ПРОТОКОЛ

       

Година 2011, 28.02.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и осми февруари                     две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 77 по описа за 2011 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА З.А.Г., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Социално подпомагане” гр.Айтос, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Стоянова, която представя пълномощно.

 

Юрисконсулт СТОЯНОВА: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от юрисконсулт Стоянова, пълномощник на административния орган, към която е приложено решение № 50/22.12.2010г. на Директора на РДСП-гр.Бургас, като с депозираната молба посочва, че е допусната техническа грешка в първоначално приложеното по делото решение № 50.

 

Юрисконсулт СТОЯНОВА: Оспорвам жалбата като неоснователна. Във връзка с докладваната в днешно съдебно заседание молба, моля да приемете приложеното решение, в което е посочено, че на жалбоподателката е отказано отпускане на целева помощ, поради това че не отговаря на условията по чл.10, ал.1, т.6 от Правилника за прилагане на ЗСП.

Други доказателства няма да сочим.

 

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с обжалваната заповед, както и изпратеното с нарочна молба от юрисконсулт Стоянова решение № 50/22.12.2010г..

 

Съдът, като взе предвид изявлението на юрисконсулт Стоянова, че други доказателства няма да бъдат представени, доказателствени искания не се съдържат в депозираната жалба, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Юрисконсулт СТОЯНОВА: На жалбоподателката, която трябва да отговаря на условията по чл.2 от Наредбата, така и на условията на чл.10 и чл.11 от ППЗСП са определени условия на които трябва да отговаря лицето, за да му бъде отпусната помощ. Тези изисквания са в кумулативна зависимост и поради липсата на едно от тях не следва да се отпуска помощта. Госпожата не отговаря на едно от тези условия, тъй като със социалния доклад е констатирано, че същата е извършила прехвърляне на недвижим имот преди подаване на молба-декларацията. Извършването на разпоредителна сделка със собствен недвижим имот е достатъчно да се приеме, че не е налице условието на чл.10, ал.6 от ППЗСП.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: