ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 03.07.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На трети юли                                              две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 786 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в 9,30 часа се явиха:

За жалбоподателя Д.Д.Д. - редовно уведомена, се явява адв. Д. – представя пълномощно.

За ответника – началник РДНСК Югоизточен район - редовно уведомен, се явява юк. М.  – представя пълномощно.

За заинтересована страна А.П.П. - редовно уведомена, се явява адв. Р. с представено по делото пълномощно.

За заинтересована  страна Г.П.П. - редовно уведомен, се явява адв. Р. – представя пълномощно.

 

Адв. Р.: Моля, да не давате ход на делото до произнасянето на Върховен административен съд по жалбата, с която се иска да бъдат конституирани като заинтересовани страни С.Б. и С.Е., тъй като произнасянето на съда касае законосъобразността на акта и възможността им пълноценно да участват в производството, ако бъдат конституирани.

 

Адв. Д.: Предоставям на съда.

 

Юк. М.: Предоставям на съда.

 

СЪДЪТ намира направеното възражение от процесуалния представител на заинтересованите страни А.П. и Г.П. да не се дава ход на делото за неоснователно, поради което следва да бъде оставено без уважение, тъй като,  в случай, че бъде постановено  определение от ВАС, с което да бъде уважено искането им за конституиране като заинтересовани страни в производството, С.Б. и С.Е., ще бъдат конституирани като такива и ще им бъде дадена възможност да упражнят правата си  пред съда  във всеки един момент по висящото настоящо производство.

 

Предвид изложеното и като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, Съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на Д.Д. *** против Заповед № ДК-02-ЮИР-222/12.10.2012 г. на Началника на РДНСК-Югоизточен район, издадена на основание чл.225, ал.1 ЗУТ.

 

Адв. Д.: От името на доверителката ми, поддържам жалбата. По отношение на твърдението за липсата на идентичност между вписаните в различните документи имоти – номерацията № 134 и № 135 на процесния недвижим имот, записана в заповедта на началника на РДНСК, са номера по плана на новообразуваните имоти. Имоти с № 121, № 122 и № 123 касаят същия имот, но това са имотни номера по кадастрален предхождащ план. Твърдението ни е, че по времето, когато са издавани различните констативни актове от 2006 година и от 2011 година, са действали различни планове, но имотът е един и процесният обект е един.

По отношение на твърдението, че обектът не е изграден от наследодателя на доверителката ми П. П., моля, в следващото съдебно заседание да допуснете до разпит свидетели при довеждане, с показанията на които целим да докажем, че обектът е изграден приживе от наследодателя П..

Нямам други доказателствени искания.

 

Юк. М.: Оспорвам жалбата. Да се приемат писмените доказателства към административната преписка. Нямам други доказателствени искания.

 

Адв. Р.: Изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя е, че става въпрос за един и същи обект, цитиран в различните в преписката констативни актове, не е придружено от доказателства и остава недоказано твърдение, което следва да бъде установено с относими доказателствени средства и експертиза. Към настоящия момент в делото липсват доказателства, че обектът, за който е издаден Констативен акт № 33/2006 г. и обектът, за който е издаден констативния акт, по който е издадена заповедта, са различни обекти.  Към настоящия момент жалбоподателят Д. не е представила никакви доказателствата, че става въпрос за един и същи обект. Допускането до разпит на свидетели, които да доказват кой е изградил незаконния обект, не е основателно, тъй като не е установена идентичност от изградения от наследниците на П. П. обект и изградения от Д. обект. Фигурира по делото писмен документ, подписан от Д.,  в който се твърди, че самостоятелно е изградила обекта, за който претендира свои права. Считам, че следва да се допуснат свидетели до разпит, единствено ако се установи идентичност, каквато твърди процесуалния представител на жалбоподателя. Заповедта правилно е издадена против Д..

Моля, да уважите направените доказателствени искания към становището.

Моля, да изискате справка за месторабота на Д.Д. за преценка наличието на конфликт на интереси.

 

Адв. Д.: Ние сме в административен процес и такова доказателство е представено от административния орган, а именно Констативен акт № 33/2006 г., който е в рамките на преписката. С оглед на тази идентичност имаме доказателствено искане за разпита на свидетели.  С представената по делото от заинтересована страна А.П. копие от жалба  на Д.Д., в нея жалбоподателката казва „върху него съм изградила жилищна сграда трайно свързана с терена, към настоящия момент разширена”, но не и самостоятелно да я е изградила.

 

Юк. М.: Установената практика на Върховен административен съд е, че страни в производството са административния орган и извършителя на строежа или собственика, когато съвпада с извършителя, така че считам, че след като в заповедта е посочена Д.Д. - тя е заинтересована  страна по делото.

 

Съдът, по направеното искане за заличаване на А.П.П. и на Г.П.П. като заинтересовани страни в производството, намира, че с оглед представените становища и приложените към тях доказателства и като съобрази, че в настоящото производство се оспорва заповед за премахване на незаконен строеж, издадена на основание чл. 225, ал. 1 от ЗУТ, страни, по която са компетентният административен орган, в случая –началникът на РДНСК, Югоизточен район - Бургас и адресатът на административния акт – собственикът или извършителят на строежа – Д.Д.Д., намира, че искането е основателно и Г.П.П. и А.П.П. следва да бъдат заличени като заинтересовани  страни в производството, поради което и по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства и тези с писмените становища на А.П. и Г.П..

 

ЗАЛИЧАВА като заинтересовани страни в производството А.П.П. и Г.П.П..

 

ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото административно дело по отношение на тях.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в тази част подлежи на обжалване с частна жалба, в 7-дневен срок, считано от днес, пред Върховен административен съд на Република България.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за допускане до разпит на водени от него свидетели за установяване кой е извършил процесния строеж.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на заинтересованите страни за събиране на допълнителни  доказателства.

 

УКАЗВА НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ, на осн. чл.171, ал.4 АПК, че следва да ангажира допълнителни доказателства, с оглед твърденията си в жалбата и преценката за законосъобразност на процесната заповед, които да бъдат формулирани в нарочна молба, с препис за другата страна, в 7- дневен срок, считано от днес.

 

Адв. Р.: Моля, да присъдите разноските направени по делото на заинтересованите страни.

 

По отношение на искането от процесуалния представител на заинтересованите страни, съдът ще се произнесе в закрито заседание.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 30.10.2013 година от 10,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: