Р Е Ш Е Н И Е  № 1580

Град Бургас, 9.08.2018г.

 

Административен съд – град Бургас, пети състав, на дванадесети юли през две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав :

 

       СЪДИЯ: Станимира Друмева

 

при секретаря С. А., като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело № 781 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.203 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.104, ал.1 от Закона за държавния служител (ЗДСл).

Образувано е по искова молба на Д.Д.К. с ЕГН **********, с адрес: ***, срещу Българска агенция по безопасност на храните, с която се претендира присъждане на обезщетение по чл.104, ал.1 от ЗДСл в размер на 8 200.44 лева за времето, през което не е била на работа поради незаконосъобразното прекратяване на служебното ú правоотношение със заповед № ОСОС-86/02.11.2016г., издадена от изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните, а именно за периода от 08.06.2017г. до 08.12.2017г., ведно със законна лихва върху претендираната за присъждане сума в размер на 469.69 лева, считано от 08.12.2017г. до 29.06.2018г., съгласно изменението и уточнението на иска, направено от процесуалния представител на ищцата в съдебно заседание на 09.07.2018г.

В исковата молба са наведени доводи, че ищцата е претърпяла имуществени вреди поради факта, че е била без работа в исковия период и не е получавала доходи. 

Ищцата лично и чрез процесуалния си представител поддържа предявените искове по основание и размер, съгласно направеното изменение в съдебно заседание. Претендира се присъждане на направените разноски в производството. Представени са писмени доказателства и е допуснато по искане на ищцата изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза.

Процесуалният представител на ответника оспорва иска като неоснователен и недоказан по основание и размер и моли за неговото отхвърляне в писмен отговор на исковата молба и в съдебно заседание. Претендира присъждане на направените по делото разноски.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, като взе предвид становищата на страните и приложимия закон, приема следното по допустимостта на иска:

Искът за присъждане на обезщетение по чл.104, ал.1 от ЗДСл е допустим след влизане в сила на съдебното решение, с което актът за прекратяване на служебното правоотношение е отменен, т.е. може да бъде предявен при наличие на хипотезата по чл.204, ал.1 от АПК. В случая, искът е предявен при изпълнение на това условие за допустимост, тъй като с влязло в сила на 08.12.2017г. решение № 1235/05.07.2017г. по адм. дело № 2367/2016г. по описа на Административен съд-Бургас са отменени  заповед № НК-19/02.11.2016г. на изпълнителния директор на БАБХ, с която е наложено дисциплинарно наказание уволнение на ищцата и заповед № ОСОС-86/2.11.2016г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) за прекратяване на служебното правоотношение с К.. Исковете са предявени от активно легитимирано лице - адресат на отменената заповед № ОСОС-86/02.11.2016г., спазен е срока по чл.125 от ЗДСл., поради което са процесуално допустими.

Установява се по делото, че със заповед № ВР-6/01.07.2015г. изпълнителният директор на БАБХ е възстановил д-р Д.Д.К. на длъжност началник отдел „Контрол на храните“ при Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - гр.Бургас, с ранг І-ви младши, І по ред по КДА: 193, длъжностно ниво по КДА: 7, наименование на длъжностното ниво по КДА: ръководно ниво 7А, код по НКПД: 1213 7022 на основание чл.122, ал.1 от ЗДСл, във връзка с определение № 7770/26.06.2015г. на Върховния административен съд на Република България по адм. дело № 150/2015г. по описа на ВАС и решение № 1904/12.11.2014г. по адм. дело № 1347/2014г. на Административен съд-Бургас и заявление вх. № 10251/01.07.2015г. Впоследствие със заповед № ОСИД-933/27.04.2016г. изпълнителният директор на БАБХ е увеличил индивидуалната основна месечна заплата на Д.К., като е определил ниво на основната месечна заплата: 15; степен на основната месечна заплата: 4-та степен (700-2550 лв.) и размер на основна месечна заплата: 1 343.00 лева на основание чл.67, ал.5, т.1 от ЗДСл, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, чл.5, ал.1, т.2 и т.10 и ал.2, т.1 от Устройствения правилник на БАБХ. Увеличението на заплатата е видно и от вписванията в представената по делото служебна книжка № 718/01.11.01г. на ищцата.

Със заповед № НК-19/02.11.2016г. изпълнителният директор на БАБХ е наложил на д-р Д.Д.К. – началник отдел „Контрол на храните“ при ОДБХ, дисциплинарно наказание „уволнение“ на основание чл.90, ал.1, т.5 от ЗДСл и служебното ú правоотношение е прекратено със заповед № ОСОС-86/02.11.2016г. на изпълнителния директор на БАБХ на основание чл.107, ал.1, т.3 от ЗДСл. Двете заповеди са отменени с влязло в сила на 08.12.2017г. решение № 1235/5.07.2017г., постановено по адм. дело № 2367/2016г. по описа на Административен съд – Бургас.

Със заповед № ВР-25/20.12.2017г., на основание чл.122, ал.1 от ЗДСл и във връзка с влязло в сила решение № 1235/05.07.2017г., постановено по адм. дело № 2367/2016г. по описа на Административен съд – Бургас , и постъпило заявление в ЦУ на БАБХ с вх.№ 17114/19.12.2017г. изпълнителният директор на БАБХ е възстановил д-р Д.Д.К. на длъжност началник отдел „Контрол на храните“ при ОДБХ-Бургас с ранг І-ви младши, І по ред по КДА: 193, длъжностно ниво по КДА: 7, наименование на длъжностното ниво по КДА: ръководно ниво 7А, код по НКПД: 1213 7022. На същата дата – 20.12.2017г., е издадена заповед № ОСОС-78/20.12.2017г. от изпълнителния директор на БАБХ, с която на основание чл.106, ал.1, т.2 от ЗДСл, чл.5, ал.1, т.10 от Устройствения правилник на БАБХ и утвърдено длъжностно разписание на ОДБХ-Бургас е прекратено служебното правоотношение с ищцата, считано от 20.12.2017г.

Установява се от заключението по извършената съдебно-счетоводна експертиза, което е прието без оспорване от страните по делото, че ищцата не е била в трудови или служебни правоотношения с друг работодател през исковия период от 08.06.2017г. до 08.12.2017г. Видно от заключението основната месечна заплата за длъжност началник отдел „Контрол на храните“ при ОДБХ-Бургас с ранг І-ви младши, І по ред по КДА: 193, длъжностно ниво по КДА: 7, наименование на длъжностното ниво по КДА: ръководно ниво 7А, код по НКПД: 1213 7022, е 1 343 лева към 14.12.2017г. Обезщетението по чл.104, ал.1 от ЗДСл за периода от 08.06.2017г. до 08.12.2017г. е в размер на 8 200.44 лева. Обезщетението е изчислено от вещото лице въз основа на посочената по-горе основната месечна заплата за пълните месеци от исковия период, а за непълните - на база определена ставка за 1 работен ден, умножена по действително отработените дни за съответния месец, както става ясно от уточнението, направено от вещото лице в констативно-съобразителната част на експертизата и в съдебно заседание. Размерът на законната лихва върху така определената сума на обезщетението, изчислен от вещото лице за периода от 08.12.2017г. до 29.06.2017г. (датата на изготвяне на заключението по СИЕ) е 464.69 лева. Съдът кредитира заключението на експертизата, тъй като същото е компетентно и обективно изготвено, след направени справки в ТД на НАП – Бургас, извършена проверка в ОДБХ – Бургас и анализ на приложените по делото документи. 

При така установената фактическа обстановка, съдът намира исковата претенция за основателна и доказана по размер.

Искът, с който се претендира обезщетение е с правно основание чл.104, ал.1 от ЗДСл, съгласно който когато заповедта за прекратяване на служебното правоотношение бъде отменена от органа по назначаването или от съда, държавният служител има право на обезщетение в размер на основната си заплата, определена към момента на признаването на уволнението за незаконно или на неявяването му да заеме службата, за цялото време, през което не заема държавна служба, но не за повече от 6 месеца. Когато е бил назначен на друга държавна служба с по-ниска заплата или е получавал възнаграждение за друга работа в по-нисък размер, той има право на разликата в заплатите или на разликата между заплатата и възнаграждението, изчислени въз основа на основната заплата, съответно основното възнаграждение.

Както се посочи по-горе, ищцата не е била назначена на друга държавна служба за исковия период, нито е била в трудово правоотношение и не е получавала възнаграждение за друга работа през това време, поради което в случая не намира приложение чл.104, ал.1, изречение второ. Налице е хипотезата на чл.104, ал.1, изречение първо от ЗДСл – влязло в сила съдебно решение за отмяна на незаконно уволнение и право на обезщетение в съответен на определения в закона размер и период, което съгласно заключението на вещото лице е в размера, претендиран от ищцата - 8 200.44 лева. С оглед изложеното исковата претенция за присъждане на обезщетение е изцяло основателна и доказана по размер.

Основателна е и исковата претенция за присъждане на законна лихва с правно основание на чл.86 от ЗЗД, върху определеното обезщетение по чл.104, ал.1 от ЗДСл. Съгласно т.4 от ТР № 3/22.04.2005г. на ОСГК на ВКС по т. д. № 3/2004г., при незаконни актове на администрацията началният момент на забавата и съответно на дължимостта на законната лихва върху сумата на обезщетението е влизане в сила на решението, с което се отменят унищожаемите административни актове. В случая, началният момент на забавата е 08.12.2017г., когато е влязло в сила решението на Административен съд-Бургас за отмяна на незаконното уволнение и на незаконното прекратяване на служебното правоотношение с ищцата. Предвид горното и с оглед заключението на експертизата искът за присъждане на лихва върху сумата на обезщетението в размер на 469.69 лева за периода от 08.12.2017г. до 29.06.2018г. следва да бъде изцяло уважен като доказан по основание и размер, така както е предявен, съгласно изменението, направено от процесуалния представител на ищцата в съдебно заседание на 09.07.2018г.

Предвид изхода на спора и своевременно направеното искане за присъждане на направените по делото разноски, на основание чл.78, ал.2 от ГПК, вр. чл.144 от АПК, в полза на ищеца следва да се присъдят разноски общо в размер на 943.25 лева, от които 293.25 лева – възнаграждение за вещо лице, и 650 лева – платено адвокатско възнаграждение в брой, съгласно представения договор за правна защита и съдействие.

Воден от горното и на основание чл.172 от АПК, Административен съд – Бургас, пети състав,

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА Българска агенция по безопасност на храните да заплати на Д.Д.К. с ЕГН **********, с адрес: ***, сумата 8 200.44 лева (осем хиляди и двеста лева и четиридесет и четири стотинки), представляваща обезщетение по чл.104, ал.1 от ЗДСл за вреди от незаконосъобразна заповед № ОСОС-86/02.11.2016г., издадена от изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните, за прекратяване на служебното ú правоотношение за периода от 08.06.2017г. до 08.12.2017г., ведно със законна лихва върху сумата на обезщетението в размер на 469.69 лева за периода от 08.12.2017г. до 29.06.2018г.

ОСЪЖДА Българска агенция по безопасност на храните да заплати от бюджета си на Д.Д.К. с ЕГН **********, с адрес: ***, съдебно-деловодни разноски в размер на 953.25 лева (деветстотин четиридесет и три лева и двадесет и пет стотинки).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :