ПРОТОКОЛ

       

Година 2015,16.09.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На шестнадесети септември                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 782 по описа за 2015 година.                     

На именното повикване в 13.45 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „РИЪЛТИ БГ” ЕООД, редовно уведомен, представлява се от адв.Н.С.Й. която представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Местни данъци и такси” при ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Х.Н.Б. с представено пълномощно от 2013г., находящо се на лист 19 от делото.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.Й.: Поддържаме жалбата. Административната преписка не е представена в цялост и следва ответната страна да представи наредбата и решенията на общината за определяне размера на ТБО за процесния период.

         Поддържаме искането за назначаване на експертиза, но с оглед разделянето на делото на 13 отделни производства срещу отделните актове по години, прецизираме въпросите, на които да отговори вещото лице, които представяме с нарочна молба с копие за ответната страна.

         На основание чл. 143 и чл.145 от ГПК, с оглед на отделяне на спорното от безспорното, моля ответната страна да отговори дали оспорва факта, че имотът на жалбоподателя представлява пустееща земя, обрасла с храсти и дървета и ако оспорва това, тогава моля вещото лице да отговори и на въпрос 6 от представената днес молба.

 

         Юрисконсулт Н.Б.: Оспорвам жалбата. Считам същата изцяло недоказана и неоснователна. Представили сме административната преписка по издаването на обжалвания акт.

         В днешно съдебно заседание нямам готовност да представя посочените документи, но ще представим същите по делото.

         Че процесният имот представлява буренясала земя, обрасла с храсти и дървета, не мога да отговоря, защото не съм запозната и не съм посетила имота на място.

 

По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна в 7-дневен срок, считано от днес да представи пълната административна преписка по издаването на оспорения акт, включително и Наредбата на Общински съвет Несебър, която регулира процесните обществени отношения в приложимата й редакция.

 

ДОПУСКА извършване на съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите формулирани от жалбоподателя в писмен вид, представени в съдебно заседание.

Експертизата да се изготви от вещото лице Р.Ш. след внасяне на депозит от 300 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.11.2015г. от 13.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: