ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                             дата 15 април 2011 год.                 Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 15 април 2011 год., 

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело 786 по описа за 2011  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Съдът е сезиран с жалба, подадена “ЕП-Комерс” ООД, гр.Бургас против отказ за издаване на предварително разрешение за прекратяване на трудово правоотношение по чл.328, ал.1, т.2 от КТ, обективиран в писмо № 0032-1794/01.04.2011г. на директор на Дирекция “Инспекция по труда” , гр.Бургас.

         С оглед очертания от жалбоподателя предмет на спора, съдът намира, че не е налице спор, който да бъде разрешен по реда на административното правораздаване.

Защитната процедура по чл.333 от КТ представлява едно предварително условие, което работодателят е задължен да спази, когато извършва уволнение на посочените в закрилната норма по чл.333 от КТ работници и служители. Разрешението или отказа по чл.333 от КТ е такова по целесъобразност на органа, тъй като последният взема своето решение след като се съобрази с всички събрани доказателства, обстоятелства и факти за всеки отделен случай. В Кодекса на труда не е предвиден специален ред за обжалване на предварителните разрешения или откази за даване на разрешения за прекратяване на трудово правоотношение, нито по административен, нито по съдебен ред.

В тази връзка настоящият съдебен състав счита, че оспореният отказ да се издаде предварително разрешение за прекратяване на трудово правоотношение не е индивидуален административен акт, попадащ в някоя от дефинициите по чл.21 от АПК. Последното е част от фактическия състав на процедурата по прекратяване на трудовото правоотношение и не може да бъде обжалвано самостоятелно. Ето защо, в конкретния случай липсва индивидуален административен акт, който да е годен предмет на проверка за законосъобразност, тъй като се касае за производство по прекратяване на трудово правоотношение, което е от компетентността на гражданските, а не на административните съдилища.

Предвид изложеното, съдът намира, че оспореното разрешение не представлява подлежащ на оспорване индивидуален административен акт, което от своя страна е абсолютна процесуална пречка за допустимостта на жалбата и нейното разглеждане по същество, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено, поради което и на основание чл.159, т.1 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “ЕП-Комерс” ООД, гр.*** против отказ за издаване на предварително разрешение за прекратяване на трудово правоотношение по чл.328, ал.1, т.2 от КТ, обективиран в писмо № 0032-1794/01.04.2011г. на директор на Дирекция “Инспекция по труда” , гр.Бургас.

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 786/2011 год. по описа на Бургаския административен съд.

 

         Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                                      СЪДИЯ: