ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 15.05.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  петнадесети май                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 782 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ТЕРА ПЛОД“ ЕООД Й.Д.Д.  редовно и своевременно призован, не се явява. Представлява се от адв.С., надлежно упълномощена, с представено  по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от „ТЕРА ПЛОД“ ЕООД, с ЕИК 201903755, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Гладстон“ № 17, представлявано от Й.Д.Д. против Заповед № 3330/23.12.2016г. на заместник директор на ТД на НАП гр.Бургас, с която е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/ „Запечатване на обект“ – магазин за плодове и зеленчуци, находящ се в гр.Бургас, ул.“Цар Симеон I“ № ***, за срок от един месец.

Иска се отмяната на оспорената заповед като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

Адв.С.- Поддържам жалбата, нямам възражения по доклада. Моля да се приемат представените с нея писмени доказателства. Представям и моля да приемете извлечение от КЛЕН (Клиентска лента на електронон носител),  издаден  на   30.11.2016 година, от който се вижда, че е маркирана продажба и издаден фискален касов бон за извършена покупка на стойност 3.53 лева  и час 15:13 ч. На следващо място моля, да бъдат допуснати двама свидетели при режим на призоваване - това са И.Х. и Д.К., които са присъствали и съставили протокола, въз основа на който е издадена оспорената  заповед. Същите  следва да бъдат допуснати до разпит, за да установи факта кога е извършена контролната покупка, от кого от двамата, доколкото в образуваното производство по обжалване на издаденото  наказателно постановление при разпита на актосъставителя  се установиха факти, които  са различни от фактите посочени в заповедта и съставения протокол.

Съдът намира, че представенито в днешното съдебно заседание заварено кпоие от КЛЕН от 30.11.2016 година, съдържащо фискални  бонове на името на „Тера плод“ ЕООД е относимо към предмета на разглеждане по настоящето дело, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА  по делото представеното  в днешното съдебно заседание  заверено копие на  КЛЕН  от 30.11.2016 година-2 страници.

Съдът намира, че искането за опускане до разпит на посочените двама свидетели е основателно, с оглед наличието на протоворечие във фактическата обстановка,  изложена в оспорената заповед и протокола за извършена проверка №0226519/30.11.2016 година.

 

Предвид изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит като свидетели извършилите проверката в търговския обект на 30.11.2016 година  служители  на ТД на НАП Бургас  И.З.Х. и Д.Н.  К., които следва да бъдат призовани за следващото съдебно заседание.

Съдът намира, че делото не  е изяснено от фактическа страна, поради което 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го  НАСРОЧВА за  12.06.2017 година от 11:30 часа, за която дата и час страните се считат редовно уведомени.

Да се призоват допуснатите свидетели.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:45 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: