ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 24.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и четвърти юни                      две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 785 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 14:43 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Ел Би Джей” АД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Н., надлежно упълномощена с днес представено пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК, Югоизточен район, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д., надлежно упълномощен с днес представено пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпилата от „Ел Би Джей” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ж.к. „Слънчев бряг” , хотел „Астория”, жалба против Заповед № ДК-02-ЮИР-9/22.02.2013 г., издадена от Началника на РДНСК, Югоизточен район, с която е наредено да бъде премахнат установеният незаконен строеж: „Пътна ограда до хотел „Дюн”, находящ се на територията на морски плаж „Слънчев бряг – изток”, община Несебър, изпълнена от „Ел Би Джей” АД, с искане за отмяна на заповедта като незаконосъобразна.

 

АДВОКАТ Н.: Уважаема госпожо административен съдия, от името на доверителя ми моля да приемете за разглеждане жалбата и същата да бъде уважена.

Прилагам и моля да приемете писмени документи по опис.

Тъй като сложен е достъпът до архива в Община Несебър, където следва да се намират одобрените инвестиционни проекти на хотел „Дюн”, ние сме представили молба, но отнема време за отговор, моля да ми бъде предоставена възможност в следващо съдебно заседание, ако намеря нещо да докажа нашата теза, да го представя.

Моля да допуснете съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите, които съм подготвила в нарочна писмена молба.

Също така моля да бъдат и допуснати и до разпит в режим на довеждане двама свидетели, които да удостоверят, че още при закупуването на ресторант „Дюни” като обособена част от „Слънчев бряг” АД, там на място са съществували защитни съоръжения, които в момента са констатирани като незаконна масивна ограда. Твърдението на моите доверители е, че това, което е констатирано като ограда, има за цел да препятства свличането на пясъчни маси върху собствения на доверителите ми имот, като категорично твърдя, че квалифицирания като незаконен строеж не попада в територията на морски плаж „Слънчев бряг – север” и в границата на изключителната държавна собственост.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

Моля да приемете като доказателство по делото представената административна преписка.

Оспорвам искането за разпит на свидетели, като считам, че фактите, чието доказване се цели, са неотносими към правния спор, тъй като видно от заповедта и констативните актове се касае за констатирана незаконна ограда, а не за подпорна стена, като на следващо място считам това искане за недопустимо, тъй като по своето същество с него се цели опровергаването на официални документи, които са констативните актове, приложени към административната преписка.

По отношение на направеното искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза, по същите причини се противопоставям и на допускането на въпроси № 3 и № 5, а по отношение на останалите не се противопоставям.

АДВОКАТ Н.: Считам, че в случая се касае за съществуващи още към датата на извършване на приватизационната сделка съоръжения, които няма по друг начин да бъдат доказани, освен със свидетелски показания.

Поддържам и настоявам въпросите да останат към експертизата, тъй като считам, че проверяващите органи са направили погрешна квалификация на строежа когато са извършвали проверката. Да, действително подпорните стени са обновени, но те са заварени и имат характер на укрепителни съоръжения. В тази връзка съм представила обяснителна записка в част ПОИС, където изрично е записано, че съществуващата подпорна стена се удължава в северна посока. Това означава, че още при одобряване на строителната документация за хотел „Дюн” са съществували подпорни стени, които очевидно в проекта е дадено, че ще бъдат удължени в северна посока.

 

СЪДЪТ по доказателствата намира, че следва да приеме като такива представените до момента писмени документи.

Намира, че следва да уважи доказателственото искане за допускане по делото на съдебно-техническа експертиза по поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси в писмена молба, представена в днешно съдебно заседание, с оглед наведените в жалбата и в днешно съдебно заседание твърдения и с цел обезпечаване на правото на защита на страната. Заключението по експертизата ще бъде ценено наред с всички установени по делото факти и обстоятелства с оглед събраните доказателства.

Намира, че следва да остави без уважение искането на жалбоподателя за допускане на свидетелски показания по делото за целяните за доказване факти и обстоятелства като недопустими, тъй като те следва да бъдат доказани с писмени документи – удостоверяващи  предаване на активите след приватизацията или други строителни документи във връзка с твърдението за доизграждане на т. нар. подпорна стена.

С оглед изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда, тези, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения акт и днес представените по опис доказателства от адвокат Н..

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза по делото, която след като извърши оглед на място, справка по находящи се в Община Несебър планове и въз основа на наличната по делото документация да даде отговор на поставените в молбата на адвокат Н. въпроси след представяне на документ от жалбоподателя за внесен от него предварителен депозит за изготвяне на експертизата по сметка на Административен съд Бургас в размер на 350 лв. в тридневен срок, считано от днес. В същия срок да се представи по делото вносният документи.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Т.Ч..

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане на свидетелски показания по делото за доказване на сочените факти и обстоятелства.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства за следващо съдебно заседание.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 07.10.2013 година от 13:40 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени от днешно съдебно заседание.

Вещото лице да се уведоми да изготвяне и представяне на заключението и за насроченото съдебно заседание след представяне на документ за внесен депозит за изготвяне на експертизата.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:58 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: