О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер        799      07.05.2012 година,   град Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, на седми май две хиляди и дванадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Станимир ХРИСТОВ

                                                                ЧЛЕНОВЕ: 1. Павлина СТОЙЧЕВА                                                                                                  2. Даниела ДРАГНЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Христов частно касационно наказателно административен характер дело номер 786 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по частна жалба подадена от К.С.К., ЕГН **********, в качеството му на ЕТ „Дисти – К.К.” ЕИК 102111915, против протоколно определение от 27.02.2012 год. на Районен съд гр. Бургас, постановено по н.а.х.д. № 397 по описа за 2012 год., с което производството по делото е прекратено. Счита обжалваното определение за неправилно и моли да бъде отменено.

Ответникът – Директор на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП гр. Бургас, не изразява становище по частната жалба.

Административен съд гр. Бургас, като взе предвид изложените в частната жалба доводи и съобрази закона, намира следното:

С оспореното протоколно определение, Районен съд гр. Бургас, на основание чл. 63, ал. 2 от ЗАНН е прекратил производството, като е приел, че жалбата на ЕТ „Дисти – К.К.” против Наказателно постановление № 37872-О-0003988/21.11.2011 год. на Директор на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП гр. Бургас е просрочена. От представените към административно-наказателната преписка писмени доказателства се установява, че цитираното наказателно постановление е било получено на 09.01.2012 год., а жалбата против него е входирана в ТД на НАП гр. Бургас на 18.01.2012 год., т.е. след 7-дневния срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН.

В частната жалба, пред настоящата инстанция, частния жалбоподател е заявил, че административно-наказателната преписка е непълна, поради липсата на пощенския плик, със съответното пощенско клеймо, от което да се установи, че същата е подадена по реда на чл. 184 от НПК в законоустановения срок. В подкрепа на това си твърдение, частния жалбоподател е приложил разписка № 04827/16.01.2012 год. за препоръчана кореспондентска пратка с получател – ТД на НАП.

С оглед така заявеното твърдение и с цел събиране на относими към спора доказателства, с Определение от 17.04.2012 год., настоящия съдебен състав е изискал от ответника по частната жалба - Директор на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП гр. Бургас в 7-дневен срок от получаване на съобщението да представи по делото плика с пощенско клеймо, посредством който жалбата против Наказателно постановление № 37872-О-0003988/21.11.2011 год. е била депозирана пред него, или информация, относно реда и начина на подаване на жалбата. В указания от съда срок не е постъпило изисканото доказателство, нито информация относно реда и начина на постъпване на жалбата пред административния орган.

От представеното с частната жалба писмено доказателство Разписка № 04827 от 16 януари 2012 г., 17:48 часа, изготвена от „Български пощи ТП – Бургас, Станция Бургас – Ц” с посочен получател на пратката – ТД на НАП Бургас и изпращач – К.К. – процесуален представител на жалбоподателя, би могъл да се направи обоснован правен извод, че сезиращата първоинстанционния съд жалба е изпратена по пощата на 16.01.2012г., тоест в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН. В случая административнонаказващия орган не е изпълнил задължението си по чл. 60, ал. 2 от ЗАНН да изпрати на районния съд цялата преписка, ведно с пощенския плик с който е постъпила жалбата и от който безспорно би могло да се установи точната дата на подаване на жалбата. Този пропуск не е отстранен и пред настоящата съдебна инстанция, независимо от изрично предоставената за това възможност в указан от съда срок. Неизпълнението на това задължение не следва да се тълкува във вреда на жалбоподателя, поради което следва да се приеме, че подадената от него жалба не е просрочена.

По изложените съображения, определението с което е прекратено производството по делото следва да бъде отменено и делото да бъде върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение от 27.02.2012г., постановено по н.а.х.д. № 397 от 2012г. по описа на Районен съд гр.Бургас.

ВРЪЩА делото на Районен съд гр. Бургас за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                              2.