РЕШЕНИЕ

 

                  № 1204                 дата  03 юли 2014 год.                 град Бургас

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,   ІХ-ти състав,

в публично заседание на 23 юни 2014  год.

 в следния състав:

 

                                                                                                    Съдия:  ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                         

Секретар: К.Л.

Прокурор: ……………………….…

 

разгледа адм. дело № 77 по описа за 2014 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във вр. с чл.215, ал.1, във вр. с чл.225 а, ал.1  от ЗУТ.

            Предмет на оспорване е Заповед № 3418/06.12.2013г. на заместник-кмета на община Бургас, с която, на основание чл.225 а, ал.1, във вр. с чл.225, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ, е наредено З.А.Р. ***, кв.“Победа“  да премахне строеж, квалифициран като незаконен и представляващ масивна постройка в груб строеж, находящ се в УПИ ХІ-136, кв.9 по плана на кв.“Победа“, гр.Бургас.

            Жалбоподателката Р. оспорва издадената заповед, като възразява, че не са били налице предпоставките за премахване на процесната постройка. Твърди, че констатациите в заповедта и констативните актове не отговарят на обективната истина, поради което се иска отмяна на административния акт.             В съдебно заседание жалбоподателката се явява лично, поддържа жалбата на сочените в нея основания, ангажира допълнителни доказателства, представя и такива, с кои4то е предприела действия по узаконяване на строежа.

            Ответникът – заместник-кмет на община Бургас се представлява от юрисконсулт, който оспорва основателността на жалбата, като поддържа становището, че е налице незаконен строеж, изпълнен в общински имот, предназначен за трафопост, претендира възнаграждение.

            Жалбата е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна – адресат на административния акт и депозирана в предвидения от закона срок, но разгледана по същество е неоснователна.

Данните от административната преписка сочат, че от служители на община Бургас е извършена проверка, за която е съставен констативен акт  № 65 В/03.10.2013г., видно от който, в УПИ ХІ-136, кв.9 по плана на кв.“Победа“, гр.Бургас е констатирано наличието на строеж, който е описан като масивна постройка в груб строеж, като е установено, че имотът, в който е изпълнен представлява терен – общинска собственост, съгласно АЧОС № 3308/04.06.2002г., отреден за изграждане на трафопост. Като собственик и извършител на строежа е посочена жалбоподателката З.Р., както и е посочено, че към момента на проверката строежът е на етап излята бетонова настилка, частично иззидани тухлени стени от различен вид тухлен материал, в някои от зидовете има наличие на стоманобетонни елементи – колони и пояси, на места – фусове за колони. За извършената проверка, констатациите по нея и образуването на производство по реда на чл.225а от ЗУТ, на основание чл.26, ал.1 от АПК жалбоподателката е уведомена с писмо изх. № 94-01-35432/09.10.2013г. На 23.10.2013г. е съставен следващ констативен акт № 50 В, видно от който, установено е, че за процесния строеж не се представят строителни книжа и се изпълнява в несъответствие с предвижданията на действащия ПУП-ПЗ, посочено е, че строителството е започнало през лятото на 2013г. и продължава към момента на проверката, постройката отново е описана като масивна, едноетажна, в груб строеж, изпълнена с тухлена зидария, с размери 6,50м/12,50м и височина 2,50м, с плосък стоманобетонов покрив, като строежът не е електрифициран, не е водоснабден и не се ползва. Против констативния акт жалбоподателката е подала възражение, видно от което е оспорила констатацията, че строежът е започнал през 2013г., като е посочила, че той е съществувал още през 1993г., когато тя е придобила своя имот, ползвала го е за съхранение на дърва и натурии, но тъй като покривът се е запалил, наложило се е само покрива да се изгради наново, но не и цялата постройка.

            Въз основа на съдържащите се в констативния акт фактически констатации, заместник-кмета на община Бургас издал процесната Заповед № 3418/06.12.2013г., в мотивите на която посочил, че жалбоподателката Р., през 2013г., е изпълнила строеж, представляващ масивна постройка в груб строеж, находящ се в УПИ ХІ-136, кв.9 по плана на кв.Победа, гр.Бургас, отреден за изграждане на трафопост, с размери 6,50м/12,50м и височина 2,50м, със стоманобетонна конструкция с тухлена зидария, покрита със стоманобетонна плоча, като строителството е извършено без изискващите се строителни книжа, в нарушение на чл.148, ал.1 и чл.137, ал.3 от ЗУТ, поради което и на основание чл.225 а, ал.1, във вр. с чл.225, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ, е наредено жалбоподателката Р.  да премахне изпълнения незаконен строеж. 

            Заповедта е законосъобразна.

            Не е спорно по делото, че процесният строеж е изпълнен от жалбоподателката З.Р., както и не се спори, че за него не са издавани строителни книжа. Относно неговото фактическо изпълнение допълнителна яснота се внесе посредством назначената по делото съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след оглед на място установи, че строежът е изпълнен в общински имот УПИ ХІ-136, видно от АЧОС № 3308/04.06.2002г. отреден за изграждане на трафопост, като жалбоподателката е собственик на съседния УПИ Х-135 (ПИ с идентификатор 07079.660.150), разположен северно от общинския имот, който е с идентификатор 07079.660.151, между двата имота няма ограда на място, като разположението на двата имота е онагледено в извадка от кадастралната карта. Като конструкция и размери на строежа констатациите на вещото лице са идентични с тези на административния орган. Отбелязано е, че строежът се намира на разстояние 1,5м от съществуващ трафопост, което е видно и от приложената снимка. Към момента на огледа на вещото лице, постройката е напълно завършена, външно измазана, с поставена дограма, изпълнени ВиК и елинсталации, а около строежа е изпълнен тротоар с бетонова настилка. Експертът посочва, че строежът е изпълнен в несъответствие с предвижданията на действащия ПУП-ПЗ, който за общинския имот, в който е изпълнен строежа отреждането е за изграждане на трафопост, като при изслушване в съдебно заседание уточнява, че при нормативен сервитут от 2,50м от трафопоста, строежът се намира на по-малко разстояние – 1,50м. Установено е също, че жалбоподателката е подала заявление вх. № 94-01-37920/28.10.2013г. до кмета на община Бургас с искане за ползване на 298 кв.м. от общинския УПИ ХІ-136, целият с площ от 366 кв.м. В съдебно заседание жалбоподателката представи проектна документация изготвена през м.декември 2013г. за узаконяване на процесния строеж.  

            С оглед тези фактически данни следва да се приеме, че процесният строеж е незаконен по смисъла на чл.225, ал.2, т.1 и  т.2 от ЗУТ, тъй като изпълненият строеж не съответства на предвижданията на ПУП-ПЗ, чието отреждане за процесния УПИ е такова за трафопост, както и за строежа не се представят строителни книжа и това обосновава издаването на заповед за неговото премахване. В случая не може да намери приложение и  нормата на § 127, ал.1 от ПЗР на ЗУТ, съгласно който строежи изградени до 31 март 2001г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване или забрана за ползване. Към момента на извършената проверка и съставяне на констативния акт през м.10.2013г. е видно, че постройката е в процес на изграждане, за което има приложен снимков материал  (л.12, л.21) и извършваните тогава строително-монтажни работи не касаят само покрива на сградата, както твърди жалбоподателката, че само той е бил подменен, а касаят цялата конструкция, вкл. иззиждане на ограждащите стени. В този смисъл не може да се приеме, че строежът в сегашния си вид е бил изпълнен преди 31.03.2001г., която е релевантния момент за преценката за търпимост на строежа по смисъла на § 127, ал.1 от ПЗР на ЗУТ. Също така, съобразно заключението на вещото лице той не може да се квалифицира като търпим по смисъла на посочената норма,  тъй като от една страна не отговаря на предвиждането на ПУП-ПЗ, съгласно който процесният имот е  отреден за трафопост, а от друга страна -  с оглед неговото разположение до съществуващ в имота трафопост той не отговаря на изисквания на ЗУТ относно сервитутните отстояния, поради което подлежи на премахване и в този смисъл издадената заповед е материално законосъобразна.

За пълнота на изложението и в отговор на представените от жалбоподателката доказателства за предприети действия по узаконяване на строежа, следва да се посочи, че съдът не обсъжда доказателствата и възможността за узаконяване на строежа, тъй като производството по узаконяване на строеж е самостоятелно административно производство пред общинската администрация, което приключва с отделен административен акт, който от своя страна подлежи на самостоятелен съдебен контрол, поради което недопустимо е в хода на съдебния процес по премахване на строежа, въпросът за неговата възможна узаконимост да бъде изследван инцидентно.

В процеса на цялостния съдебен контрол за законосъобразност не се констатираха отменителни основания по смисъла на чл.146 от АПК – заповедта е издадена от компетентен орган, видно от Заповед № 3357/29.11.2013г. на кмета на община Бургас, в предвидената от закона форма, не са допуснати съществени процесуални нарушения, материалният закон е правилно приложен, а заповедта е издадена в съответствие с целта на ЗУТ.   

            На основание горните мотиви жалбата следва да се отхвърли като неоснователна, поради което и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

            ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.А.Р. *** против Заповед № 3418/06.12.2013г. на заместник-кмета на община Бургас.

 

            Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                          СЪДИЯ: