ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 16.05.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На шестнадесети май                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 783 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Г.Т., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат И., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Началник на РО „НСК“ – Бургас, РДНСК - Югоизточен район, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт А., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:       

Производството е образувано по жалба срещу Заповед № ДК-19-Б-1/10.03.2017г. на началника РО НСК-Бургас при РДНСК Югоизточен район, с която е забранен достъпа и ползването на строеж „Зала за фитнес“, находящ се в партерен етаж на осем етажна сграда в УПИ *****, кв.***, ПИ с идентификатор ***********, ж.к. „М.“, гр.Б.

Ответникът е представил административната преписка, по която е издадена оспорената заповед. 

 

АДВ. И.: Поддържам жалбата. Искам да допълня към нея, че обжалваната заповед е издадена на основание чл. 178, ал. 4 от ЗУТ. Считам, че не е извършено нарушение от жалбоподателя. Посочените в заповедта обекти, а именно магазин за козметика, „Дом за красота“ и базар се ползват по тяхното предназначение така, както са приети от Комисията за строителен контрол и така, както пише в разрешението за ползване. Това, че са извършени промени, изразяващи се в избиване на две врати и свързване на две помещения, не означава промяна предназначението на посочените обекти. Що се отнася до твърдението, че базарът се ползва като фитнес-зала, това също не отговаря на истината, тъй като до настоящия момент той се ползва за шоурум за продажба на фитнес уреди, като това ще го докажа с доказателствено искане с разпит на един свидетел – дъщерята на жалбоподателя, тъй като тя и фирмата й ползва обекта, и  ще потвърди по какъв начин се използват обектите. Също така ще имам искане и за назначаване на вещо лице, което след като се запознае с документите и направи оглед на място, да отговори на следните въпроси:

1.Какви промени са извършени в помещенията упоменати в обжалваната заповед и нарушават ли те конструкцията на сградата?

2.Променено ли е предназначението на обектите посочени в обжалваната заповед?

Представям разрешение за ползване и един проект, който е голям формат и няма как да го представя за ответната страна.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаеми г-н Председател, аз оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна. Не възразявам да бъдат приети писмените доказателства, представени в днешно съдебно заседание.

Относно направеното искане за допускане на съдебно-техническа експертиза се противопоставям да допуснете отговор на въпрос № 2, тъй като е изцяло правен и моля да не допускане така поставената задача към вещото лице.

Противопоставям се на направеното искане за допускане на разпит на един свидетел, тъй като считам, че установяването на факта дали помещението се ползва за фитнес или шоурум на фитнес уреди, не следва да се установява с разпит на свидетел още повече, че свидетелят е в пряка родствена връзка с жалбоподателя. В случай, че допуснете до разпит свидетел, аз също ще моля да ни допуснете свидетели в режим на довеждане, а именно живущи съседи, като ще моля за по-голям срок, тъй като аз не съм във връзка и не познавам никой от съседите, но искането ми е в тази връзка ако допуснете гласни доказателства.

Други доказателствени искания към настоящия момент нямам.

Представям и моля да приемете Заповед № РД-15-015/10.02.2017 г., която касае компетентността на началника на РО „НСК“ – Бургас.

 

По направените доказателствени искания, съдът намери, че следва да се приемат приложените към делото писмени доказателства, както и тези, представени от страните в днешно съдебно заседание, с изключение на представеното от жалбоподателя разрешение за ползване № ДК-07-Б-28/07.12.2014 г., тъй като същото вече е приложено по делото на лист 34.

По направеното искане за разпит на свидетел, съдът следва да допусне разпита на този свидетел в днешно съдебно заседание, както и следва да допусне до разпит и един свидетел в режим на довеждане от страна на ответника за следващо съдебно заседание.

Следва да се допусне извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставените въпроси от жалбоподателя, а доколко втория въпрос е правен, съдът ще прецени това при постановяване на окончателния съдебен акт.

Предвид горното и по доказателствата, съдът

 

        О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства, включително и представените такива в днешно съдебно заседание без представеното от жалбоподателя Разрешение за ползване № ДК-07-Б-28/07.12.2014 г., тъй като също присъства в кориците на делото, поради което съдът го ВРЪЩА на жалбоподателя.

ДОПУСКА до разпит водения от жалбоподателя свидетел за днешно съдебно заседание.

ДОПУСКА до разпит един свидетел в условията на довеждане от страна на ответника за следващо съдебно заседание.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси в днешно съдебно заседание.

Експертизата да се извърши от вещото лице инж. С.И. след заплащане на депозит в размер на 400 лв., платими от жалбоподателя, в 3-дневен срок от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Считам, че следва допуснатите гласни доказателства - разпита на свидетелите да бъдат изслушани едновременно един след друг, а именно в следващо съдебно заседание.

 

РЕПЛИКА НА АДВ. И.: Моля да бъде разпитана сега водената свидетелка,  тъй като често отсъства, включително пътува в чужбина и мога да не разполагам с нея за датата, на която ще насрочите делото.

 

Съдът намери, че няма пречка водената днес свидетелка да бъда разпитана сега, като евентуални противоречия и съобразяване на обстоятелствата, че свидетелите ще бъдат разпитани в различни съдебни заседания ще бъдат съобразени при постановяване на окончателния съдебен акт.

Предвид горното, съдът

 

        О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА свидетелят на жалбоподателя да бъде разпитан в днешно съдебно заседание, поради което го ВЪВЕЖДА в съдебната зала и СНЕМА самоличността му както следва:

Й.Р.Т.-И. – ** години, български гражданин, семейна, неосъждана, дъщеря на жалбоподателя.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛКАТА НА ВЪПРОСИ НА АДВ. И.: Този обект е проектиран много години и желан от нашето семейство, защото се занимаваме с производство на фитнес уреди. Аз съм фризьор по принцип. Исках да имам салон за масажи, за маникюр, Дом за красота. Ние го ползваме този Дом за красота. Вътре има маникюр, фризьор, масаж и спа капсула. Това е нещо като тангентор.

Магазинът за красота също ние го ползваме. Продаваме всичко каквото се продава в един фризьорски салон – шампоани, маски, всякаква козметика за коса. Също предлагаме на клиентите кафе, безалкохолно и разхладителни напитки.

Там е извършена промяна като отваряне на входовете на стената от залата за каланетика към съседното помещение. Става въпрос за въпросния базар. Този базар го ползваме. Разположили сме наши уреди, които произвеждаме и го ползваме за шоурум и залата за каланетика е слята с него, за да може да се ползва и за груповите занимания.

АДВ. И.: Нямам други въпроси към свидетелката.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да разбирам, че са били налице три обекта, които сте обединили в един?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛКАТА: Да.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ А.: В обединеното помещение намира ли се висилка за набиране?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛКАТА: Има.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ А.: Велоергометър има ли?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛКАТА: Ние не произвеждаме велоергометри и не мога да кажа.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ А.: В помещенията обособени ли са бани и тоалетни?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛКАТА: Разбира се. Това е проектирано още преди да бъде направена сградата.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да ми позволите да предявя на свидетелката обяснителна записка от част Архитектура“ на фаза „Технически проект“, а именно: „Преустройство с цел обединяване на три обекта за обществено обслужване - зала за фитнес“.

АДВ. И.: Съгласна съм да бъде предявен документа на свидетеля.

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА посочения документ на свидетеля.

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Аз точно затова се хващам, защото пише: „Зала за фитнес“, а цялото не е зала за фитнес.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моят въпрос беше дали сте запозната с това?

СВИДЕТЕЛКАТА ИВАНОВА: Всички казват, че е фитнес, а това е проектирано доста преди изграждане на сградата. По проект пише, че вътре има фризьорски салон и инстанциите ще дойдат да ми направят проверка. Тук пише „фризьорски салон“. Какъв е този фитнес? Изискванията са различни за различните видове обекти.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да разбирам ли, че сте предприели инвестиционна инициатива за това преустройство?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛКАТА: Принудени сме да го направим.

ВЪПРОС НА АДВ. И.: Защо го предприехте това преустройство?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛКАТА: Защото сме принудени за събарянето на една стена, да го кръстим не „Базар 1“, а фитнес-зала, даже не и „Зала за групови тренировки и шоурум“.

ВЪПРОС НА АДВ. И.: След получаване на констативния протокол от баща Ви от РДНСК, какво са ви казали?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛКАТА: Казаха, че трябва да бъде фитнес-зала. Оспорваме това, че не може. Цялото това нещо, нашите уреди са за групови тренировки. Може от цялото това нещо някой да си го кръщава „Фитнес“ и всичките тези изисквания ние трябва да спазваме за фитнес.

ВЪПРОС НА АДВ. И.: Колко обекта има въпреки стената, която вече е премахната между залата за каланетика и базара?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛКАТА: Входът, в който се влиза е магазин за козметика, кафе като рецепция, влизаме в коридор, а вляво се пада масажа, след това общата тоалетна, после вляво се пада фризьорския салон с три работни места, следва стая за персонала плюс баня и тоалетна. Вдясно се пада маникюра с педикюра по въпросния коридор и това всичко до тук е „Дом за красота“. Продължаваме направо, където по проект е залата за каланетика, което е по проект преди да съществува сградата, което сме искали от години и сме чакали и в момента сме го ползвали. Има съблекалня и баня към каланетиката. Каланетиката граничи със съседно помещение, което е на баща ми. Там също има стена, която свързва двете помещения.

АДВ. И.: Нямам други въпроси към свидетелката.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ А.: Къде са разположени уредите?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛКАТА: След като се влезе в залата за каланетика, има гумена настилка, има изкуствена трева, която е точно за групови занимания. Вдясно има станция за набиране, кофички.

АДВ. И.: В съдебната зала присъства господина, който е направил искане за конституиране като страна по делото и моля, ако той бъде допуснат до разпит, ние се противопоставяме да бъде разпитван.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Възразявам по така изразеното становище. Ако процесуалният представител е знаел, е можел да вземе отношение. Аз не познавам нито една от страните.

 

Съдът няма представа кой свидетел ще бъде воден за разпит от ответника в следващо съдебно заседание и затова не може да вземе отношение по направеното искане от процесуалния представител на жалбоподателя.

Съдът като намери, че няма доказателствени искания, които да бъдат изпълнени за днешно съдебно заседание

 

        О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.06.2017 г. от 9.50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.02 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: