорената заповед за задържане по ЗМВР. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки, за което моля да ми дадете подходящ срок. Когато един държавен орган ограничи правото на свободно придвижване на едно лице не може да твърди, че няма познания и не може да се запознае с официален удостоверителен документ, каквото е решението на ТЕЛК. На български е записано наличието на зрителна слепота 85% и нещо повече, от ДНК изследването щеше да се установи, че процентът вече е увеличен на 98 %. Ако уважите жалбата, моля да присъдите на доверителят ми разноски на основание чл. 38, ал. 2 от Закона за адвокатурата, тъй като същият е социално слаб.

ОТВЕТНИКЪТ Г.: Поддържам становището, че жалбата е неоснователна. Смятам, че заповедта за полицейско задържане е правилна и законосъобразна. Моля да се остави в сила.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ на адв. К. 7-дневен срок за изготвяне и представяне на писмени бележки по съществото на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 16,07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: