ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 18.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На осемнадесети септември                      две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 784 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:37 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Ел Би Джей” АД, редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат Н., редовно упълномощена от днес.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на РДНСК, Югоизточен район, редовно призован, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Н.: Поддържам жалбата.

Моля да приемете като писмени доказателства договор за продажба на ресторант „Дюни”, ведно с приложени към него справка и скица, както и за сведение  решение на Върховен административен съд и решение на Административен съд София-град по повод на законността на извършеното в собствения на доверителя ми урегулиран поземлен имот хотел „Дюни”. В мотивите на това решение на Административен съд София-град са изложени аргументи относно законността на съществуващия в урегулирания поземлен имот паркинг и озеленяване.

Поставям задача на съдебно-техническа експертиза, която съм подготвила в писмена молба и именно това е въпросът в крайна сметка: Попада ли процесният строеж в границата на концесионната територия или не?

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата.

По представените доказателства в днешно съдебно заседание не възразявам да бъдат приети.

Моля да приемете една извадка от застротелнорегулационния план на КК „Слънчев бряг”, където е отразен имотът, прилежащ към хотел „Дюни”, откъдето е ясно къде е границата на имота, къде е алеята и къде са пясъци.

Не възразявам по искането за допускане на съдебно-техническа експертиза.

Моля да приемете административната преписка.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и тези представени от страните в днешно съдебно заседание.

Намира за основателно и искането на процесуалния представител на жалбоподателя  за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпроси, формулирани в нарочна молба, като въпрос № 3 следва да бъде доуточнен, а именно: Вещото лице, като извърши съответните проверки да посочи обектите, предмет на оспорената заповед, попадат ли в рамките на предмета на договора за продажба на ресторант „Дюни”, според границите на имота, който е предмет на тази продажба.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и представените в днешно съдебно заседание от процесуалните представители на страните заверени копия от договор за продажба на ресторант „Дюни” от 03.02.1999 г.; справка относно обект ресторант „Дюни” – Слънчев бряг, скица и извадка от застротелнорегулационния план на КК „Слънчев бряг”.

ПРИЛАГА за сведение Решение № 13015/01.12.2008 г. по административно дело № 8685/2008 г. по описа на Върховен административен съд и Решение № 399/20.05.2008 г. по административно дело № 176/2008 г. по описа на Административен съд София-град.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени от адвокат Н. в писмена молба по делото, с конкретизацията на въпрос № 3, включително, направена в обстоятелствената част на това определение.

За вещо лице НАЗНАЧАВА инж. С.Б..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 400 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 15-дневен срок от днес.

УКАЗВА за жалбоподателя, че при невнасяне на депозита в срок, експертизата няма да бъде изготвена, а делото – решено при наличните доказателства.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 15.01.2014 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: