О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер                       05.05.2011г.                      град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на пети май две хиляди и единадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

секретар…………………………………………………………………………………………..

прокурор………………………………………………………………………………………….

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 785 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.250 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на Б.К.Б. *** против неоснователни действия и бездействия на органите на Националната Ветеринарномедицинска служба по ликвидацията на всички животни в района, засегнат от болестта шап. Иска се от съда да разпореди незабавното им прекратяване. С определение, произнесено в закрито съдебно заседание жалбата е оставена без движение и на оспорващия е указано да уточни в какво се изразяват „неоснователните действия и бездействия на органите на НВМС, чието прекратяване се иска”. Посочени са последиците от неизпълнение на указанията.

Настоящият съдебен състав констатира, че допуснатите нередовност не е отстранена в предоставения 7-дневен срок по чл.158, ал.1 от АПК. Това обстоятелство съставлява основание да се приложи разпоредбата на чл.158, ал.3 от АПК, според която процесуалното бездействие на жалбоподателя има за последица прекратяване на производството по делото.

Предвид гореизложеното, жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от това, на основание чл.158, ал.3 от АПК, Бургаският административен съд, седми състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.К.Б. *** против неоснователни действия и бездействия на органите на Националната Ветеринарномедицинска служба по ликвидацията на всички животни в района, засегнат от болестта шап.

            ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 785/2011г. по описа на Административен съд– гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                       СЪДИЯ:…………………………….