ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 23.06.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и трети юни                        две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 77 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.А.Р., редовно уведомена, се явява лично.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Заместник кмет на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Б. с представено пълномощно, находящо се на лист 33 от делото.

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.Д.Ч..

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Б.: Да се даде ход на делото.  

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

 

         Инж.Т.Д.Ч. - 67г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм заключение, което поддържам.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: От общината дойдоха и направиха оглед на сградата. Процесният строеж, който общината казва, че трябва да премахнем е този, който е на снимката в заключението.

         Извърших ремонта през 2013г. Тогава на мястото на този строеж имаше по-стара постройка, аз само извърших ремонт.

         Вещото лице дойде на място и направи снимки. Нямаме нищо против това, което е написала.

         Онзи ден дойдоха елтехниците и ми казаха, че изграждат някакъв проект и ще преместят трафопоста на около два метра по-напред.

        

         Юрисконсулт Б.: Нямам въпроси към вещото лице.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Във връзка с представеното заключение, искам да направя някои уточнения: защрихованото в зелено е общински имот, а имотът на жалбоподателя е на север от защрихованото. С № 151 е отбелязан общинския имот, а с № 150 - имотът на жалбоподателя. В момента няма разграничение между двата имота. Няма ограда между двата имота, и към южния имот също няма ограда.

         При сервитут  от 2.50м от трафопоста, строежът се намира на по-малко разстояние, но най-основното е, че е изпълнен на общински терен.

 

         Съдът като взе предвид изготвеното експертно заключение на вещото лице

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението по съдебно-техническата експертиза, за чието изготвяне на вещото лице следва да се изплати възнаграждение в размер на 200 лева от внесения депозит.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Представям на съда писмени доказателства. Посочил съм и трима свидетели, които да докажат кога е извършен процесния строеж, както заявихме в предходното съдебно заседание, че оспорваме констатация на административния орган, че сме изпълнили строежа през 2013г., като твърдим, че строежът през 2013г. е само с извършени подобрения по него, но самата сграда е от 1991г., поради което моля съдът да ми даде допълнителна възможност в тази насока.

 

         Юрисконсулт Б.: Считам, че не се налага разпит на свидетели, тъй като е безспорно, че имотът е общински и е отреден за изграждане на трафопост. Жалбоподателят не е собственик на земята. Няма разрешение за строеж от общината за изграждането на постройката, дори същата да се окаже, че е търпима, не се променя нищо, земята е общинска.

 

         Съдът като взе предвид изявлението на юрисконсулт Б., както и като съобрази всички други налични данни по делото, намира, че доказателственото искане  за събиране на гласни доказателствени средства е неоснователно и въз основа на вече събраните по делото писмени доказателства налице е възможност правният спор да бъде решен по същество, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените днес от жалбоподателя писмени доказателства.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на  доказателства.

         Дава ход на делото по същество.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Искаме да се отмени тази заповед, с която кметът разпореди да се премахне къщичката, която сме сложили там.

         Толкова много години строежът ни е бил там. Никой не се обади. Когато решихме нещо красиво да направим, тогава се намесиха. Децата ми вече пораснаха и когато искам нещо красиво да направя за тях, получихме намеса.

         Наясно съм, че там, където съм си направила къщичката, мястото е общинско. Направих искане до кмета да закупя мястото. Това е една стая – отпред е магазин, отзад е склад. Искаме да стане жилищна сграда.

 

         Юрисконсулт Б.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

         Безспорно е, че извършеното строителство е без одобрени проекти,  установен е незаконен строеж по смисъла на ЗУТ, без издадени строителни разрешения и в общински имот, отреден за изграждане на трафопост. Не са спазени отстоянията съгласно заключението на вещото лице от трафопоста. С оглед на това е издадена и заповедта за премахване на постройката.

         Моля да оставите в сила заповедта като законосъобразна.

 

         Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.      

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: