Р Е Ш Е Н И Е

 

  №1350                                06.07.2018 година                                    гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, шестнадесети състав, на четиринадесети юни две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                          2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Йовка Банкова, в присъствието на прокурора Христо Колев, като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 783 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.185 - чл. 196 от АПК и е образувано по повод протест на прокурор от Окръжна прокуратура- Бургас, с който на основание чл. 186, ал.2, вр. чл. 185, вр. чл. 16, ал.1 от АПК, вр. чл. 145, ал.6 от ЗСВ се оспорват разпоредбите на чл. 12, ал.3 и ал.4 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет на община Сунгурларе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение на Общински съвет- Сунгурларе, обективирано в протокол № 3 от 07.12.2015 г. Иска се от съда да отмени като незаконосъобразни оспорените разпоредби, поради противоречие с нормативен акт от по-висока степен.

В протеста се сочи, че оспорените разпоредби противоречат на чл.24 и чл.33, ал.1, т.2 от ЗМСМА, тъй като с тях са предвидени ограничения досежно инициативата за предсрочно прекратяване правомощията на председателя на общинския съвет, каквито в законовите норми липсват. Наред с това се сочи, че с разпоредбата на чл. 12, ал.3 от Правилника е предвидено квалифицирано мнозинство при вземане на решението за освобождаване председателя на общинския съвет, а според чл.27, ал.3, пр.1 от ЗМСМА решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници, като случаите, в които решенията се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, са изрично посочени в ал.4 на чл.27 от ЗМСМА. Според вносителя на протеста, в противоречие с чл.24, ал.3, т.2, чл.21, ал.1, т.3 и чл.33, ал.1, т.2 от ЗМСМА е и регламентираното в ал.4 на чл. 12 от Правилника ограничение за депозиране на ново искане за предсрочно прекратяване правомощията на председателя най-малко 6 месеца след предходното, доколкото в законовите норми не се съдържа такова ограничение.

В съдебното заседание протестът се поддържа от вносителя. Не се сочат нови доказателства. По същество се иска отмяна на атакуваните норми и присъждане на разноските по делото.

За ответната страна не се явява представител в съдебното заседание, редовно уведомена. Не е заявено становище по протеста. Представена е административната преписка.

Бургаският административен съд, след като се запозна с материалите по делото и доводите на страните, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

С решение на Общински съвет- Сунгурларе, обективирано в протокол № 3 от 07.12.2015 г., е приет на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Правилник за организацията и дейността на общинския съвет на община Сунгурларе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. С оспорената от ОП- Бургас разпоредба на чл. 12, ал.3 от същия правилник е предвидено, че пълномощията на председателя на Общинския съвет се прекратяват предсрочно при мотивирано писмено искане, направено от най-малко една четвърт от всички общински съветници, като при депозирано искане заместник-председателите свикват нарочно заседание на общинския съвет не по-късно от 14 дни след постъпването му, което се ръководи от избран от общинския съвет заместник-председател, за когото са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници. Гласуването е тайно и искането се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от общия брой на общинските съветници. Според ал.4 на чл. 12 от Правилника, ново искане за предсрочно прекратяване правомощията на председателя може да се предлага отново най-малко след 6 месеца.

Според настоящия съдебен състав оспорването е основателно.

Общинският съвет е орган на местното самоуправление и решава самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в неговата компетентност (чл.17, ал.1 и чл.18 от ЗМСМА). В нормата на чл. 21, ал.3 от ЗМСМА е регламентирано правомощието на общинския съвет да приеме правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Въз основа на тази законова делегация е приет правилникът, чиито разпоредби са предмет на оспорване в настоящото производство. Следователно правилникът е приет от материално и териториално компетентен орган- Общински съвет Сунгурларе.

В проведеното на 07.12.2015 г. заседание проектът на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет на община Сунгурларе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, е приет при необходимите съгласно разпоредбите на чл. 27, ал. 2 и ал.3 от ЗМСМА кворум и мнозинство, формирано от гласовете на повече от половината присъстващи общински съветници- с 16 гласа „за“ и един „въздържал се“ (според данните от интернет-страницата на общинския съвет общинските съветници в ОС- Сунгурларе са общо 17 на брой). Спазена е предвидената от закона писмена форма. При извършената служебна проверка съдът не констатира нарушения на административнопроизводствени правила.

Според дефиницията, дадена с нормата на чл. 7 от Закона за нормативните актове (ЗНА) правилникът е нормативен акт, който се издава за прилагане на закон в неговата цялост, за организацията на държавни и местни органи или за вътрешния ред на тяхната дейност. Съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗНА нормативният акт трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен. В този смисъл е и нормата на чл. 76, ал. 3 от АПК, според която общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение.

Материалноправните предпоставки за предсрочно прекратяване правомощията на председателя на общинския съвет са регламентирани с нормата на чл. 24, ал. 3 от ЗМСМА, както следва: при подаване на оставка (т. 1); при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на общинския съвет, взето по реда на ал. 1 (т. 2); при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (т.3). Основанията за прекратяване на правомощията са изброени изчерпателно. Законовата норма е императивна по своя характер и не позволява разширително тълкуване, респ. доразвитие с подзаконов регламент, поради което и въвеждането на допълнителни основания с правилника на общинския съвет е недопустимо. В случая с разпоредбата на чл. 12, ал.3 от Правилника се въвежда ново, допълнително основание за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на общинския съвет, различно от посочените в ЗМСМА, поради което следва да се приеме, че Общински съвет- Сунгурларе е излязъл извън рамката на закона и е приел едно незаконосъобразно решение в тази му част, което следва да се отмени.

Съгласно нормата на чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА (в приложимата редакция) решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17 и 20 и по чл. 21а, ал. 3 се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. С чл. 21, ал.1 от ЗМСМА са регламентирани основните правомощия на общинския съвет, очертаващи кръга на материалната му компетентност като орган на местното самоуправление, като в т.3 изрично са посочени изборът и освобождаването на председателя на общинския съвет. От съдържанието на цитираните норми е видно, че решението за освобождаване на председателя на ОС се приема с квалифицирано мнозинство- повече от половината от общия брой на съветниците. Следователно не е налице соченото в протеста противоречие на приетата от ОС- Сунгурларе разпоредба на чл. 12, ал.3, изр. 3 от Правилника със законовата разпоредба. Независимо от това, разпоредбата на чл. 12, ал.3 от правилника следва да бъде отменена в цялост, доколкото изр.3 на същата касае единствено процедурата за предсрочно прекратяване правомощията на председателя на приетото с правилника допълнително основание- при направено искане от най-малко 1/4 от общинските съветници, което, както се посочи по-горе в изложението, противоречи на норми от ЗМСМА. По същите съображения следва да се отмени и атакуваната ал.4 на чл. 12 от Правилника, доколкото въведеното с нея ограничение се отнася единствено до прекратяване правомощията на председателя на ОС на посоченото основание.

С оглед формирания извод за основателност на протеста и своевременно направеното искане, на основание чл. 143, ал.1 от АПК следва да се присъдят на вносителя на протеста направените разноски по делото, възлизащи на 20 лева- такса за обнародване на оспорването в Държавен вестник.

Мотивиран от горното, на основание чл. 193, ал.1 от АПК Бургаският административен съд

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 12, ал.3 и ал.4 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет на община Сунгурларе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение на Общински съвет- Сунгурларе, обективирано в протокол № 3 от 07.12.2015 г.

ОСЪЖДА Общински съвет- Сунгурларе да заплати на Окръжна прокуратура- Бургас сумата от 20.00 (двадесет) лева, представляваща разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщението.

Решението да се обнародва по реда на чл.194 от АПК, след влизането му в сила.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         

ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

          2.