О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  803       12.05.2017 година, гр.Бургас

 

 

         Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на дванадесети май две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

                                                               Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 780/2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на  чл. 145 и сл. от АПК и е образувано по повод постъпила Заповед № РД-09-11/28.03.2017 г. на областния управител на област Бургас, с която се оспорва като незаконосъобразно приетото по т. 1 от дневния ред на Общински съвет- Поморие решение № 457 от 07.03.2017 г., отразено в протокол № 23, със следното съдържание: „На основание чл. 21, ал.1, т.8, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и в изпълнение на чл. 4, ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр. Поморие приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г., като към глава ІІ, т.1 се добавя следният имот за продажба чрез търг или публично оповестен конкурс: дворно място с площ от 1802 кв.метра, находящо се в гр. Поморие, ПИ 57491.501.671, актуван с АЧОС № 5745/23.10.2015 г.“.

По делото е постъпила молба с вх. № 4749/12.05.2017 г. от председателя на Общински съвет- Поморие, с приложено към нея заверено копие от Решение № 533/20.04.2017 г. на Общински съвет- Поморие по внесена от председателя А.А. докладна записка с рег. № ОС-201/30.03.2017 г. С него е оттеглено на основание чл. 156 от АПК оспореното решение № 457, обективирано в протокол № 23 от 07.03.2017 г.

Съдът, с оглед заявеното от ответната страна оттегляне на оспорения акт, намира, че са налице предпоставките на чл. 159, т.3 от АПК. Волеизявлението за оттегляне на акта е направено от надлежна страна. Изпълнени са и процесуалните изисквания на чл. 156 от АПК. Молбата е подадена преди първото по делото заседание и съгласието на ответната страна не е необходимо. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването от областния управител на област Бургас, обективирано в Заповед № РД-09-11/28.03.2017 г., против Решение № 457, прието по т.1 от дневния ред на заседание на Общински съвет- Поморие, проведено на 07.03.2017 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 780/2017 г. по описа на Административен съд- Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

                                                        СЪДИЯ: