ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 14.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На четиринадесети май                            две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор: Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 781 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:33 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Д.Д.К., редовно уведомена, явява се лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ Българска агенция по безопасност на храните,  редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

ИЩЕЦЪТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА исковата молба на Д.Д.К. против Българска агенция по безопасност на храните за присъждане на обезщетение за оставане без работа на основание чл. 104 от Закона за държавния служител за периода 02.11.2016 г.-21.12.2017 г., в размер на 8058 (осем хиляди и петдесет и осем) лева, ведно със законната лихва върху главницата до окончателното изплащане на сумата, както и искането за присъждане на съдебните разноски по делото.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилия по делото от ответника отговор на исковата молба, с който моли съдът да постанови решението, с което да остави без уважение исковата претенция като неоснователна и присъди направените по делото разноски в негова полза.

Съдът ДОКЛАДВА и постъпилия по делото насрещен иск от Българска агенция по безопасност на храните, с който моли да бъде осъдена Д.Д.К. да заплати сумата от 8058 лева, представляваща пропусната полза в размер на наемните вноски за времето от изтичане на първия договор – 22.03.2015 г., до изтичане на срока на действие на втория договор, а именно 10.10.2017 г., в размер на 31 месечни вноски в размер на по 259,90 лева. Представя доказателства по опис.

В насрещния иск ответникът прави искане за допускане до разпит на двама свидетели при режим на довеждане, които ще установят всички обстоятелства, визирани в насрещния иск, както и за допускане на съдебна експертиза с формулирани въпроси към вещото лице.

 

ИЩЦАТА К.: Насрещният иск  в Административен съд – гр. Бургас може да бъде приет само по искова молба, като се развива по реда на ГПК. В настоящия случай производството не е такова, поради което насрещният иск е недопустим. Ако все пак съдът допусне за разглеждане този насрещен иск, то моля да не се приеме за съвместно разглеждане, защото това ще доведе до съществено усложнение на процеса, а по принцип насрещните искове не следва да допринасят за токова усложняване. Ето защо, моля уважаемият съд да не го приема за съвместно разглеждане, а да го отдели в отделно производство. Ако съдът счете, че следва да го приеме за съвместно разглеждане, моля да имате предвид следните съображения:

Първото ми възражение е, че искът е преклудиран по давност, и второ искът е незаконосъобразен, както от материалноправна, така и от процесуалноправна гледна точка. От материалноправна гледна точка в този период директор е бил д-р Георги Митев на Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Бургас, тоест той е имал възможност далеч по-рано, още като съм била служител, защото преди това пак бях уволнявана и на 01.07.2015 г., след първото уволняване се явих на работа, да предприеме съответните административни и всякакви съдебни и искови действия, както понастоящем, още повече, че за периода, респ. за въпросния договор, ако приемем, че са направени нарушения, има  доклад от Сметната палата, който е публичен, който при необходимост ще представя.

От процесуалноправна гледна точка считам, че не е този редът за предявяване на претенции, защото лицето не е легитимирано да предявява този иск. Адвокатът, издал насрещния иск, не е представил пълномощно чрез изпълнителния директор на Агенцията. Може да има пълномощно за иска, който аз претендирам, но не и за насрещния иск.

Поддържам предявената от мен искова претенция. Представям оригинална служебна книжка и допълнително моля да ми дадете възможност да представя доказателства от Агенция по заетостта. Моля също да бъде назначена съответната съдебно-счетоводна експертиза за изчисляване на дължимото обезщетение за незаконно обявеното от Административния съд уволнение.

Представям оригиналната служебна книжка, за да може да сверите направените от мен в заверен препис копия на същата, приложени към исковата ми молба.

 

СЪДЪТ извърши проверка на представеното към исковата молба в заверен препис извлечение на служебната книжка на ищцата и след като ги сравни установи, че заверените преписи отговарят на оригинала, поради което върна оригиналната служебна книжка на ищцата.

Намира, че следва да уважи доказателственото искане за назначава на съдебно-счетоводна експертиза по делото, както и да предостави възможност на ищцата за представяне на допълнителни доказателства, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза по делото, която да отговори на поставения от ищцата въпрос, формулиран по-горе в съдебния протокол за размера на дължимото обезщетение по чл. 104, ал. 1 от Закона за държавния служител.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за изготвянето й в размер на 150 лева, вносими по сметка на Административен съд – гр. Бургас от ищцата в 7-дневен срок, считано от днес.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза В.М..

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ищцата да изчерпи всички свои доказателствени искания и представи всички доказателства, които счита, че следва да са налични по делото във връзка със заявената претенция, най-късно до следващо съдебно заседание.

 

Констатира, че по делото е представен отговор на исковата молба и насрещен иск от адвокат Б.Д. от Адвокатска колегия – гр. Бургас, като пълномощник на Българска агенция по безопасност на храните, но към отговора няма приложено пълномощно за удостоверяване качеството му на пълномощник на Българска агенция по безопасност на храните. Следва да се дадат указания на ответника в тази насока.

Воден от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на ответника задължението и му ПРЕДОСТАВЯ възможност в 7-дневен срок, считано от съобщаването, да представи по делото пълномощно за надлежното упълномощаване на адвокат Б.Д. от Адвокатска колегия – гр. Бургас да представлява Българска агенция по безопасност на храните в настоящото производство, в т. ч. да подава от нейно име отговор на исковата молба и депозиран от същия адвокат насрещен иск, както и да потвърди действията по подаване на отговора на исковата молба и насрещния иск от името на Българска агенция по безопасност на храните.

ОБЯВЯВА на страните, че по предявеният от адвокат Д. от името на ответника насрещен иск срещу ищеца К. с искане съдът да постанови решението, с което да осъди същата да заплати сумата от 8058 лева, представляваща нанесена вреда на Българска агенция по безопасност на храните, съдът ще се произнесе след представяне на надлежно пълномощно на адвокат Д..

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 09.07.2018 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени съгласно чл. 137, ал. 7 АПК.

Препис-извлечение от съдебния протокол с указанията на съда да се изпрати на ответника за сведение и изпълнение в дадения срок.

Вещото лице да се уведоми за изготвяне на експертизата и за насроченото съдебно заседание след представяне по делото на документа за определения и внесен предварителен депозит за изготвянето й.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:51 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: