ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                              дата 04 май 2011 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 04 май 2011 год., 

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело 779  по описа за 2011  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Съдът е сезиран с жалба подадена от Б.С. *** против съставен Акт за административно нарушение № 008367/02.10.2010г., издаден от старши специалист при община Бургас и Наказателно постановление № НП-11604/06.10.2010г. на заместник-кмета на община Бургас, за констатирано административно нарушение по чл.94, ал.3, предл.2 от ЗДвП.

Съдът, след като прецени представените с жалбата писмени доказателства,  както и като взе предвид предмета на оспорване, очертан от жалбоподателя, намира подадената от него жалба за процесуално недопустима за разглеждане пред настоящия съд, поради следните съображения:

Съгласно нормата на чл.128, ал.1 от АПК на административните съдилища са подведомствени всички дела по искания за: 1. издаване, изменение, отмяна или обявяване на нищожност на административни актове; 2. обявяване на нищожност или унищожаване на споразумения по този кодекс; 3. защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията; 4. защита срещу незаконно принудително изпълнение; 5. обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица; 6. обезщетения за вреди от принудително изпълнение; 7. обявяване на нищожност, обезсилване или отмяна на решения, постановени от административните съдилища; 8. установяване неистинността на административни актове по този кодекс. По своята правна природа съставеният акт за установяване на административно нарушение и издаденото наказателно постановление не представляват индивидуални административни актове по смисъла на чл.21, ал.1 от АПК, поради което не могат да бъдат предмет на съдебен контрол за законосъобразност по реда на административното правораздаване, очертано в посочената по-горе правна норма.

Актът за установяване на административно нарушение, съставен по реда на ЗДвП не подлежи като такъв на самостоятелно оспорване, а на съдебен контрол подлежи издаденото въз основа на него наказателно постановление. Видно е, че в случая е издадено Наказателно постановление № НП-11604/06.10.2010г. от заместник-кмета на община Бургас. Същото подлежи на оспорване по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН пред Районен съд – Бургас, поради което настоящата жалба следва да бъде изпратена по подсъдност за разглеждане от Районен съд – Бургас.

Ръководен от горните мотиви и на основание чл.159, т.1 и чл.135, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Б.С. *** против Акт за административно нарушение № 008367/02.10.2010г., издаден от старши специалист при община Бургас и Наказателно постановление № НП-11604/06.10.2010г. на заместник-кмета на община Бургас,

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 779/2001г. по описа на Административен съд – Бургас.

         ИЗПРАЩА делото по подсъдност за разглеждане от Районен съд – Бургас.

 

         Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                   СЪДИЯ: