Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

    1054                                      16.06.2014 година                             гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на двадесет и втори май, две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

                                                                   2.АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Тони Петрова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 784 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от „Флай инс” ЕООД, с ЕИК 121114773, представлявано от управителя Н. С. М., против решение № 62 от 24.02.2014 г. по НАХ дело № 3/2014 г. по описа на Районен съд- Несебър.

В жалбата са развити доводи за допуснато нарушение на закона- касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК.  Направено е искане за преквалифициране на деянието като маловажен случай. По същество се иска да бъдат отменени решението на първоинстанционния съд и потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора. Не са ангажирани нови доказателства.

Ответникът по касация не се явява и не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас излага становище за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С решение № 62 от 24.02.2014 г. по НАХ дело № 3/2014 г. Несебърският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 0026135 от 28.10.2013 г. на директора на КЗП, РД- Бургас с което на основание чл.208 от Закона за туризма е наложена на „Флай инс”ЕООД с ЕИК 121114773 имуществена санкция в размер на 1000 лева, за нарушение по чл.114, ат.2 от ЗТ, за това, че предоставя в хотел „Фламинго“ в курортен комплекс „Слънчев бряг“ туристически услуги, които не отговарят на изискванията за утвърдената категория четири звезди, съгласно Удостоверение за категоризация № РКК-19-6681/30.07.2007 г..

От фактическа страна по делото е установено, че на 26.06.2013 г. касаторът е извършвал търговска дейност- хотелиерство в туристически обект хотел „Фламинго“ с капацитет 143 стаи, категоризиран с Удостоверение № РКК-19-6681/30.07.2007 г. с категория четири звезди. При извършена на посочената дата проверка на място от служител на КЗП са били констатирани несъответствия на предлаганите услуги с изискванията за утвърдената категория, както следва: липса на автомат за почистване на обувки във фоайето на хотела; липса на универсална инвалидна количка; липса на шпионки, монтирани на входните врати на стаите; липса на четка за дрехи и обувалка в стаите, и козметично огледало в санитарния възел към стаите.

Касаторът по същество не оспорва фактическите констатации, приети от първоинстанционния съд, но счита, че в случая следва да намери приложение разпоредбата на чл.28, б. „а” от ЗАНН, поради маловажност на извършеното административно нарушение. В тази връзка сочи, че от деянието не са настъпили вредни последици. Твърди също, че се касае за първо нарушение, което е било отстранено, след извършване на проверката. Тези доводи са неоснователни и правилно първоинстанционният съд не е намерил основание да приеме така предложената квалификация на деянието. С оглед данните по делото, не би могло да се приеме, че е налице маловажен случай на административно нарушение, доколкото деянието не разкрива по-ниска степен на опасност в сравнение с други нарушения от този вид. Обстоятелството, че нарушението е извършено за първи път, е съобразено от наказващия орган при определяне размера на наказанието в законоустановения минимум и не е от естество да обоснове извод за маловажност на случая. Доводите за липса на вредни последици в случая са ирелевантни, доколкото нарушението е формално, а неговото отстраняване след проверката не би могло да се отрази на съставомерността на деянието.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. С оглед горните съображения, не е налице и соченото в жалбата основание за отмяна първоинстанционното решение, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. 1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд, четиринадесети състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 62 от 24.02.2014 г. по НАХ дело № 3/2014 г. по описа на Районен съд- Несебър.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:          1.      

                                

2.