ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 27.06.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и седми юни                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 783 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 09:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Г.Т., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат И., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Началник на РО „НСК“ – Бургас, РДНСК - Югоизточен район, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт А., с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице С.И..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:       

Производството е образувано по жалба срещу заповед № ДК-19-Б-1/10.03.2017г. на началника РО „НСК“-Бургас при РДНСК Югоизточен район, с която е забранен достъпа и ползването на строеж „Зала за фитнес“, находящ се в партерен етаж на осем етажна сграда в УПИ VІІ-10, кв. 141, ПИ с идентификатор 07079.653.554, ж.к. „Меден рудник“, гр. Бургас.

В предходното открито съдебно заседание на 16.05.2017 г. съдът допусна извършването на съдебно-техническа експертиза, която е изготвена и приложена по делото в срок.

Съдът допусна до разпит и един свидетел при условията на довеждане в днешно съдебно заседание от страна на ответника.

На 08.06.2017 г. от ВАС беше върнато негово административно дело № 5836/2017 г., по което беше оставено в сила постановеното по настоящото дело определение за оставяне без уважение искането на жалбоподателя за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на обжалваната заповед.

 

АДВ. И.: Да се изслуша вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се изслуша вещото лице. Нашият свидетел е отвън залата, докато изслушваме вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

С.Ж.И. – ** г., български гражданин, семеен, неосъждан, без дела и особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

ВЪПРОС НА АДВ. И.: С оглед на така направеното заключение, считате ли, че „конструктивното нарушение“ така да го наречем, предполага промяна на предназначението на целия обект? Толкова ли е съществена тази стена, която е разрушена?          

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По строителната конструкция са направени две промени - едната е посичане на конструктивната шайба, с отвор и монтиране на врата  90/200 см и премахване на неносещ зид с дължина 6 метра. С оглед на това дали тези две намеси в строителната конструкция на проектираната сграда с оглед на това, че има строително-конструктивно становище на проектант конструкции – инж. Тодор Атанасов, който е добър специалист и го познавам,  с който проведох разговори и същия ми каза, че след изпълнения отвор в шайба Ш1, конструкцията може да издържи на натоварването и с оглед на становището, приемам, че няма промяна на реконструкцията съгласно §5 от ЗУТ.

АДВ. И.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лв., платими в рамките на внесения депозит.(изд. Р.К.О. – 400 лв. на 27.06.2017 г.)

 

Съдът ВЪВЕЖДА в съдебната залата водения от ответника свидетел, допуснат до разпит в предходно съдебно заседание.

СНЕМА самоличността му както следва:

Ж.Я.Д. – ** г., български гражданин, омъжена, неосъждана, без дела и родство със страните, съседка съм на жалбоподателя, живея над фитнес залата.

СВИДЕТЕЛКАТА Д. НА ВЪПРОСИ НА ЮРИСКОНСУЛТ А.: Живея в ж. к. „М.“, бл. ***, ап. **.

Апартаментът е на първи етаж, над партерния етаж, точно над фитнес залата. Влизала съм два или три пъти в помещението под нас, с молба да бъде прекратен шумът, който се вдига било от музика и било от тежести, които се хвърлят по пода. Когато влязох първия път вътре в помещението, бях изумена. Целите стени са във фитнес уреди от земята до тавана, различни от тези фитнес уреди, които съм виждала. Да, виждала съм да тренират хора. Даже единия път когато се прибирах от работа към 20.00 часа, съседът ме посрещна на входа и ме помоли да влезем заедно и вътре имаше три момчета, които вдигаха тежести и ги пускаха на земята. Трябва да Ви кажа, че когато това се случва, горе не се стои. Помолих момчетата и попитах дали има възможност тези щанги, които блъскат на земята, да бъдат поставени на някакви лостове, при което те ми отговориха: „Как се поставя на лост 50 кг?“

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам повече въпроси към свидетелката.

 

СВИДЕТЕЛКАТА Д. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. И.: Редовно влизат момчета, които тренират. В момента фитнес залата не функционира като такава. Не са идвали и не са замервали шума дали е над нормата, но в жалбата, която подадохме към общината, това беше указано. Посочили сме в жалбата това.

АДВ. И.: Нямам други въпроси към вещото лице.

Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетелката.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Представям и моля да приемете Обяснителна записка от част „Архитектура“ за настоящото преустройство, което твърдим, че е налице.

 

Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

          АДВ. И.: Не възразявам да бъдат прието представеното писмено доказателство.

 

          С оглед изявленията на страните и като намери фактическата обстановка по делото за изяснена, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

          ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

          ДАВА думата по същество:

          АДВ. И.: Моля да отмените обжалваната от нас заповед въз основа на доводите в жалбата и събраните доказателства.

Моля да ни присъдите направените по делото съдебно-деловодни разноски, както и да ми дадете възможност за представяне на писмени бележки, в указан от Вас срок.

          ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна. Считам, че в настоящото съдебно производство по безспорен начин се доказа наличието на строеж „Фитнес зала“, което се доказа както от събраните гласни доказателства, така и от приетата съдебно-техническа експертиза, а именно, че е извършено преустройство на помещение „Зала каланетика“ и обект „Базар“, като е преустроено във фитнес зала.  

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение и да определите срок, в който да изложа подробни писмени съображения за законосъобразност на процесната заповед.

ДАВА 7-дневен срок на страните за представяне на писмени защити.

          Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.05 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: