ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 23.05.                                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети май                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 785 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:07 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.В.П., редовно призован, явява се лично и с адв. Ч., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – директор на ТП на НОИ гр. Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

Адв. Ч.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от С.В.П. против Решение изх. № 1012-02-43#1/10.03.2017 г. на Директора на ТП НОИ – гр. Бургас, с което е оставено в сила Разпореждане изх. № 1019-02-1570#1 от 07.02.2017 г. на ръководител „Пенсионно осигуряване“ към ТП на НОИ – гр. Бургас, с което на основание чл. 99, ал. 1, т. 2 от КСО е отказано изменение на личната пенсия за осигурителен стаж и възраст на жалбоподателя.

 

Адв. Ч. : Поддържам жалбата от името на доверителя ми. Моля да се приеме административната преписка. С оглед изясняване на делото от фактическа страна и съгласно молбата ми моля да бъде допусната съдебно-техническа експертиза с поставени в молбата въпроси на вещото лице. Също така поддържам становището ми по отношение на  практиката, която е в ТП на НОИ гр.Бургас. Считам, че в административния орган не се съхранява личното трудово досие на доверителя ми, няма запазена наредба за правилника за вътрешния трудов ред в осигурителя мина „Черно море” и т.н. Тези празноти не могат да бъдат вменени като вина на жалбоподателя. Поради тази причина правя искане попълването на тези празноти да се извърши с гласни доказателства. По този начин ще бъде преодоляна забраната на  чл. 104, ал. 10 КСО. Моля за следващо съдебно заседание да се допусне събирането на гласни доказателства от свидетели, които ще водим в съдебно заседание. Те лично ще удостоверяват лични възприятия относно това къде са работили заедно с жалбоподателя, колко време жалбоподателят е следвало да изпълнява трудовите си задължения под земята и въз основа на техните показания, както и от писмените доказателства ще се правят правни изводи в настоящия процес.

 

Съдът с оглед заявените доказателствени искания и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

Допуска изготвянето на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която – минен инженер след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите проучвания и анализи да отговори на въпросите, формулирани от адв. Ч. в нарочна писмена молба с вх. № 5176/22.05.2017 г.

Определя предварителен депозит по така допуснатата съдебно-техническа експертиза в размер на 150,00 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд гр. Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ внесения предварителен депозит.

Определя за вещо лице Г.Г.Г., който следва да бъде уведомен за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

С оглед заявените от адв. Ч. факти и обстоятелства, които следва да бъдат установени с разпити на поисканите от него свидетелите, съдът намира така формулираното доказателствено искане за процесуално допустимо.

 С оглед на това, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Допуска до разпит в условията на довеждане двама свидетели, чиито свидетелски показания следва да удостоверят относими към предмета на спора факти и обстоятелства.

 

 С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 04.07.2017 г. от 14,40 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: