ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 21.04.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и първи април                                две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Е.

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Ж.Г.                               

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е. 

Административно  дело номер  77 по описа за  2009 година.                     

На именното повикване в  14,15 часа се явиха:

 

Жалбоподателят – „МИТЕКСИМ” ЕООД – гр. Бургас - редовно призован, се представлява от адв. Д. Т.

Ответникът - Директор на Дирекция „ОУИ” – Бургас - редовно призован, се представлява от юк. М.

В залата се явява прокурор Ж.Г. от Окръжна прокуратура – Бургас, който на основание чл. 16 от АПК, предявява искане за встъпване на прокуратурата на Република България  като страна в производството, с оглед защитата на обществения интерес.

 

Съдът като намира искането на прокурора за основателно

О П Р Е Д Е Л И :

КОНСТИТУИРА прокуратурата на Република България  като страна в настоящото производство.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на „Митексим” ЕООД.

 

АДВ. Т.: Поддържам жалбата както и доказателствените искания, които сме направели на л. 4-5 от делото.

 

ЮК. М.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна. Нямам доказателствени искания към момента.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Моля да се приемат доказателствата. Нямам доказателствени искания към момента.

 

С оглед становищата на страните СЪДЪТ намира, че следва да бъде допусната съдебно-счетоводна експертиза със задачите, формулирани от процесуалния представител на дружеството на л. 4 и 5 от делото.

Предвид обема на задачите, тяхната сложност, както и с оглед обстоятелството, че вещото лице следва да извърши проверка в счетоводството на доставчици, които са извън района на действие на Административен съд – гр. Бургас, следва да бъде определен и съответния депозит за извършване на експертизата.

По изложените съображения съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА административната преписка приложена към оспорения ревизионен акт.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза със задачите, формулирани от жалбоподателя на л. 4-5 от делото.

НАЗНАЧАВА вещо лице С.А.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице, в размер на 850 лева, вносими от жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес, по сметка на Административен съд – гр. Бургас.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ. Т.: Какви обстоятелства искате да установявате с доказателствата в т. І ?

ОТГОВОР НА АДВ. Т.: Доказателства в счетоводството на доставчиците, а именно „Елеганс” и „Гимли”. Тези доказателства се намират в ревизионния орган по повод извършена ревизия на задължено лице. Твърдим, че има предходна ревизия по отношение на жалбоподателя и по отношение на доставчика „Гимли” за м. януари 2005 г., а по отношение на доставчика „Елегенс” - за м. септември 2005 г. и независимо че това е признато с решението, последния параграф от решението на   Дирекция „ОУИ” – Бургас, неоснователно те не са били взети предвид при ревизията, която завършва с обжалвания акт. Държим събраните доказателства от предходно производство да бъдат приобщени към настоящото, тъй като доказват релевантни към спора обстоятелства.

 

ЮК. М.: Считам становището на  процесуалния представител на жалбоподателя за неоснователно. Съображенията ми за това са следните: представените документи, цитирани в жалбата са били по друго производство по което ревизионният акт е отменен. Настоящият ревизионен акт, предмет на обжалване по това дело, не е ползвал тези доказателства, а е основан от доказателства, които са в преписката и данъчния кредит е отказан на друго основание. Цитираните документи са извлечение от счетоводни сметки, които би следвало да са налични при жалбоподателя,  както и подаваните справки-декларации, както и протоколите за приемането им. Считам, че наличието, или не на тези доказателства в преписката по делото не би изменила фактическата обстановка и не би доказала нищо повече. В т. І са цитирани  ДАПВ, които не е ясно дали са издавани и на кого точно, не е ясно и дали са издавани ревизионни актове на доставчиците, както и какво биха доказали те.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че исканията са основателни  и моля да ги уважите.

 

АДВ. Т.: Въпросните доказателства по т. І от доказателствените искания се отнасят за доставчика „Елеганс”, те са документи на „Елеганс”, а не на жалбоподателя,  както твърди ревизионния орган. В предходно производство ревизионният акт е бил отменен. При сегашното ревизионно производство ревизионният акт също би бил отменен.

Относно искането в т. І. 2, моля да ми бъдат издадени два броя съдебни удостоверения, въз основа на които да се снабдя с копия от ревизионните актове на данъчните служби, където са били регистрирани съответните доставчици, а именно: НАП – Велико Търново по отношение на „Елегенс” и НАП - София по отношение на „Гимли”.

Относно приключили ревизии за периодите, предмет на настоящото производство съответно за всеки от доставчиците, оттеглям искането си по т. І.3., тъй като се повдигна въпрос за релевантността по т. І.2. Уточнявам при условие, че са налице извършени ревизии на тези доставчици за същите периоди и сделките предмет на оспорване по настоящото производство не са били оспорени по ревизиите срещу тези доставчици, то това е доказателство в полза на жалбоподателя, опровергаващо изводите в ревизионния акт и то доказателство изходящо от ревизионния орган. Щом е признато ДДС при ревизиите на доставчиците, следва да се признае и за ревизираното лице за тези периоди и по тези сделки.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЮК. М.: Цитираното в решението на директора на Дирекция „ОУИ” – Бургас описателно административно производство, което е завършило с отмяна на ревизионния акт от коя година е?

 

ЮК.М.: Няма да е много далечно, но не мога да кажа точно  годината.

 

АДВ.Т.: Може да разполагам с предишното решение на директора на Дирекция „ОУИ” – Бургас и ще го предоставя на съда.

 

С оглед становищата на процесуалните представители на страните, както и с оглед становището на прокурора, съдът намира, че следва да предостави възможност на процесуалния представител на жалбоподателя да докаже твърденията си, като му бъдат издадени поисканите съдебни удостоверения по силата на които да се снабди от съответните териториалните дирекции на НАП с доказателства – ДРА /РА/, ДАПВ по ЗДДС /отменен/, след внасяне на съответната държавна такса от страна на жалбоподателя.

 

АДВ. Т.: Оттеглям искането си по т. І. 1.

 

По отношение на искането формулирано в т. І, съдът намира, че към настоящото дело следва да бъде приложено заверено копие от ревизионен акт № 1780 от 01.04.2008 г. на ТД на НАП – гр. Бургас, ведно със заверени копия от документите описани в т. І от доказателствените искания в жалбата.

По изложените съображения съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДА СЕ ИЗДАДЕ съдебно удостоверение на жалбоподателя, съгласно мотивите изложени по-горе.

ДА СЕ ИЗИСКА от ТД на НАП - гр. Бургас заверено копие от ревизионен акт № 1780 от 01.04.2008 г.

 

АДВ. Т.: Моля за срок да представя решението на Д „ОУИ” за частичната отмяна на цитирания ревизионен акт.

 

ЮК. М.: Нямам доказателствени искания.

 

По искането на адв. Т. съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА 14-дневен срок от днес за представяне на решението на директора на Дирекция „ОУИ” – Бургас.

СЪДЪТ НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.06.2009 година от 14.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК. 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: