ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 26.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести септември          две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 785 по описа за 2017 година

На именното повикване в 15:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.В.П., редовно призован,  явява се лично и с адвокат Ч., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Директор на ТП на НОИ гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт В., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

          Съдът ДОКЛАДВА, че по повод предоставено съдебно удостоверение, с молба от 04.09.2017 г. процесуалният представител на ответника е представил документи, съставляващи заверени копия от трудовото досие на жалбоподателя, като е формулирал искане за приемането им като писмени доказателства по делото.

 

          АДВ. Ч.: Да се приемат така представените документи като писмени доказателства по делото.

          ЮРИСКОНСУЛТ В.: Моля да бъдат приети представените доказателства. Ще имам доказателствени искания.

 

          С оглед становището на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените с молба от 04.09.2017 г. документи като писмени доказателства по делото.

 

          АДВ. Ч.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

          ЮРИСКОНСУЛТ В.: Г-н съдия, с оглед представените копия на трудовото досие и с оглед съществените противоречия със заключението на вещото лице, правя следните доказателствени искания:

          Към експертизата на вещото лице като Приложение 2 е представена производствена характеристика, която не е налична в трудовото досие на жалбоподателя. С оглед на това, моля да бъде заявено дали страната ще се ползва от нея независимо, че тя не е представила този документ и в случай, че заяви, че ще се ползва, моля да бъде представен оригинала на тази производствена характеристика. Тази производствена характеристика не е налична в трудовото досие.

          На стр. 5 от същата експертиза, вещото лице е посочило заповед на директора на СМЕК „Балканбас“ гр. Сливен, която заповед също не е налична в трудовото досие на жалбоподателя. Моля, също така да бъда снабдена със съдебно удостоверение, с което осигурителят мина „Черно море“ да представи КТД, цитиран в същото заключение, който е действащ през процесните периоди – от жалбата. Моля да бъдат представени Вътрешните правила за работна заплата, действащи през процесните периоди, както и моля да бъде представен Правилника за вътрешния ред, действащ за процесните периоди. Такива не са налични относно стажа на жалбоподателя от 2007-2008 г. Това е стажът след пенсионирането на жалбоподателя, който стаж му е признат със заявление вх. № 8338/13.03.2008 г.

Жалбоподателят е представил пред НОИ УП 3 № 63/12.03.2008 г. и тъй като съгласно чл. 9 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж това удостоверение е върнато на жалбоподателя, моля да задължите същия да представи копие на УПИ 3, издадено от осигурителя.

            Тъй като служебно съм направила опити да се снабдя с Правилник за вътрешния ред и Правилник за формиране на работните заплати по други преписки и не съм установила дали са налични в другите териториални поделения, но във връзка с проучване и във връзка със сравнение за лице полагало подземен труд, представям и моля да приемете като доказателства по делото Допълнително споразумение № 178/21.10.2002 г. ведно с длъжностна характеристика. Представям тези доказателства за да се направи сравнение какъв процент за условия на труд е вземало лице, което е работило под земята.

          Нямам други доказателствени искания на този етап.

АДВ. Ч.: Исканията са неоснователни.

По отношение на производствената характеристика при положение, че това не са доказателства ангажирани от моя доверител, те са приети като приложени към съдебно-техническата експертиза от вещото лице и не са оспорени в заседанието, в което са приложени, намирам, че към настоящия момент първо е погасено, като дори в интерес да се избегне шиканирането на процеса от ответната страна, заявявам, че няма да се ползвам от този документ.

На второ място: относно искането да се представи удостоверение за наличието на Правилник за вътрешния ред и Правилник за формиране на работните заплати, те не са налични и няма как да се представят. Тези документи следваше да се установят преди издаване на административния акт. Няма протокол по чл. 117, че не ги е проверил административния орган, което е в негова тежест и това мотивира нашата теза за необоснованост на административния акт.

На следващо място: относно представяне на копие УПИ 3 № 63/12.03.2008 г.  При положение, че административният орган не го е разглеждал и не е взет под внимание това е индиция за издаване на акта при първоначалното разглеждане. То е било на разположение и това, че е върнато и не е поискано. Считам, че не са допустими направените искания при положение за толкова доказателствен материал и считам, че ако се отлага делото, следва да има санкция, че не се ползва добросъвестно от процесуалните правила.

 

          Съдът, с оглед формулираните от процесуалния представител на ответника доказателствени искания и като взе предвид становището на процесуалния представител на жалбоподателя, намира следното:

          По отношение на първото искане за представяне на производствена характеристика, съставляваща приложение към приетата от съда съдебно-техническа експертиза и с оглед изявлението на адвокат Ч., че няма да се ползват от копието приложено към делото, съдът намира искането за неоснователно.

          По отношение искането за представяне на цитирана в съдебно-техническата експертиза заповед на директора на СМЕК „Балканбас“ гр. Сливен, с оглед обстоятелството, че въпросната заповед не е индивидуализирана с номер и дата, съдът намира така формулираното искане за неоснователно дотолкова, доколкото съдът е поставен в невъзможност да посочи точно какъв акт следва да изиска по делото.

По отношение искането за предоставяне на съдебно  удостоверение, по силата на което процесуалният представител на ответника да се снабди с Правилник за вътрешния трудов ред, Правилник за формиране на работната заплата и КТД, с оглед изричното изявление на процесуалния представител на ответника, че опити за снабдяването с тези документи са многократно правени в хода на извършените проверки и такива не са налични, съдът намира за безпредметно издаването на съдебно удостоверение за снабдяване с документи, които юрисконсулт В. изрично заяви, че не са налични и ги няма.

          По отношение искането за представяне на УПИ 3 № 63/12.03.2008 г., съдът намира така формулираното искане за неоснователно, доколкото въпросният документ е бил представен на съответния административен орган и ако същият е считал, че този документ е относим към предмета на спора, то този документ би следвало да съставлява част от административната преписка, а очевидно не.

          С оглед горните факти и обстоятелства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ОТХВЪРЛЯ доказателствените искания формулирани от юрисконсулт В., в днешно съдебно заседание.

         

          ЮРИСКОНСУЛТ В.: Вие четохте определение, което не мога да оспорвам. Моля да бъде разпитано отново вещото лице и моля да не бъде прието моето искане като шиканиране на процеса.

          Правя искане за разпита на вещото лице по отношение на номера на заповедта на директора на СМЕК „Балканбас“ гр. Сливен, тъй като вещото лице основава експертизата на КТД и Правилник за вътрешния ред.

          АДВ. Ч.: Искането е неоснователно. Експертизата беше представена в регламентирания законов срок преди предходното съдебно заседание. Бяха зададени въпроси по мотивите на заключението на вещото лице и то е прието. Считам, че няма основание да се иска отлагане на делото за преразпит на вещото лице. Вещото лице при снемане на неговата самоличност и с оглед установяване на неговата компетентност, същото подробно обясни какъв е професионалния опит и стаж, за да бъде прието, че становището му е компетентно, обосновано и изчерпателно без посочване на конкретни противоречия в становището на вещото лице. Считам, че искането е неоснователно и недопустимо.

 

          Съдът, с оглед формулираното от юрисконсулт В. искане за повторен преразпит на вещото лице, намира следното:

          Писменото заключение на вещото лице, в което са посочени поисканите за изясняване днес факти и обстоятелства, а именно номера на заповедта на директора на СМЕК „Балканбас“ гр. Сливен, както и КТД и Правилник за вътрешния ред, които са цитирани също в заключението са били депозирани в законоустановения срок по чл. 199 от ГПК преди провеждане на заседанието. В хода на проведеното съдебно заседание при разпита на вещото лице, процесуалният представител на ответника в пълнота ползва правото си да задава въпроси, в т.ч. и по фактите, които заяви в днешно съдебно заседание. Видно от протокол от съдебно заседание, проведено на 04.07.2017 г., юрисконсулт В. изрично е заявила, че няма други въпроси към вещото лице, като е формулирала искане да се приеме заключението на вещото лице. В този смисъл, съдът намира искането за преразпит на вещото лице по въпроси и обстоятелства, които са възникнали след приемане на заключението, за неоснователно.

          По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ОТХВЪРЛЯ искането за преразпит на вещото лице.

 

          АДВ. Ч.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

          ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам други доказателствени искания.

 

          Съдът, с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

          ДАВА думата по същество:

          АДВ. Ч.: Уважаеми г-н съдия, моля да уважите жалбата на моя доверител и да отмените административния акт като неправилен, незаконосъобразен и немотивиран. Това, което прави впечатление е, че мотивите изложени в административния акт се позовават на правна норма, която към датата на заявление - 06.12.2016 г. не е била действаща – чл. 99, ал. 1 от КСО. Цялото производство се развива към датата на първото заявление, а не към датата на обжалвания административен акт. Доказателствата в делото безспорно сочат, че за процесния период по-голямата част от работното време за изпълнение на трудовите задължения на моя доверител, е било по земята. Правно-ирелевантни са обстоятелствата, посочени в документите за квалификацията на труда, тълкувани в разрез с интересите на доверителя ми.

Моля да присъдите разноски на доверителя ми за адвокатски хонорар и възнаграждение на вещото лице.

За представяне на подробни писмени възражения, моля да ми бъде предоставен по възможност 10-дневен срок.

          ЮРИСКОНСУЛТ В.: Г-н съдия, аз също ще се възползвам от възможността за писмени бележки.

Моля да потвърдите заповедта на директора като правилна и в съответствие с духа и целта на закона. Правя лично изявление с моите лични адмирации към жалбоподателя като професионалист и като част от толкова много работещите в българските мини. От представените доказателства по делото и по-специално експертизата, която представлява защитно становище и е изцяло погрешна, спекулативна, в пълно противоречие с представените впоследствие заверени копия от трудовото досие, за които ще развия мотиви в своите писмени бележки, но считам, че същата не следва да бъде взета под внимание при постановяване на решението.

По повод свидетелските показания на свидетелите на жалбоподателя, чиито показания считам, че са ограничени по чл. 104, ал. 10 от КСО, напълно споделям изводите на административния орган, че на жалбоподателя за част от тези четири периода не само че не е признат първа категория труд, а втора категория труд и в това производство жалбоподателят и неговия пълномощник искаха да ни убедят, че неговия труд е първа категория.

          Аз ще Ви помоля за по-дълъг срок за представяне на писмени бележки.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна, обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

          ПРЕДОСТАВЯ 14-дневен срок на страните за изготвяне и представяне на писмени бележки по съществото на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: