ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 731                        27 март 2018  година                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, VІІІ - ми състав, в закрито заседание на двадесет и седми март, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                             

                                                                                  Съдия : Златина Бъчварова

като разгледа  административно дело номер 782  по описа за  2018 година,   за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на „Грийнфорд България” ЕООД, с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление-с.Гюльовца, община Несебър, ул. „Михаил Герджиков” №12-14, представлявано от Д.К. против решение №54 от 14.03.2018 година на директора на  дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ НАП, с  което  е оставена без разглеждане,  поради просрочие, жалба с вх.№04-Г-Ж-46 от 23.02.2018 година срещу ревизионен акт № Р-02000217002425-091-001 от 11.09.2017 година на началник сектор „Ревизии”, възложил ревизията и главен инспектор по приходите при ТД НАП Бургас и е прекратено производството по тази жалба.

 Жалбоподателят твърди, че не е пропуснал срока за обжалване на ревизионния акт, тъй като органът по приходите му го е връчил по електронен път на адрес -aktiv_2005@abv.bg, който той не е декларирал за изпращане на съобщения и връчване на документи от НАП. Твърди, че посоченият от него електронен адрес за връзка с НАП е greenford.bulgaria@abv.bg. Излага съображения. Не ангажира доказателства. Иска да се отмени решението и преписката да се върне на административния орган за произнасяне по жалбата му против ревизионния акт. Претендира разноски.

Ответникът по жалбата- директор на дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ НАП, е представил административната преписка по издаване на процесното решение.

Административен съд Бургас, като взе предвид изложените в жалбата доводи, съобрази събраните по делото доказателства и закона, намира следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.147, ал.3 ДОПК, от лице което има правен интерес от оспорването, съдържа необходимите форма и реквизите, поради което процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Със заявление, вх.№ИТ-00-3374 от 19.03.2015 г. управителят на„Грийнфорд България” ЕООД изрично е посочил, че електронният му адрес за връзка с НАП е aktiv_2005@abv.bg/л.7 от делото/.

Със заповед №Р-02000217002425-020-001 от 20.04.2017 г. на началник сектор „Ревизии”  при ТД НАП Бургас е възложена ревизия на „Грийнфорд България” ЕООД, обхващаща задължения за корпоративен данък за периода 01.01.2014 г.-31.12.2015 г. и ДДС за данъчни периоди-01.01.2014 г.-30.06.2016 г., която следва да завърши  до два месеца от връчването й/връчена по електрорен път на дружеството на адрес  aktiv_2005@abv.bg на 27.04.2017 г./л.8-10 от делото/. Последната е изменена със ЗИЗВР №Р-02000217002425-020-002 от 26.06.2017 година, като ревизията следва да завърши до 27.07.2017 година, също връчена по електрорен път на адрес  aktiv_2005@abv.bg на 26.06.2017 г./л.11-13 от делото/.

На 11.08.2017 година е издаден ревизионен доклад № Р-02000217002425-092-001 от ревизиращия екип, който е връчен на жалбоподателя и е получен от него на посочения вече електронен адрес на 14.08.2017 година/л.14-34 от делото/.

Въз основа на ревизионния доклад е издаден ревизионен акт № Р-02000217002425-091-001 от 11.09.2017 година, който е връчен на жалбоподателя по електронен път на адрес aktiv_2005@abv.bg и е получен на 02.10.2017 г./л.35-48 от делото/.

Ревизионният акт е обжалван по административен ред чрез ТД НАП Бургас до директора на дирекция „ОДОП“Бургас като е подадена жалба, вх. №04-Г-Ж-46 от 23.02.2018 година/л.55 от делото/.

С решение №54 от 14.03.2018 година, директорът на дирекция „ОДОП“Бургас е оставил жалбата без разглеждане и е прекратил производството по нея, тъй като е приел, че същата е просрочена, защото ревизионният акт е съобщен на жалбоподателя на 02.10.2017 г. на посочения от него електронен адрес aktiv_2005@abv.bg, а жалбата против него е депозирана на 23.02.2018 година, извън предвидения в закона 14-дневен срок.

Това решение е предмет на разглеждане в настоящото производство.

С оглед така установените факти се налагат следните правни изводи:

На първо място, решението е издадено от компетентен орган, по арг. от чл.147, ал.1 вр. с. чл.152, ал.2 ДОПК.

На второ място, същото е в предвидената от закона писмена форма и при издаването му не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

Решението е съобразено и с приложимия материален закон.

Съобразно нормата на чл.152, ал.1 ДОПК ревизионният акт може да се обжалва изцяло или в отделни негови части в 14-дневен срок от връчването му.

Редът за установяване и изчисляване на сроковете е регламентиран с нормата на чл.22 ДОПК. Според правилото на чл.22, ал.6 ДОПК  срокът, който се брои на дни, се изчислява от деня, следващ деня, от който започва да тече срокът, и изтича в края на последния му ден, а  последният ден на срока продължава до края на двадесет и четвъртия час, но ако трябва лично да се извърши или представи нещо пред органа по приходите или публичния изпълнител, срокът изтича в момента на приключване на работното време/чл.22, ал.6 ДОПК/.

В конкретния случай, ревизионният акт е бил връчен на жалбоподателя на изрично посочения от него електронен адрес aktiv_2005@abv.bg на 02.10.2017 година. На този адрес са изпратени и връчени, както заповедта за възлагане на ревизията, заповедта за нейното изменение, така и ревизионния доклад.

При положение, че ревизионният акт е връчен на жалбоподателя редовно, по ред предвиден в закона, съобразно нормата на чл.29, ал.4 ДОПК, на 02.10.2017 г., то срокът за неговото обжалване е изтекъл на 16.10.2017 г./понеделник, присъствен ден/, т.е. след преклузивния четиринадесет дневен срок, посочен в закона. Подадената след тази дата, на 23.02.2018 година, жалба, е просрочена, поради което същата правилно е оставена без разглеждане от административния орган и е прекратено производството по нея. 

По тези съображения, жалбата на „Грийнфорд България” ЕООД е неоснователна и следва да се отхвърли.

При този изход на спора разноски на жалбоподателя не се следват.

 Мотивиран от изложеното и на основание чл.147, ал.3 ДОПК, Административен съд  Бургас, VІІІ- ми състав

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Грийнфорд България” ЕООД, с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление-с.Гюльовца, община Несебър, ул. „Михаил Герджиков” №12-14, представлявано от Д.К. против решение №54 от 14.03.2018 година на директора на  дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ НАП, с  което  е оставена без разглеждане,  поради просрочие, жалба с вх.№04-Г-Ж-46 от 23.02.2018 година срещу ревизионен акт № Р-02000217002425-091-001 от 11.09.2017 година на началник сектор „Ревизии”, възложил ревизията и главен инспектор по приходите при ТД НАП Бургас и е прекратено производството по тази жалба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

                                                     СЪДИЯ: