ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 11.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На единадесети юни                                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Г. К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 783 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 15,30 часа се явиха:

Жалбоподателят „Емона 2000” ЕООД - редовно призован, се представлява от адв. К., адв. Д. и адв. Б.-представя пълномощно.

Жалбоподателят Д.И.И.-редовно призован, не се явява.

Ответникът – Началник РДНСК Югоизточен район-редовно призован, се представлява от юк. К.-представя пълномощно и от Главен експерт Ш.-представя пълномощно и удостоверение за юридическа правоспособност.

Прокуратурата на Република България се представлява от прокурор К. от Бургаска окръжна прокуратура.

Заинтересована  страна Главен архитект на Община Несебър-редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

СЪДЪТ констатира, че като страна в производството е конституиран Д.И.И.. Същият не се явява по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото. 

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на Д.И. лично и като управител на „Емона 2000” ЕООД против заповед на началника на РДНСК ЮИР, с която са обявени като нищожни  инвестиционен проекти и Разрешение за строеж  от  05.03.2012 г. за обект „Ваканционен клуб ІІ и ІІІ етапи”, находящ се в землището на с. Емона, местността „Кладери”, Община Несебър в ПИ 27454.23.85.

 

Адв. Б.: Поддържам жалбата. В самата жалба сме поискали до органа издал строителното разрешението документите за упълномощаване на арх. П.. Посочени за документите които да бъдат изискани в т. 3 от част „Доказателства” към жалбата. Това са доказателствата за издаване на акта от РДНСК по чл.156 от ЗУТ.        Представям молба с искане за допускане на съдебно-техническа експертиза и съдебно екологична експертиза със задачи формулирани в молбата-становище.

Моля да спрете производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 144 от АПК за спиране на производството, тъй като в същия съд се разглежда дело, решението по което ще има значение за правилното решаване на това дело – адм. дело № 417/2013 г., насрочено за 30.09.2013 г. на V-ти състав. Искането ни за спиране е във връзка с мотивите изложени от административния орган, с мотивите  от предходна заповед на същия орган и с мотивите, с които е обявено за нищожно разрешението за строеж . Има пълно съвпадение на мотивите по двата акта и предмет на съдебна проверка е първата заповед на РДНСК за спиране на строителството. С мотивите на тази заповед е постановена и настоящата заповед по това дело с диспозитив – прогласяване на нищожност на строителните книжа.

По тази причина считаме, че производството по настоящото дело следва да бъде спряно, тъй като решението по цитираното адм.дело № 417/2013г. има значение за правилното решение по настоящия спор. Подобни мотиви са изложени в самата жалба във връзка с компетентността на органа да прогласи нищожност. Административният орган вече е извършил проверка по законосъобразността на разрешението.

 

Адв. К.: Присъединявам се към казаното от адв.  Б.. Искам да добавя искането ни за спиране и свързано и с процесуална икономия, тъй като по цитираното адм. дело № 417/2013г. вече е изслушана и приета съдебно-техническата експертиза изготвена от арх. А. и е депозирана молбата за изготвянето на екологична експертиза.

 

Адв. Д.: Присъединявам се към казаното от адв. К. и адв. Б..

 

Юк. К.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната преписка, която е представена в цялост. По направените искания – предоставям на съда.

 

ГЛ. ЕКСПЕРТ Ш.: Присъединявам се към казаното от юк. К..

 

ПРОКУРОРЪТ: Намирам жалбата за процесуално допустима, подадена в законоустановения срок от лице с надлежна легитимация. Считам същата за неоснователна. Нямам други доказателствени искания. Могат да бъдат уважени направените от процесуалните представители доказателствени искания.

 

По искането за спиране на производството, СЪДЪТ счита, че следва да бъдат събрани от третото лице Община Несебър доказателствата поискани с жалбата от т. 3 на л. 10 от делото. Съдът счита, че тези доказателства са относими към спора и следва да бъдат приобщени.

По изложените съображения,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА  КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР да представи заверени копия от Заповед № 74/09.04.2004г. на Главния архитект на Община Несебър; Решение № 1171 по протокол № 33/23.09.2003г. на Общински съвет Несебър; писмо изх.№ 92-00-2955/07.05.2012г. на Община Несебър и обратна разписка от получаване на същото от РДНСК Югоизточен район.

 

ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок за изпълнение на задължението от получаване на съобщението.

 

УКАЗВА НА КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, че при неизпълнение на задължението в указания срок, съдът ще приеме, че е налице нарушение по смисъла на чл. 87 от ГПК, с което се затруднява производството – основание за налагане на санкция по чл. 91, ал. 2 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК.

 

След получаване на изисканите доказателства с определение постановено в закрито заседание, съдът ще се поизнесе по искането за спиране на производството и евентуално по исканията за допускане на две експертизи - съдебно-техническа експертиза и екологична експертиза.

 

ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на л. 2, както и допълнително представената преписка, съставляваща издаденото разрешение за строеж, съгласно писмото на Заместник-кмета на Община Несебър – л. 41 от делото.

 

СЪДЪТ НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 01.10.2013 година от  14,45   часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: