ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 10.05.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На десети май                                          две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 784 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,15 часа се явиха:

За жалбоподателя ЕТ „Шнек 2 - Д.К.К.“ - редовно уведомен, не се явява представител.

За ответника председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор - редовно уведомен, не се явява представител.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на ЕТ „Шнек 2 – Д.К.К.”, с ЕИК по Булстат *****, със седалище и адрес на управление *****, представлявано от Д.К.К., против заповед № А-О-028/20.04.2015г на председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор - София (ДАМТН), подписана от заместник-председателя на агенцията на основание чл. 4 ал. 2 от Устройствения правилник на ДАМТН, с която на основание чл.36а, ал.4 ЗТИП се заличава жалбоподателя от регистъра на ДАМТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност и обезсилва издаденото удостоверение № БС060/25.01.2008г. на едноличния търговец за вписването му в регистъра на ДАМТН като лице, което извършва дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.

Делото се разглежда за втори път пред настоящата инстанция след като с решение № 3745/27.03.2017 г., постановено по административно дело № 5695/2016 г. на Върховен административен съд е обезсилено решение № 315/25.02.2016 г., постановено по административно дело № 1508 по описа за 2015 г. на Административен съд гр. Бургас и е върнато със задължителни указания за ново разглеждане.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

 

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства, както и писмо, постъпило по настоящето дело с молба вх. 3682 от 12.04.2017 г.

Приключва събирането на доказателства.

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО по същество.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: