ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 19.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На деветнадесети юни                               две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Г. Колева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 782 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в 9,00 часа се явиха:

За жалбоподателя „Дарс Инвест” ЕООД - редовно уведомен, представител не се явява.

За жалбоподателя „Емона 2000” ЕООД - редовно уведомен, се явяват адв. К. и адв. Д.-представят пълномощно.

За ответника началник на РДНСК Югоизточен район - редовно уведомен, се явяват юк. К. и юк. А.-представят пълномощно.

За заинтересована страна Главен архитект на Община Несебър - редовно уведомен, представител не се явява.

За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Колева.

Прави искане за встъпване в производството.

Съдът по направеното искане и на основание чл. 16, ал. 1 , т. 3 от АПК,

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА като страна в производството Бургаска окръжна прокуратура.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на „Дарс Инвест” ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление гр.София, р-н „Възраждане”, ул. „Св. Св. Кирил и Методий № 120, представлявано от И.Д.И. и „Емона 2000” ЕООД със ЕИК по БУЛСТАТ  ***, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Възраждане”, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” № 120, представлявано и управлявано от Д.И.И. против Заповед № ДК-10-ЮИР-6 от 01.03.2013 г. на началника на РДНСК Югоизточен район, с която са обявени за нищожни одобрените инвестиционни проекти и Разрешение за строеж    6/05.09.2012г. за „Ваканционно селище – 9 бр. едноетажни ваканционни бунгала от А1 до А 9, 5 бр. двуетажни ваканционни бунгала от Б1 до Б5 и 3 бр. складове от В1 до В3 и басейни разположени в ПИ с идентификатор 274242.23.63 в землището на с. Емона, местността „Кладери”, Община Несебър.

 

Адв. К.: Поддържаме предявената жалба.

Представяме Ви молба-допълнение към подадената жалбата с копие за страните, с искания за назначаване на съдебно-техническа експертиза и екологична експертиза.

 В основната жалба в част „Доказателствени искания” по т. 3 - поддържаме тези искания.

Желаем да спрете настоящото производство като исканията ни се основата на  хипотезата на чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, тъй като в този съд има висящо друго съдебно производство по адм. дело № 416/2013 г., насрочено за 30.09.2013 г., за което е налице тъждественост на мотивите на административния акт и мотивите на акта, който обжалваме пред Вас, тъй като посоченото административно дело има значение за решаване на настоящото, както и с оглед на процесуална икономия.

 

Юк. К.: Оспорвам жалбата.

Моля да приемете заверено копие от Заповед № РД-3/21.01.2013г. за   прилагане на принудителна административна мярка на РИОСВ.

Моля да приеме административната преписка в цялост. Не се противопоставям за назначаване на поисканите експертизи.

По искането за спиране - предоставям на съда.

 

Юк. А.: Присъединявам се към становището на юк. К..

Има резон в отправеното искане за спиране на делото, предвид обстоятелството, че спорният въпрос и в двете съдебни производства е един и същ, а именно съответствието на издаденото разрешение за строеж  и одобрени инвестиционни проекти със заложените ограничителни условия в решението по ОВОС, относно параметрите на сградите и постройките в процесния имот. Предвид процесуална икономия,  считам че производството трябва да се спре.

Моля, да задължите „Емона 2000” ЕООД да представи доказателства за правния си интерес предвид обстоятелството, че разрешението за строеж,  е издадено на друго юридическо лице „Дарс Инвест” ЕООД, което се явява възложител.

 

ПРОКУРОРЪТ: По допустимостта на жалбата, същата е процесуално допустима.

По отношение на административната преписка – да се приеме в цялост, както е представена.

По направените доказателствени искания – няма пречка да бъдат уважени във вида, в който са направени.

По искането за спиране на настоящото дело, считам, че спорът по адм. дело № 416/2013г. не е преюдициален по отношение на настоящото дело. Напротив, считам, че настоящият въпрос е с по-голяма степен на тежест по отношение на това дело. С оглед на това, че производството по адм.дело № 416/2013 г. е в по-напреднала фаза и въпреки, че не участвам като страна, но съм запозната с делото и считам, че това е един от мотивите на процесуалния представител на жалбоподателя да иска спиране, а именно напредналостта на производството по адм.дело № 416/2013 г. Не са налице основания за спиране, но ако съдът прецени, че напредналостта на фазата на адм. дело № 416/2013 г. е основание за спиране – предоставям на съда. В Административен съд Бургас има образувано адм. дело № 783/2013г., което касае същия спор, но с Разрешение за строеж № 3 по отношение на същия ваканционния комплекс. Считам, че същото има връзка и е основателно да се приложи информация по това делото.

 

Юк. А.: Има образувано и адм. дело № 515/2013, което е за оспорване на заповедта, с която е наложена ПАМ от директора на РИОСВ Бургас за спиране на строителството в процесния имот. Мотивите на тази ПАМ са същите, че има отклоненията от параметрите, заложени в решението по ОВОС.

 

Съдът, по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка и тези в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки, да отговори на поставените от жалбоподателя „Емона 2000”ЕООД въпроси, формулирани в нарочна молба, представена в днешното съдебно заседание, при депозит в размер на 600.00 лева, вносими от „Емона 2000” ЕООД, в 7-дневен срок, считано от днес.

 

НАЗНАЧАВА за извършването на експертизата вещото лице арх. В. А.–Д.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно екологична експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки, да отговори на поставения от жалбоподателя „Емона 2000” ЕООД въпрос, при депозит в  размер на 400.00 лева, вносими в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Вещото лице по допуснатата съдебно-екологична експертиза ще бъде определено в закрито заседание.

 

По искането за спиране на производството по настоящото дело, съдът ще се произнесе в закрито заседание, след като жалбоподателят „Емона 2000”ЕООД представи в 7-дневен срок, считано от днес, доказателства за предмета и фазата, на която е производството по адм. дело № 416/2013 г., насрочено за 30.09.2013 г.

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя „Емона 2000” да представи доказателства за правния си интерес от оспорване на процесната заповед – акта за собствеността върху ПИ 27454.23.63 в местността „Кладери” в землището на с. Емона /Нотариален акт за покупко-продажба № 151 от 28.12.2012г./

 

ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Несебър да представи Заповед № 74/09.04.2004 г. на Главния архитект на Община Несебър и Решение № 1171 по Протокол № 33 от 23.09.2003 г. на Общински съвет Несебър, както и писмо изх. № 92-00-5454/05.09.2012г. на Община Несебър и обратна разписка за получаване на същото от РДНСК Югоизточен район, в 7-дневен срок от уведомяването.

 

ЗАДЪЛЖАВА Началника на РДНСК Югоизточен район да представи заповедта за спиране на строителството и достъпа до ПИ 274242.23.63 в местността „Кладери”, с. Емона, в 7-дневен срок, считано от днес.

 

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.10.2013 година от 9,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се уведомят вещите лица за изготвяне на заключенията, след заплащане на определените депозити.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  9,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: