ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 19.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети май                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 779 по описа за 2015 година

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Т.И.Л., нередовно призован, не се явява, за нея  адвокат Е., с пълномощно от днес.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото вместо физическото лице Т.Л. неправилно е призован ЕТ „ТВЛ 3 Т.Л.”.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Й., с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ Е.: Завявам, че физическото лице Т.Л. е уведомена за днешното съдебно заседание. Ние сме наясно, че ревизионният акт  е съставен на физическото лице, независимо че обект на облагане е било предприятието. Желаем да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: С оглед изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя, считам че не са налице пречки да  се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Т.И.Л. против ревизионен акт № Р-02-1400945-091-01/15.01.2015година на началник сектор Дирекция „Контрол”, възложител на ревизията и главен инспектор по приходите при ТД на НАП-Бургас изменен с решение №99/07.04.2015година на Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас.

 

АДВОКАТ Е.: Поддържам жалбата. Нямаме искания по доказателствата, тъй като считаме, че въпросът е правен. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Да се приеме представената административна преписка. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Е.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да уважите жалбата по изложените в нея доводи и правни съображения. Считам, че сумата  определена като размер на ползване на данъчния кредит от 53 325,66 лева в периода месец януари до март 2003година, включва освен сумата за придобиване на хотел-ресторант,   нощен бар, 3 магазина и разходите по тяхното възстановяване и модернизиране. Включва също така и разходите за обзавеждането на хотел-ресторанта и бара, които разходи не са включени в стойността на сградата, а стойността на сградата органът по приходите е приел за данъчна основа при корекция при ползване на данъчен кредит. Моля да имате предвид, че в общата стойност на сградата се включват освен разходите за нейното придобиване и изграждане  и възстановяване, още разходи за труд, заплати и осигуровки които не носят след себе си право на данъчен кредит.

Моля да имате предвид, че друг състав на Административен съд Бургас, с решение №1215/03.07.2014година постановено по адм.д.№ 471/2014 година по идентичен казус, съобразявайки се с практиката на Върховен административен съд е приел, че корекцията на ползвания данъчен кредит свързана с промяната на Закона за свободна доставка на сграда, която е придобита преди повече от 60 месеца, представлява по своята същност промяна на данъчния режим. Това решение е потвърдено с решение на Върховен административен съд. Изрично нормата на чл.80, ал.1, т.2 от ЗДДС изключва корекцията на ползвания данъчен кредит, когато данъчния режим е променен към момента на ползването и към момента на възникване на данъчната корекция 

Представям писмена защита с подробни съображения която моля да имате предвид при постановяване на съдебния акт.

Моля за присъждане на разноските по делото, за което представям списък за разноските по чл.80 от ГПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Моля да отхвърлите като неоснователна и недоказана жалбата. Изложените от процесуалния представител на жалбоподателя доводи за начина по който е определена корекцията на ползвания  данъчен кредит са неоснователни и голословни, тъй като в хода на ревизионното производство ревизираното лице, въпреки че са поискани доказателства и документи във връзка построяването на сградата, то не е представило такива. В тази връзка административният орган е решил, че на база на  документите, които са в административната преписка и информацията, която се намира в системата на НАП, може правилно да определи корекцията на данъчния кредит, най-малкото, защото няма представени от жалбоподателя доказателства. Подробни съображения освен в ревизионния акт са изложени  и в решението на Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас.

Възразявам по така представения списък за разноските, относно адвокатското възнаграждение. Същото е прекомерно, тъй като делото не е с фактическа и правна сложност и няма извършени никакви  извършени процесуални действия, освен написването на жалба и интересът е 24 000 лева, като минималния размер посочен в Наредбата в случая е на половина от този който е посочил процесуалния представител на жалбоподателя - 1259 лева.

 

АДВОКАТ Е.: Уважаема г-жо административен съдия, относно изложението на колегата, че не са представени счетоводни документи от жалбоподателя, които да послужат за корекция на данъчния кредит, съгласно чл.42 от ЗСч счетоводните документи се съхраняват 5 години, след изтичане на годината за която се отнасят. В случаят данъчният кредит е ползван 2003година и срокът за съхранение е изтекъл на 01.01.2009 година, поради тази причина не са представени, тъй като са унищожени. Освен това въпросът не е свързан с обстоятелството дали ще бъдат представени  счетоводни документи за ползване на данъчен кредит, а какъв е размера  на данъчния кредит за придобиване на ДМА, който следва да бъде коригиран. Аз изрично споменах, че в размерът на данъчния кредит се включва  и оборудването, така както е приел ответника.

По отношение възражението за прекомерност за платено адвокатско възнаграждение, съгласно Наредба 1 на Висшия адвокатски съвет, максималния размер, който може да се договори е 3720 лева, а договореното с доверителя ми е в рамките на този размер и не е налице прекомерност.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: