О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№1021                             07.05.2015 година                                         гр.Бургас

 

 

Административен съд – гр. Бургас                                                                            ХІІІ състав,

на седми май                                                                          две хиляди и петнадесета година.

В закрито заседание в следния състав:

  Председател:          Станимира Друмева

Членове:     1. Румен Йосифов

                       2. Ванина Колева

Секретар: Гинка Фортунова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

адм.дело № 780 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.306, ал.5 от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на „Дамянов Клима Инженеринг“ООД, ЕИК-200287214, гр.Бургас, ж.к.Меден рудник, бул.Тодор Грудов след ПТГМ, против разпореждане № 4890 от 09.10.2014г. на председателя на Административен съд Бургас по адм.дело № 184/2014г., с което е отхвърлено искането му за налагане на наказание по чл.304, ал.1 от АПК на заместник-кмета на Община Бургас за неизпълнение на съдебното решение № 1296/16.07.2012г. по адм. дело № 72/2012г. на Административен съд Бургас. В жалбата се сочи незаконосъобразност на разпореждането поради неправилно приложение на материалния закон и се моли за неговата отмяна.

След запознаване с жалбата и приложеното към нея адм. дело № 184/2014г. настоящият тричленен състав на Административния съд я намира за недопустима, като подадена от лице без право на оспорване.

Административнонаказателното производство е започнало е по жалба на „Дамянов Клима Инженеринг“ООД с твърдението, че заместник-кметът на Община Бургас не е изпълнил изцяло влязлото в сила съдебно решение по адм. дело № 72/2012г. С оспореното разпореждане председателят на Административен съд Бургас е приел, че не са налице материалноправните предпоставки на чл.304, ал.1 от АПК и отговорността на административния орган не може да се ангажира, поради което е оставил без уважение искането.

Производство по чл.304, вр. чл.306, ал.1-4 АПК се развива между компетентния за налагане на наказанието административен орган в лицето на председателя на съда, респективно овластено от него длъжностно лице и нарушителя, който в случая е заместник-кметът на Община Бургас.

Съгласно чл.306, ал.2 от АПК, наказанията за извършени нарушения по чл.304 от АПК се налагат с разпореждане. Производството се провежда в закрито съдебно заседание, като на нарушителя се дава възможност да представи писмени обяснения и да посочи доказателства. Съгласно чл.306, ал.4 и 5 от АПК, препис от разпореждането се връчва на нарушителя, като същото подлежи на обжалване пред тричленен състав на същия съд в седемдневен срок от връчването. При логическото тълкуване на цитираните разпоредби се формира изводът, че административнонаказателното производство се развива без участие на лицето, искането на което е повод за започването му. Това лице няма качеството на страна в правоотношението по налагане административно наказание, съответно не е участник в това производството и не може да бъде страна в производството по оспорване разпореждането на наказващия орган. Подалото сигнала за неизпълнение на съдебното решение лице стои извън материалното и процесуално правоотношение по установяване на нарушение по чл.304 от АПК и налагане на наказание за същото по чл.306 от АПК. Следователно това лице не е снабдено с правен интерес и обусловените от него активна легитимация и право на жалба срещу разпореждането по чл.306, ал.2 от АПК. Изводът е за недопустимост на подадената жалба, която следва да бъде оставена без разглеждане, а производството да бъде прекратено.

В този смисъл е и трайната практика на ВАС, залегнала в постановените актове по адм.д.№ 12661/2012г.; адм.д.№ 7967/2014г.; адм.д.№ 15580/2008г.; адм.д.№ 5335/2013г.; адм.д.№ 6666/2013г.; адм.д.№ 12068/2013г. и адм.д.№ 4188/2014г. и др.

Ето защо Административен съд Бургас,

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Дамянов Клима Инженеринг“ООД, ЕИК-200287214, гр.Бургас, ж.к.Меден рудник, бул.Тодор Грудов след ПТГМ, против разпореждане № 4890 от 09.10.2014г. на председателя на Административен съд Бургас по адм.дело № 184/2014г.,

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 780/2015г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването пред Върховен административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

                          2.