ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 16.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На шестнадесети май                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 784 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11.12 часа се явиха:

 

Жалбоподателят В.Г.С. се явява лично и с адвокат Ч., надлежно упълномощен.

За ответника Директор на ТП на НОИ Бургас юрисконсулт Ч., надлежно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на В.Г.С. *** против Решение № 1012-02-10#1 от 01.03.2018 г. издадено от директора на ТП на НОИ Бургас. С обжалваното решение е потвърдено разпореждане № 1019-02-1650#1 от 13.02.2018 г. на ръководителя на „ПО“, с което на основание чл.99, ал.1 от КСО е отказано изменение на личната пенсия за осигурителен стаж и възраст на жалбоподателя.

По делото е постъпила административната преписка.

Съдът УКАЗВА на ответника, че следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му. Жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително чрез съдебна експертиза.

 

 

 

Адвокат Ч.: Поддържам жалбата. Уточнявам, че става въпрос за периода 1985г.-1999г. и за този период в преписката има приложено удостоверение с изх. № 287/11.05.2006г. от „Мина Черно море Бургас“ ЕАД- на л.19 от делото, в което е посочено от коя до коя дата доверителят ми е работил първа категория труд. Стажът е зачетен за първа категория, а ние претендираме категорията да е първа подземна. Удостоверението е валидно. Да се приеме административната преписка. Доказателствени искания ще посоча след становището на ответната страна.

Юрисконсулт Ч.: Оспорваме подадената жалба. Представили сме административна преписка, която моля да бъде приета. Други доказателства няма да сочим.

Адвокат Ч.: С оглед изясняване на правно значими факти и обстоятелства, от които моя доверител ще черпи права, моля да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, която да бъде изпълнена от вещо лице- минен инженер, което, след като се запознае с налични документи в „Мина Черно море Бургас“ ЕАД, да даде заключение и становище относно следните въпроси: 1) в архива на мината съхраняват ли се длъжностни характеристики за длъжността подземен маркшайдер на рудник за периода 1985-1999 година, и в частност има ли запазено лично трудово досие на моя доверител със съответната длъжностна характеристика за изпълняваната длъжност; 2) има ли съхранен действащ за процесния период Правилник за вътрешния ред и организацията на работната сила в „Мина Черно море Бургас“ ЕАД, в който да са регламентирани задължения на ИТР специалистите за брой влизания под земята и място на изпълнение на трудовите задължения. След представяне на заключението, при липса на официални документи, указващи местополагане и местоизпълнение на трудовите задължения на длъжността „подземен маркшайдер на рудник“, вещото лице, с оглед знанията и уменията си, да даде становище, би ли могло да се приеме, че длъжността „подземен маркшайдер на рудник“ е изисквала повече от половината от законоустановеното време трудовите функции да се извършват под земята. При липса на официални документи, за които не може съхранението им да бъде вменено във вина на моя доверител, считам, че с това се преодолява ѝ забраната, регламентирана в разпоредбата на чл. 104, ал.10 от КСО, поради което, за изясняване на делото от фактическа страна и ценене на всички доказателства, считам за допустимо искането за допускане на гласни доказателства от свидетели, които пред съда да удостоверят техни лични впечатления, наблюдения и възприятия относно факта, каква е продължителността- дневна, седмична и месечна, на полагания от жалбоподателя труд на длъжност „Подземен маркшайдер“ и къде са възприели, че е полаган този труд. Самият производствен процес в мините е организиран до педантичност и има доказателства за това.

Юрисконсулт Ч.: Не възразявам по допускането на съдебна експертиза. Възразявам срещу това същата да е изпълнена от минен инженер. Считам, че по удачно е да бъде допусната съдебно-счетоводна експертиза със съответното вещо лице, тъй като на задачите и въпросите формулирани към експертизата е по-удачно да бъде отговорено от счетоводител. Ако липсва трудово досие и ведомости, а няма как да липсват, във ведомостите се отразява всичко. Изплащат се добавки за подземен труд. Възразявам по направеното искане за допускане на гласни доказателства, това е в противоречие с разпоредбата на чл. 104, ал.10 от КСО.

Адвокат Ч.: Въпросите към експертизата са за това, къде се полага този труд- под земята или не.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателно е направеното от пълномощника на жалбоподателя искане за допускане на съдебно-техническа експертиза с посочените задачи, като вещото лице следва да даде заключение и относно функциите и задълженията, произтичащи от длъжността „Подземен маркшайдер“ и дали те се изпълняват преимуществено под земята. Съдът намира за неоснователно направеното от пълномощника на жалбоподателя искане за разпит на свидетели- те са недопустими, с оглед обстоятелствата, които страната се домогва да установи посредством гласните доказателства и които следва да бъдат установени посредством писмени доказателства. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства по опис, приложен на л.3 и 4 от делото.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените от пълномощника на жалбоподателя задачи, като посочи също какви са функциите и задълженията, произтичащи от длъжността „Подземен маркшайдер“ и дали те се изпълняват преимуществено под земята.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 140 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

СЪОБЩАВА на страните, че вещото лице ще бъде определено, след представяне на доказателство за внесен предварителен депозит.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за допускане на гласни доказателства за установяване на посочените обстоятелства.

 

Адвокат Ч.: Имаме ново доказателствено искане. С оглед представената и приета административна преписка, в заявлението за отпускане на лична пенсия (л.44), срещу процесния стаж като продължителност, по който той е зачетен, е посочен нормативен акт. Моля да се укаже на ответната страна да индивидуализира и да заяви как да бъде конкретизиран този акт, тъй като считам, че това е важен и относим по делото въпрос. Става въпрос за графа „Категория забележки“, където е посочен нормативен акт - §1, т.1, 70 ПМС, но от коя година е. Тъй като в това ПМС е посочено за „длъжността подземна работа“, аз го търсих, но не можах да го открия. Това което е посочено, се разминава с мотивите по т.1 посочен е не Правилникът, а ПМС и има колизия.

 

СЪДЪТ, с оглед възражението на пълномощника на жалбоподателя,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на ответната страна да конкретизира нормативния акт посочен в графата категория „Забележка“, клетка 33, втори ред на таблицата, налична на л.44 от делото.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.07.2018г. от 11.20ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ