ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 23.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и трети октомври                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Г. Колева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 782 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в 9,00 часа се явиха:

За жалбоподателя „Дарс Инвест” ЕООД – гр. София, редовно уведомен, се явява адв. К., адв. Д. - с представени по делото пълномощни и адв. Б., която представя пълномощно.

За жалбоподателя „Емона 2000” ЕООД – гр. София, редовно уведомен, се явяват адв. К., адв. Д. – с представено по делото пълномощно и адв. Б., която представя пълномощно.

За ответника началник на РДНСК Югоизточен район - редовно уведомен, се явяват юк. К. с представено по делото пълномощно.

За заинтересована страна Главен архитект на Община Несебър - редовно уведомен, представител не се явява.

         За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Колева.

         Явява се вещото лице проф. В.Н..

         Явява се вещото лице арх. В.А.-Д..

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице по допуснатата съдебно - екологична експертиза с вх. № 8824/15.10.2013 г., което е в срока по чл.199 от ГПК.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА и постъпилото заключение на вещото лице по допуснатата съдебно - техническа експертиза с вх. № 8830/15.10.2013 г., което е в срока по чл.199 от ГПК.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпили от жалбоподателя Нотариален акт  № 151, том 40, дело № 7517, с вх. рег. № 11972/28.12.2012 г. на Служба по вписванията - Несебър .

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилите с  писмо вх. № 6528/02.07.2013 г. доказателства по опис от Община Несебър.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

         Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Адв. К.: Да се изслуша вещото лице по съдебно - екологичната експертиза.

         Адв. Д.: Да се изслуша вещото лице по съдебно - екологичната експертиза.

         Адв. Б.: Да се изслуша вещото лице по съдебно - екологичната експертиза.

         Юк. К.: Да се изслуша вещото лице по съдебно - екологичната експертиза.

 

СЪДЪТ СНЕМА самоличността на вещото лице, както следва:

 

Проф. В. А. Н. на 62 години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото.

Вещото лице е предупредено за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК.

Вещото лице обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОС НА адв. К.: Трябва ли да разбираме, че ОВОС се прави в най-ранния етап от инвестиционното намерение?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Има инвестиционно намерение и се възлага от страна на РИОСВ да се направи ОВОС и тази оценка дава рамката на базата, на която може да се оцени дали това инвестиционното намерение е издържано относно компонентите на екологичната среда и тази рамка определя какви ще бъдат параметрите на самото строителство.

 

Адв. К.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

 

ВЪПРОС НА адв. Б.: Решението по ОВОС съдържа ли мерки по опазване на околната среда за следващото строителство?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В решението, което е утвърдено от Директора на РИОСВ-Бургас, се потвърждават принципните и изискванията за изготвяне на проекта и самото застрояване. В нашия случай това изискване е спазено, има положително решение по отношение доклада на ОВОС и в това решение са формулирани условията и необходимите мерки за изпълнението на инвестиционното намерение, като има едно единствено ограничение по отношение капацитета на строителството, а именно ПУП и проектът за застрояване да се изготвят при посочените от Община Несебър градоустроствени параметри, съобразени с изискванията на Наредба № 7/2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

 

Адв. Б.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

 

Адв. Д.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

         Юк. К.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

         СЪДЪТ СНЕМА самоличността на вещото лице по съдебно-техническа експертиза, както следва:

 

Арх. В.В.А.-Д. на 45 години, българка, българска гражданска, с висше образование, без особени отношения със страните по делото.

Вещото лице е предупредено за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК.

Вещото лице обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. К.: Считам експертизата много задълбочена. Има ли несъответствие между одобрените строителни книжа и параметрите по ПУП?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За имот с идентификатор 27454.23.63 действащият ПУП е одобреният със Заповед № 703/19.09.2011 г. на Кмета на Община Несебър, с която е одобрено изменение на ПУП-ПЗ, касаещ промяна отреждането на имота - от „За жилищно застрояване с малка височина” - устройствена зона „Жм”, имотът се променя с отреждане „За ваканционно селище” - устройствена зона „Ос”, при запазване на първоначално установените показатели за застрояване в ПУП-ПЗ /предходен/, одобрен със Заповед № 502/14.04.2006 г., с показатели на застрояване, съответно Плътност на застрояване  =  20 %, Интензивност на застрояване 0,50,   плътност на озеленяване минимум 70 % и максимална височина = 7,50 м.   Тези показатели съвпадат с предвидените по инвестиционните проекти. Констатирах, че съгласно одобрените инвестиционни проекти и издаденото по тях разрешение за строеж няма нарушаване, съответно завишаване на пределно допустимите по ПУП показатели, въз основа на което считам, че  инвестиционните проекти съответстват на ПУП за имота.

 

Адв. К.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Адв. Д.: Нямам въпроси. да се приеме заключението. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Адв. Б.: Нямам въпроси. да се приеме заключението. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Юк. К.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание доказателства, Нотариален акт с № 151, том 40, дело № 7517, с вх. рег. № 11972/28.12.2012 г. на Служба по вписванията - Несебър  и тези постъпили с писмо вх. № 6528/02.07.2013 г. от Община Несебър.

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице по съдебно - екологичната експертиза и му определя окончателно възнаграждение в размер на 2033.00 лева, като 400.00 лева да се изплатят от внесения депозит, а 1633.00 лева следва да бъдат заплатени от жалбоподателите в тридневен срок, считано от днес. /издаден РКО 400.00 лева на 23.10.2013 г./

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице по съдебно-техническата експертиза, като му определя окончателно възнаграждение в размер на 600.00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 600.00 лв. на 23.10.2013 г./.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ХОД на делото по същество.

Адв. К.: Уважаема г-жо Съдия, моля да постановите съдебен акт, с който да уважите подадената жалба и отмените процесната заповед на Началника на РДНС-Югоизточен район като незаконосъобразна.

Ще представя подробни писмени бележки в указан от Съда срок.       Моля за присъждане на направените от моите доверители съдебно-деловодните разноски.

 

Адв. Б.: Уважаема г-жо Съдия, присъединявам се към становището на адв. К.. По делото е представен нотариален акт, с който „Емона 2000” ЕООД придобива собствеността, след издаване на строителното разрешение, и това обуславя правния му интерес.

Ще представя подробни писмени бележки в указан от Съда срок.

 

Адв. Д.: Уважаема г-жо Съдия, присъединявам се към казаното от колегите. Ще представя писмени бележки.

 

Юк. К.: Уважаема г-жо Съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и да постановите решение, с което да оставите в сила оспорената заповед.

Ще представя писмени бележки в указан от Съда срок.

Моля, за присъждане на юрисконсултското възнаграждение.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо Съдия, моля, да отхвърлите жалбата като неоснователна. Заповедта е правилна и законосъобразна и моля да я потвърдите. Твърдя, че одобрените инвестиционни проекти и издаденото Разрешение за строеж № 6/05.09.2012 г. са в отклонение на параметрите по ОВОС, като са добавени нови обекти, извън процедирания брой сгради в инвестиционното разрешение, одобрено с Решението по ОВОС.

 

 

         СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

СЪДЪТ дава 7-дневен срок, считано от днес, за представяне от страните на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: