О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  1042     11.05.2015 година, гр. Бургас

 

         Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на единадесети май две хиляди и петнадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

                                                                  Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 781 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод постъпило искане от И.Т.Т. с ЕГН ********** и Т.П.Т. с ЕГН **********, двамата с адрес: с. ***, за спиране на основание чл. 250 от АПК на извършвани от Община Бургас строително-монтажни работи по изграждане на канализация по проект „Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в с. Рудник и с. Черно море, общ. Бургас“.

В искането се твърди, че И. и Т. Т. са собственици на недвижим имот, находящ се в с. Черно море, общ. Бургас. Твърди се, че влезлият в сила пран за регулация на селото предвижда улица, през която да премине канализационен колектор. Изложено е още, че собствените им имоти, находящи се в същото село, нямат достъп до улица, „поради непремахнати незаконни строежи в случая земно насипно съоръжение“, а понастоящем се извършват СМР по изграждане канализацията по проект „Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в с. Рудник и с. Черно море, общ. Бургас“. Иска се спиране на извършваните СМР по този проект, до премахване „дигата на равнището на собствените им имоти“.

Процесуалният представител на ответната страна представя писмено становище, съдържащо подробни съображения за неоснователност на искането. В него се сочи, че Община Бургас е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в с. Рудник и с. Черно море, община Бургас“. В становището е посочено още, че в изпълнение на одобрения инфраструктурен проект в двете населени места се извършват проектни СМР по полагане на канализационни тръби в оста на улиците и водопроводна тръбна мрежа с домови отклонения. Твърди се, че в посочения от молителите участък от улицата следва да се изгради трасето на канализационен колектор, но СМР са преустановени, поради наличие на незаконна ограда, изградена от Т.. Представя писмени доказателства.

Бургаският административен съд, след като се запозна с материалите по делото и съобрази разпоредбите на закона, намира искането за процесуално недопустимо, поради следното:

Според разпоредбата на чл. 250, ал. 1 от АПК, всеки, който има правен интерес, може да иска прекратяване на действия, извършвани от административен орган или длъжностно лице, които не се основават на административен акт или на закона. Производството по този ред е допустимо при наличие на фактически действия, които не произтичат от сочените основания.

От данните по делото е видно, че молителите И.Т.Т. и Т.П.Т. притежават идеални части от недвижими имоти, находящи се в с. Черно море, Община Бургас, съставляващи УПИ ІІ-1717 и УПИ ІІІ-1716 в кв. 118 по плана на селото. Извършваните от ответника СМР в близост до тези имоти понастоящем са преустановени, видно от приложения по делото протокол, представен от ОД на МВР- Бургас и следователно съдебното разпореждане за прекратяването им би било безпредметно. Ето защо съдът приема, че този ред за защита е недопустим (в този смисъл е и константната практика на Върховния административен съд, напр. Определение № 11322 от 17.09.2012 г. на ВАС по адм. д. № 11088/2012 г., VII отд., Определение № 12427 от 26.09.2013 г. на ВАС по адм. д. № 12131/2013 г., VI отд., Определение № 4168 от 15.04.2015 по адм. дело № 4191/2015 на ВАС, VІІІ отд.), поради което искането следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

С оглед формирания извод за недопустимост на производството и направеното искане, на основание чл. 143, ал. 4 от АПК следва да се присъдят на ответната страна разноските по делото, възлизащи на 200 лева- възнаграждение за юрисконсулт.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на И.Т.Т. с ЕГН ********** и Т.П.Т. с ЕГН **********, двамата с адрес: с. ***, за спиране на основание чл. 250 от АПК на извършвани от Община Бургас строително-монтажни работи по изграждане на канализация по проект „Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в с. Рудник и с. Черно море, общ. Бургас“.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 781/2015 г. по описа на Административен съд- Бургас.

ОСЪЖДА И.Т.Т. с ЕГН ********** и Т.П.Т. с ЕГН ********** *** сумата от 200.00 (двеста) лева, представляваща разноски по делото.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

Съдия: