Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Бургас, №      1164              /30.06.2014г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на пети юни, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                      ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                            ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор Андрей Червеняков изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 783/2014г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът „Флай инс” ЕООД, ЕИК 121114773, с адрес на управление гр.София, кв.”Горубляне”, ул. „5-ти ноември” №10 и съдебен адрес *** – адвокат В. Ц., е оспорил решение № 61/24.02.2014г. постановено по АНД №1/2014г. по описа на Районен съд Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № 0026136/28.10.2013г. издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите. С наказателното постановление на касатора за нарушение на чл.132, ал.1 от Закона за туризма, на основание чл.214 от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. Касаторът твърди, че оспореното решение е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде отменено наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът, чрез процесуалния си представител, поддържа касационната жалба и пледира за отмяна на оспореното решение, в условията на евентуалност счита, че са налице предпоставките на чл.28 от ЗАНН и иска същите да бъдат приложени.

Ответникът по касация, редовно призован, не се явява и не се представлява.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита касационната жалба за неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно. 

По делото не е спорно, че наказаното лице е извършило нарушението описано в обжалваното в него наказателно постановление. Самият наказан не оспорва този факт, дори гласните доказателства, които ангажира свидетелстват за същото, а именно, че към момента на проверката извършена от служители на Комисия за защита на потребителите на 26.06.2013г. на видно място в хотел „Фламинго” не е било поставено удостоверението, което е част от категорийната символика на обекта, с което е нарушена разпоредбата на чл.132, ал.1 от Закона за туризма. Възраженията наведени в касационната жалба касаят само приложението на чл. 28 от ЗАНН. Касаторът счита, че процесния случай е маловажен.

Това възражение е неоснователно. Нарушаване на задължението за поставяне на видно място в съответния обект на удостоверението за вида и категорията на обекта е административно нарушение по смисъла на чл.214 от Закона за туризма, което е формално по своя характер, няма съставомерни вредни последици. По делото не са събрани доказателства за наличието на смекчаващи обстоятелства, които да доведат до извода за приложение на чл. 28 от ЗАНН. Обстоятелството, че до настоящия момент не е установено, въпреки ежегодните проверки, същото лице да е извършвало други нарушения от този вид, без съмнение е смекчаващо обстоятелство, но то обосновава извод за налагане на нисък размер на наказанието, а в процесния случай е наложен размер равен на минималния предвиден в закона, което означава, че наказващия орган е отчел това обстоятелство. Фактът, че обекта притежава табела и удостоверение за издадена категорийна символика, няма никакво отношение към съставомерността на процесното деяние, което се изразява в непоставянето на удостоверението на видно място в обекта, а не в неговата липса въобще.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 61/24.02.2014г. постановено по АНД №1/2014г. по описа на Районен съд - Несебър.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: