ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 16.05.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На шестнадесети май                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 779 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

За ОСПОРВАЩИЯ Областен управител на област Бургас, редовно уведомен, се явява ст. юрисконсулт И., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ - Общински съвет – Поморие, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:         

Производството е образувано по оспорване на Областен управител на област Бургас, обективирано в Заповед № РД-09-12 от 28.03.2017 г., частично на Решение № 469, прието на заседание № 23 на Общински съвет Поморие, проведено на 07.03.2017 г. и отразено в протокол, входиран в Областна администрация Бургас с рег. № 61-00-38/14.03.2017г.

Към делото са приложени административната преписка, по която е издаден оспореният акт, както и други доказателства, които бяха изискани за представяне от ответника.

С писмо от 03.04.2017г. председателят на Общински съвет - Поморие е посочил, че след постъпване на заповедта на областния управител в деловодството на общинския съвет е внесена приложена докладна записка, с която се предлага съвета да оттегли оспорения административен акт, поради което е следвало през месец април да се проведе заседание на Общински съвет - Поморие за това и при положително решение, ще бъде направено искане за прекратяване на съдебното производство.

Вчера постъпи молба от адвокат А.К. – пълномощник на Общински съвет – Поморие, с която същият е представил препис-извлечение от решение № 535/20.04.2017 г., обективирано в Протокол № 25/20.04.2017 г. от 25-то заседание на  Общински съвет – Поморие. Със същото на основание чл. 156 от АПК, общинският съвет е оттеглил решение № 469, обективирано в Протокол № 23/07.03.2017 г., което е било оспорено със заповедта на областния управител, което е предмет на настоящото съдебно производство.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Във връзка с представеното решение № 535/20.04.2017 г., с което е оттеглено оспореното решение № 469 на Общински съвет – Поморие със Заповед № РД-09-12/28.03.2017 г. на Областен управител на област Бургас, не възразявам настоящото производство да бъде прекратено.

 

Съдът предвид установеното обстоятелство, че оспореният в настоящото съдебно производство административен акт е оттеглен от органа – Общински съвет – Поморие и предвид изразеното съгласие от оспорващия -  Областен управител чрез неговия процесуален представител, намери, че следва да се приеме направеното оттегляне на оспорения акт и на основание чл. 159, т. 3 от АПК се прекрати производството по делото.

Предвид горното, съдът

 

        О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА направеното оттегляне на оспореното в настоящото съдебно производство решение № 469 на Общински съвет – Поморие, обективирано в Протокол № 23/07.03.2017 г., което е извършено с Решение № 535/20.04.2017 г. по Протокол № 25/20.04.2017 г. на проведеното 25-то заседание на Общински съвет – Поморие.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 779 по описа на Административен съд - Бургас за 2017 г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок, който за оспорващия тече от днес, а за ответника от съобщаването му.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.16 часа.

       СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: