ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№934              дата 26 април 2013год.              гр.Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 26 април 2013год.,

 в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар:………………

Прокурор:……………...

 

разгледа адм. дело № 780 по описа за 2013 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

            Съдът е сезиран с жалба, подадена от Р.Т.Р., изтърпяващ понастоящем наказание „лишаване от свобода” в Затвора Бургас, с искане да му се осигури подходящо помещение в затвора, поради това, че страда от заболяване „силикоза”, тъй като е бил подземен работник или да бъде освободен по домашен арест. Жалбата съдържа и твърдения, че е бил измамен от две жени да подпише документи в Поземлена комисия – Созопол относно придобити имоти. Иска да бъде образувано дело, за да представи всички необходими документи.

            С разпореждане на съда от 28.03.2013г. жалбата е оставена без движение, с указания в 7-дневен срок жалбоподателят да посочи административен акт, действие или бездействие на административен орган, което се обжалва, както и да уточни какво е искането му от съда, с предупреждение, че в случай на неизпълнение производството по делото ще бъде прекратено.

Жалбоподателят е редовно уведомен за указанията на съда със съобщение, редовно връчено на 08.04.2013год. от затворническата администрация, получено лично от лицето.    

В предоставения срок по делото е постъпила молба вх. № 3640/11.04.2013г., видно от която, посочено е, че се обжалва дело № 711 и всички дела, които са били гледани без жалбоподателя и негов адвокат. Посочва, че е собственик на имоти, за които има оригинални документи, но е бил отвлечен, за да подпише, че имотите са на други лица. Посочва, че очаква да му бъде намалена на минимум присъдата чрез ново гледане на някои от делата.

С оглед на така направените уточнения следва да се приеме, че указанията на съда не са изпълнени, тъй като не става ясно какъв административен акт, действие или бездействие се обжалва и в зависимост от това - кой е административният орган, който следва да бъде конституиран като ответник, а така заявените искания до съда не могат да бъдат предмет на разглеждане в производство пред настоящия съд, поради което нередовностите по жалбата не са отстранени, същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

С оглед изложените съображения и на основание чл.158, ал.3 от АПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Р.Т.Р., изтърпяващ понастоящем наказание „лишаване от свобода” в Затвора Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 780/2013год. по описа на Административен съд – Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

                                                                                                                                                  

                                                                          СЪДИЯ: