ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 24.03.                                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав

На двадесет и четвърти март                 две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: М.В.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 77 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.А.Р., редовно уведомена, се явява лично.

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Б., която представя пълномощно

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ Р. – Оспорвам заповедта. Поддържам жалбата.

В общината сме подали молба да ни направят проект на строежа, всичко сме направили, каквото е необходимо да узаконим строежа.

Представям документацията за сведение на съда в оригинални екземпляри, като моля да ми дадете възможност за следващото съдебно заседание да ви представя копия.

Имам и проектна документация, която съм подготвил за узаконяване на жилищната сграда, която също представям за сведение на съда.

ЮРИСКОНСУЛТ Б. – Проект има, добре, но в констативния протокол чета, че имотът е общинска собственост, отреден за изграждане на трафопост. Някакви доказателства в тази връзка ще могат ли да се представят.

ЖАЛБОПОДАТЕЛ Р. – Строежът направих през 1993 г., там на мястото се намираше сметището на града. То и сега има сметище, не е близо до нас, аз не позволявам на хората да хвърлят боклуците си. Срещу трафопоста отсреща и сега направиха сметище и никой не взима мерки от Общината да реши този проблем.

ЮРИСКОНСУЛТ Б. – Оспорвам жалбата като неоснователна, тъй като се констатира, че строежът е изграден без разрешение и попада в имот общинска собственост.

Моля да приемете представените доказателства. Готови сме да разгледаме и тези, които жалбоподателя представи. Най-важното в спора е за терена, който фактически не е тяхна собственост и нямат предоставено право на строеж.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка изготвена във връзка с издаване на обжалваната заповед.

 

С оглед предмета на спора, съдът намира за необходимо по делото да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, поради което и на основание чл.171, ал.2, изр.2 от АПК съдът,

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза вещото лице по която, след като се запознае с приложените по делото доказателства, както и след като посети на място процесния строеж, да отговори: дали са налице материално-правните предпоставки по смисъла на §127, ал.1 от ПЗР на ЗУТ за търпимост на строежа, като с оглед твърденията на жалбоподателя, че процесния строеж е изпълнен към 1993г., преценката да се направи към този посочен период. При наличието на техническа възможност вещото лице да посочи и приблизителен период на изграждане на процесния строеж.

Експертизата да се изготви от вещото лице Т.Ч. при депозит от 200 лв., вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ Р. – Посочвам, че отбелязаното в констативния акт, че строителството е започнало през 2013г. е неправилно. През 2013г. заляхме само покрива с бетон, защото беше дървен, стана пожар и беше необходимо да се ремонтира.

 

Съдът, като съобрази, че административният орган в съставения констативен акт №50в/23.11.2013г. е посочил, че строителството е започнало през лятото на 2013г., налице е спор между страните относно периода на изграждане на процесния строеж, който въпрос е правнозначим при решавана на настоящето дело, поради което на жалбоподателя следва да бъде дадена възможност да ангажира доказателства за периода за изграждане на процесния строеж, поради което съдът

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

УКАЗВА на жалбоподателя, най-късно до следващото съдебно заседание да ангажира доказателства, посредством които да се установи периода на изграждане на процесния строеж, като в тази връзка указва, че са допустими всички доказателствени средства.

 

С оглед необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА съдебно заседание на 23.06.2014г. от 13.30ч., за която дата и час страните редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                            СЪДИЯ: