ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 14.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четиринадесети април                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 77 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Р.М.С., редовно призована, се явява лично и с представители по пълномощие адвокати М. и О., надлежно упълномощени, представят пълномощно.

За ответника – Факултетен съвет на факултета по обществени науки при университет „Проф.д-р Асен Златаров”, се явява ректора на факултета по обществени науки доц. д-р Д. Г.

В залата присъства и юрисконсулт П.И., която представя пълномощно от ректора на университета „Проф. д-р Асен Златаров”, който не е страна в производството.

Заинтересованата страна Е.П.П., редовно призована се явява лично и с адвокат Б.Г., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по жалба против решение на Факултетния съвет на Факултета по обществени науки при Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, отразено в протокол № 11 от 11.11.2014г., с което е избран гл. асистент д-р Е.П.П. на длъжност „Доцент” по професионално направление „Педагогика”, по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика”.

 

АДВОКАТ О. Поддържаме жалбата. Имаме и доказателствени искания.

С оглед на това, че ответния административен орган е представил Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет „Проф.д-р Асен Златаров” Бургас (Правилника) в редакцията му, в която е приет на 17.03.2011г., искаме Факултетния съвет да бъде задължен да представи Правилника в редакцията към 06.11.2014г. Представена е първата редакция на този Правилник, която няма нищо общо с публикувания на електронния сайт на университета. Искането ни е Правилникът да бъде представен в редакция към 06.11.2014г., в вида, в който правилника е действал, когато е действал конкурса.

Също така моля да бъде задължен ответника да представи Решение на академичния съвет от 06.11.2014г., с което е прието последното допълнение на цитирания Правилник и за аргументация на тези наши доказателствени искания представям Правилника, който е в редакцията обнародван на електронната страницата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, като представям релевантен към момента на конкурса текст на правилника и извадки и разпечатки от електронния сайт. Това за да се види в кой момент, къде е бил качен правилника. Има едно изменение, което не касае настоящата процедура. Искаме варианта преди това изменение, за да види съдът в какво се състои изменението, като твърдим, че тези текстове, които сме цитирали в жалбата и на които сме се позовали, са били в този вид, в който сме ги възпроизвели в жалбата. Във варианта, който е представен по делото не е в този вид, който е бил актуален към момента на конкурса, представена е първата редакция на правилника.

Считаме, че административната преписка е непълна, тъй като не са представени рецензиите и становищата, които са дадени от научното жури на двамата кандидати в конкурса. Позовали сме се на тези рецензии и становища с аргумент, че те не почиват върху критериите на конкурса.

Нямаме други искания.

Доц. д-р Г. – Оспорвам жалбата. Искам да уточня, че правилника на университета от 2011 е променен през 2015г. и има доказателствен материал приложен с преписката. От процесуалния представител на жалбоподателя се цитира Правилника от 06.11.2014г., тогава е въведен новия правилник, а конкурсът вече е финализиран. Мисля, че правилниците са публикувани на сайта на университета, те са приложени и в документите по делото. Считам, че има неправилно разглеждане на приложението на правилниците, представя се правилник от 06.11.2014г., но конкурсът е финализиран през 2014г., не може по нов правилник да се иска промяна на резултатите от конкурса. Мисля, че всичко сме представили с преписката, рецензиите са публикувани на сайта. Другите неща също са сложени на сайта и са публични.

АДВОКАТ Г. – Оспорвам жалбата. Във връзка с твърдението, че е нарушен чл.68 от тази редакция на Правилника, искаме да представим последната редакцията на същия, която е действала при провеждането на конкурса. Нормата на чл. 68 и Приложение 2, което се представя като доказателство, то се приема с редакцията на Правилника от 2014г., при почти приключила конкурсна процедура. Представяме този правилник, надлежно заверено копие, за да се види, че тогава е действал чл. 67, където са упоменати условията за кандидатстване в конкурса, а не чл. 68, която норма се твърди, че е материално нарушено. Това е действало към започването и действието на процедурата на конкурса. Тази редакция е м.октомври 2013г.

Във връзка с твърдението на жалбоподателя, че книгата е учебник, представяме регистрационна карта от издателя, че е представена като монография и представям и данни от Националната библиотека „Св.св.Кирил и Методий”, където се вижда, че е посочена като книга.

Моля, съдът да установи по какви критерии Националната библиотека „Св.св.Кирил и Методий” София ги определя като монография, книга, или ако прецените, че е необходимо да установи, не е ясно в интерес на истината, съществуват ли като единни критерии методи за определяне. Националната библиотека „Св.св.Кирил и Методий” един път ги посочва като книга, един път като монография, не можем да се установи как се определят тези критерии. За това моля да се направи това запитване до Националната библиотека „Св.св.Кирил и Методий”.

Нямам други доказателствени искания.

АДВОКАТ М. – Относно искането ни за представяне на Правилника, като вътрешноведомствен акт, приложим за спорните отношения, днес се представи екземпляр от трето лице, заинтересована страна в спора, заверен като вярно с оригинала от висшето училище. Ние оспорваме този текст относно чл.67 и чл.68. В тази връзка моля, да задължите административния орган да представи специално заверен за нуждите на делото екземпляр. Твърдим, че представеното от заинтересованата страна копие на Правилника не съдържа редакцията на чл.67 и чл.68 във вида им към провеждането на конкурса.

АДВОКАТ О. – Поддържаме и искането да се представи Решението за акта от м.ноември 2014г., с който е изменен Правилника.

АДВОКАТ М. – Ние твърдим, че изменените разпоредби, не отговарят на Правилника, така представеният е недостоверен в тази си част.

АДВОКАТ Г. – Взех го от ректора.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателката с жалбата писмени доказателства, съгласно опис на л.5 от делото, както и представеното в днешното съдебно заседание копие от Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.15 и л.16 от делото.

ПРИЕМА представените от заинтересованата страна заверено копие от Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас, както и два броя регистрационна карта и електронна извадка от Национална библиотека „Св.св. Кирил и Методий” София.

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ съдебно удостоверение на заинтересованата страна Е.П.П., което да й послужи пред Национална библиотека „Св.св. Кирил и Методий” София, по силата на което да се снабди с данни, от които да се установи по какви критерии библиотеката определя едно издание като учебник и съответно като книга.

 

Съдът констатира, че по делото от л.64 до л.80 се намира представено от ответника копие на Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас, на чиято последна страница е посочено, че правилникът е отменил предхождащия правилник от 28.05.2009г. и е приет от Академичния съвет на 17.03.2011г., допълнен от същия Академичен съвет на 22.12.2011г. В представеното от процесуалния представител на жалбоподателката копие от същия Правилник, по тяхно твърдение придобит от електронния сайт на учебното заведение, на последна старица е посочено, че правилника е приет от Академичния съвет на 17.03.2011г., допълнен от АС на 22.12.2011г., 31.01.2013г., 14.02.2013г., 24.10.2013г. и 06.11.2014г. На последната страница от копието на Правилника, представен от процесуалния представител на заинтересованата страна, измененията на същия правилник са до 24.10.2013г. вкл.

Доколкото обаче в последно представеното копие беше оспорено съдържанието на текстовете, които са релевантни към процесния спор, съдът счита, че искането за представяне на онази редакция от приложимия правилник, която е релевантна към времето, когато се е провеждал конкурса, приключил с оспореното решение, е допустимо и относимо. По тези съображения, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 7-дневен срок от днес, да представи по делото заверено копие от Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас в редакциите му със следните изменения: 22.12.2011г., 31.01.2013г., 14.02.2013г. и 24.10.2013г.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в същия срок да представи Решение на Академичния съвет, с което е прието изменение и допълнение към същия правилник от 06.11.2014г.

В същия срок ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи всички рецензии и становищата на научното жури, дадени на двамата кандидати, участници в конкурса.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 16.06.2015г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: