Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:         1298                      09.07.2014г.                             гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                          ХVІ-ти състав

На трети юли,                                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:        Румен Йосифов

Членове:           1. Любомир Луканов

                           2. Атанаска Атанасова

 

Секретаря: Г.Ф.

Прокурор: Андрей Червеняков

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 782 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от ЗАНН, вр. чл.348 от НПК, вр. с чл.208-228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на “ПС Груп“АД, ЕИК-102138691, ***, против решение № 44/18.02.2014г. на Районен съд Несебър, постановено по НАХД № 1076/2013г., с което е потвърдено наказателно постановление № 13-1289/14.11.2013г., издадено от главен директор на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” (ГД ИДНТ), с което за нарушение чл.7а, т.3, вр. чл.24, ал.1, т.2 от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (НБЕТНА), на основание чл.55, ал.2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), му е наложена имуществена санкция от 300лв.

Касаторът намира за неправилни изводите на районния съд, че той е отговорен за констатираното административно нарушение и че в администра-тивнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Сочи кои са процесуалните нарушения, допуснати при съставянето на акта и наказателното постановление – липса на подробно описан състав на нарушението, необсъждането от страна на наказващия орган на възможността на даде предписание за отстраняване на нарушението, т.е. да квалифицира същото като маловажен случай по чл.28 от ЗАНН. Моли съдът да отмени първоинстанционното решение и вместо него да постанови друго, с което да отмени издаденото му наказателно постановление. Алтернативно се прави искане за намаляване на имуществената санкция до минимума от 100 лева. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и несправедливост на наказанието. В съдебно заседание дружеството-касатор, чрез своя процесуален представител поддържа жалба и пледира за уважаването й.

Ответникът по касационната жалба – главен директор на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор”, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в съдебно заседание. Представя писмено становище по касационната жалба с което иска оставянето й без уважение.

 Представителят на Бургаска окръжна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба и пледира решението на първоинстанционния съд да бъде оставено в сила, като правилно и законосъобразно.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Наказателното постановление, предмет на оспорване в производството пред районния съд, е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 02-26/03.09.2013г., съставен на “ПС Груп“АД за това, че на 18.07.2013г., при извършена проверка от служители на РО ИДНТ-Бургас в хотел „Сол Марина Палас”, находящ се в гр.Несебър, собственост на дружеството-касатор е констатирано, че обекта се експлоатира пътнически асансьор, който се поддържа от „Лифт ЛТД“ООД-Пловдив, съгласно договор за абонаментно обслужване. Последният периодичен технически преглед на този асансьор бил извършен на 22.06.2007г. Съгласно чл.24, ал.1, т.2 от НБЕТНА, периодичните технически прегледи на асансьорите трябва да се извършват веднъж на 36 месеца, следователно срокът за това е изтекъл на 22.06.2010г. и като е допуснал експлоатация на асансьора до проверката на 18.07.2013г., “ПС Груп“АД е осъществил състава на нарушение по чл.7а, т.3 от НБЕТНА.

Въз основа на така съставения АУАН, главният директор на ГД ИДНТ, издал обжалваното наказателно постановление.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че при образуването и провеждането на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до опорочаване на крайния акт и до нарушаване на правото на защита на жалбоподателя.  Приел е за безспорно доказано, че “ПС Груп“АД е осъществил състава на посоченото нарушение, за което правилно след като е прието, че нарушението не може да се квалифицира като маловажен случай, на основание чл.55, ал.2 от ЗТИП му е наложена санкция, определена в законоустановения размер клонящ към минимума, съобразно тежестта на нарушението.

Решението на районния съд е правилно.

Въз основа на прецизно установена фактическа обстановка, кореспондираща с изложеното в НП и в АУАН, при редовно събрани в производството писмени и гласни доказателства, районният съд е формирал правилни изводи за законосъобразност на издаденото наказателно постановление.

Съдът намира за неоснователно и твърдението на касатора, че не той е субект на нарушението, защото не е осъществил визираното в закона деяние „допуснал” експлоатацията на асансьора без да е извършен регулярния технически преглед. Законосъобразно е ангажирана отговорността на „ПС Груп“АД, защото фактът на сключването на договор с търговско дружество, което в качеството на изпълнител е приело да извършва абонаментно сервизно обслужване и ремонт на асансьорите в сградата, не го освобождава от отговорност. Субекти на нарушение по чл.7а от НБЕТНА могат да са както лицата поддържащи асансьорите, така и ползвателите им. От споменатия договор за сервизно обслужване (л.20-22 от делото на РС) става недвусмислено ясно, че касаторът е такъв ползвател – факт, който той изрично е заявил в договора. Допускането на експлоатация на асансьорите, когато не е извършен технически преглед съобразно изискванията на чл.24 от НБЕТНА, представлява ползването на тези асансьори въпреки липсата на изискуемия преглед. По делото не е спорно, че процесният асансьор е бил ползван. Този факт е напълно достатъчен за да се приеме, че „ПС Груп“АД в качеството му на негов ползвател допуснал експлоатацията му в нарушение на изискванията за периодични технически прегледи.

Административен съд Бургас, в настоящия касационен състав, изцяло споделя мотивите на районния съд относно правилната правна квалификация на извършеното нарушение,  субекта на отговорност и справедливия размер на наложената имуществена санкция. Същият клони към предвидения в закона минимум – за нарушение по чл.55, ал.2 от ЗТИП санкцията е от 100 до 2000 лева и съответства на характера и степента на обществена опасност на извършеното нарушение и съдейства за постигане целите на специалната и генералната превенции, залегнали в чл.36 от НК. В случая не са налице основания за приложение на разпоредбата на чл.28 от ЗАНН предвид обстоятелството, че се касае за съоръжение, което се ползва от неограничен брой лица. Обществените отношения свързани с безопасната експлоатация на асансьори са със специална закрила от страна на закона и тяхното нарушаване разкрива висока степен на обществена опасност.

С оглед изложеното, не се установиха наведените касационни основания за отмяна на оспореното решение, а при извършената служебна проверка съдът не установи наличие на пороци относно валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон поради което решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от изложеното Административен съд Бургас ХVІ-ти състав   

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 44/18.02.2014г. на Районен съд Несебър, постановено по НАХД № 1076/2013г., с което е потвърдено наказателно постановление № 13-1289/14.11.2013г., издадено от главен директор на ГД ИДНТ, с което за нарушение чл.7а, т.3, вр. чл.24, ал.1, т.2 от НБЕТНА, на основание чл.55, ал.2 от ЗТИП, на “ПС Груп“АД, ЕИК-102138691 е наложена имуществена санкция от 300лв.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:       1.                                      2.