ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 16.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На шестнадесети юни                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 77 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Р.М.С., редовно призована, се явява лично и с представители по пълномощие адвокати М. и О., надлежно упълномощени, с представено по делото пълномощно.

За ответника – Факултетен съвет на факултета по обществени науки при университет „Проф.д-р Асен Златаров”, се явява представител по пълномощие юрисконсулт П.И., надлежно упълномощена, представя пълномощно от декана на факултета.

Заинтересованата страна Е.П.П., редовно призована се явява лично и с адвокат Б.Г., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че на 20.04.2015г. е постъпило писмено становище от декана на факултета по обществени науки при Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, в което още веднъж възразява Факултетния съвет да бъде ответник по спора.

Освен това на същата дата отново на декана на факултета по обществени науки при Университет „Проф.д-р Асен Златаров” са постъпили и писмени доказателства. Това са правилници за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в този университет, според определението на съда от предходно съдебно заседание.

Представени са също и решения на академичния съвет, на академичното жури и декларации на журито.

 

АДВОКАТ О. – Запознати сме с представените доказателства. Моля да се приемат представените доказателства.

Заявяваме, че поддържаме доводите си изложени в т.2 от жалбата и по отношение на Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и длъжност в Университет „Проф.д-р Асен Златаров” в редакцията му към датата на провеждане на конкурса. Вярно е, че сме изложили доводите, че кандидатите не са оценявани към датата на провеждането на конкурса.

Представям Правила за работа на Комисията по регулиране на академичния състав в Университет „Проф.д-р Асен Златаров” гр. Бургас, от където се вижда, какво според вътрешните правила на Университета се смята за монографичен труд и също така заявявам, че желаем да се ползваме от удостоверението, което беше поискано от заинтересованата страна и по което до този момент не е представено доказателство.

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Нямам доказателствени искания.

АДВОКАТ Г. – На първо място във връзка с претенцията, че жалбата е недопустим, тъй като решението на академичния съвет не подлежи на обжалване, представям заповед № РД-280/14.11.2014г. на ректора, с която се утвърждава избора на Е.П. за доцент. Считам, че този акт е крайния акт на цялата процедура, който създава права и задължения за доверителката ми. Правилно съдът отбеляза, но искам и да отбележа, че има и практика, в която се обявяват решенията на ФС, попадащи в чл. 21, от АПК, т.е. процесуални актове, затова считаме, че жалбата е недопустима.

На второ място, по отношение материалната претенция, ето отговора на Националната библиотека, с който се установява, че трудът, на Е.П. е монография, т.е. отговаря на изискванията за публикуване на поне една монография. Те са представили своите аргументи, а това е отговора на съдебното удостоверение.

На следващо място, по отношение на претенцията, че Е.П. е била заинтересована считаме, че тя не е била заинтересована, тъй като конкурса се провежда през юли, а тя е подала заявление през август. Участвайки в този катедрен съвет, тя не е имала воля да участва в този конкурс.

И на последно място, самото катедрено заседание е публично, могло е да присъства и жалбоподателката. Направено е запитване от Е.П. до ректора, дали жалбоподателката е проявила желание за участие в заседанието, на което запитване има резолюция, че няма такова писмено искане от г-жа С..

Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания.

АДВОКАТ О. – Представените писмени доказателства в днешното съдебно заседание ще обсъждам по същество.

Няма да соча други доказателства.

АДВОКАТ М. – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Нямам доказателствени искания.

 

 На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от Декана на факултета по обществени науки при университет „Проф.д-р Асен Златаров” писмени доказателства съгласно опис на л. 1255.

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на жалбоподателката Правила за работа на комисията по регулиране на академичния състав в университет „Проф.д-р Асен Златаров”.

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на заинтересованата страна заповед № РД-280/14.11.2014г. на ректора на университет „Проф.д-р Асен Златаров”, заявление на заинтересованата страна Е.П. до ректора с рег.№3138/05.08.2014г., молба от заинтересованата страна Е.П. рег.№1662/06.04.2015г., върху която е поставена резолюция на ректора и писмо от Национална библиотека „Св.Св.Кирил и Методий” изх.№ КТ-01-269/08.05.2015г., по повод издаденото от съда съдебно удостоверение.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ О. – Уважаема госпожо съдия, моля да отмените оспорения административен акт, по отношение относимостта на жалбата сме посочили законовото основание. Представена заповед за назначаване на заинтересованата страна П. е акт на изпълнение на оспорения административен акт, а не крайния административен акт, завършващ процедурата по избиране. Основното възражение е за допуснатото съществено нарушение на административнопроизводствените правила, което се изразява в участие на гл.асистент Е.П. в избора на научното журе, което по-късно я е оценявало. Това, че по-късно е подала молбата за участие в конкурса няма как да санира това нарушение, тъй като то води до нарушаване на основен принцип на равнопоставеност в административния процес.

Поддържаме възражението, че научното жури не е прилагало критерии, установени в Правилника за научни длъжности на университет „Проф.д-р Асен Златаров”, като в подкрепа на това наше становище е съдържанието на отделните рецензии и становища, най-вече на обсъжданията, проведени от научното жури, които обсъждания наподобяват повече на другарски съд, отколкото обсъждания, свързани с това кой от двамата кандидати отговаря в по-голяма степен на изискванията на университета за заемане на длъжността.

Считаме също така и за ирелевантно представено в настоящото заседание удостоверение от директора на Националната библиотека „Св.Св. Кирил и Методий” проф. Б.Христова, тъй като то няма отношение към дефиницията, дадена в т.4 от допълнителните разпоредби на представените в настоящето заседание Правила за работа на комисията по регулиране на академичния състав в университет „Проф.д-р Асен Златаров”.

Моля да ни бъдат присъдени разноски по делото.

Моля да ми предоставите и срок за представяне на по-подробни писмени бележки.

АДВОКАТ М. – Моля да приемете жалбата за допустима, насочена към обжалвания акт и моля да го отмените, като незаконосъобразен по изложените процесуални възражения в жалбата. Подробни правни доводи и коментари на множеството доказателства са представени по делото.

Поддържам всички доводи и искания на колегата.

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Моля да оставите жалбата на Р.М.С. без разглеждане, защото е насочена срещу акт по чл.21, ал.5 от АПК, представляващ волеизявление и действия извършени в хода на административната процедура по провеждане на конкурса за доцент.

АДВОКАТ Г. – Считаме жалбата за недопустима по аргументи, които изтъкнахме по-рано и в допълнителни бележки, които ще представя в определен ми от съда срок.

Ако не я приемете за недопустима, то моля да отхвърлите същата за неоснователна. Претенциите и доказателствата опровергават твърденията. Представеното удостоверение от Националната библиотека е официален документ и доказва, че доверителката ми е отговаряла на условията, така че моля да оставите жалбата без разгеждане.

Моля да ми предоставите разумен срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 14-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на процесуалния представител на заинтересованата страна, като срокът за него 16 дни.

УКАЗВА на двете страни, че следва да представят писмените си бележки с екземпляри за другите страни.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ