Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  1086                 от 01.06.2018 г.            град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Бургас, петнадесети състав, на седемнадесети май две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Чавдар Димитров

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря М.В. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 778 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Н.Ц.Ч. с ЕГН ********** с адрес *** против Решение № 16/24.01.2018 г., постановено по НАХД № 1087/2017 г. на Районен съд Царево, с което е потвърдено Наказателно постановление № 49/06.11.2017 г., издадено от Кмета на Община Приморско, с което за нарушение на чл. 3, ал. 4 от Наредба за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда за безопасността на движение на територията на общината (Наредбата) и на основание чл. 3, ал. 7 от Наредбата, на касатора е наложена глоба в размер на 150,00 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен и постановен в нарушение на процесуалните правила и в условията на евентуалност да измени наложения размер на санкцията, като определи такъв към предвидения минимум. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касаторът редовно призован не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация  - Община Приморско, редовно уведомен, не се представлява и не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е частично основателна.

Производството пред Районен съд Царево е образувано по жалба на Н.Ц.Ч. против Наказателно постановление № 49/06.11.2017 г., издадено от Кмета на Община Приморско, с което за нарушение на чл. 3, ал. 4 от Наредбата и на основание чл. 3, ал. 7 от Наредбата, на Ч. е наложена глоба в размер на 150,00 лева. При извършената служебна проверка в рамките на предвидените от закона правомощия, районният съд не е констатирал наличие на процесуални нарушения в производството, които да ограничават правото на защита на жалбоподателя до степен, че да налагат отмяна на наказателното постановление, а отделно от това актът за установяване на административното нарушение е съставен съобразно изискванията на закона и предявен на жалбоподателя, за да се запознае със съдържанието му. Първата инстанция е приела, че нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, са описани ясно както в акта, така и в наказателното постановление, като фактическите констатации се подкрепят от събраните по делото доказателства.

Решението на Районен съд Царево е частично неправилно и следва да се отмени в частта с която се потвърждава НП относно определеното административно наказание.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Настоящата инстанция намира, че съдебното решение не страда от процесуални пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка, която се възприема и от касационния състав на съда.

Съгласно посочената за нарушена норма на чл. 3, ал. 4 от Наредбата, за осигуряване на спокойствието и почивката на гражданите се забранява извършването на рекламна дейност с рекламни автомобили, автобуси или други ППС чрез използване на светлинни и/или звукови сигнали, както и излъчване на рекламни послания чрез звук. От установената в хода на първоинстанционното производство фактическа обстановка безспорно се установява, че касатора Ч., на 13.07.2017 год. около 21.30 часа в гр. Приморско, ул. „Трети март“ с посока на движение изхода на града, управлява лек автомобил „Ситроен“ с рег. № А 7231 ММ, собственост на „Мескрейд“ ЕООД с ЕИК 204083305, като извършва рекламна дейност със звукови сигнали и послания чрез звук от поставена в автомобила тонколона. Извършваната реклама е била на заведението „Маскарад“ в гр. Приморско. Костадинов е управлявал собствения си лек автомобил „Ваз 2105“ с рег. № А 64 12 КТ по алея в парк „Езеро“, до „Чашката“, където е пешеходна зона, обозначена с пътен знак Г15.

По същество касатора не оспорва така установената фактическа обстановка, като единствените му възражения са, че от абревиатурата на нормативния акт (Наредбата) – НООРССГООСОСБДТО за него не може да стане ясно за какво точно е санкциониран. Така заявеното възражение съда намира за неоснователно, доколкото в самата жалба касатора е посочил не само конкретната нарушена норма, но и нейното съдържание.

Без опора в доказателствата е и твърдението за липса на мотиви за наличието на маловажен случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН. Безспорно обществените отношения, които се охраняват с посочената правна норма – общественото спокойствие са от съществено значение, поради което не би могло да се приеме наличието на маловажен случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН.

Независимо от горното, съдът намира, че при определяне на административното наказание, административнонаказващия орган не е съобразил нормата на чл. 12 от ЗАНН. Съгласно текста на санкционната норма на чл. 3, ал. 7 от Наредбата, при нарушение на разпоредбите на предходните алинеи на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50до 200 лева. Видно от така цитираната правна норма, за нарушението осъществено от касатора е предвиден минимум на административното наказание глоба – а именно 50,00 лева. В този смисъл, в оспореното наказателно постановление липсват мотиви, които да обосноват причините, поради които административнонаказващия орган е определил конкретния размер за това нарушение от 150 лева, при предвиден в нормативния акт минимум. Първоинстанционният съд също не е развил мотиви в тази насока, независимо от факта, че е бил сезиран с алтернативно искане за намаляване на размера на наложената глоба.

Предвид горното и като съобрази тежестта на извършеното административно нарушение, личността на нарушителя и липсата на данни за предходно извършени административни нарушения от същия вид, настоящия съдебен състав намира, че целите на наказанието, регламентирани в нормата на чл. 12 от ЗАНН биха се постигнали и с налагане на административно наказание в размер от 50,00 лева.

С оглед горното, решението на първоинстанционния районен съд, в частта с която се потвърждава наказателното постановление относно определеното административно наказание следва да се отмени и вместо него да се постанови друго такова, с което да се измени наложеното административно наказание, като се определи такова в размер от 50,00 лева. 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл.63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТЕНЯ Решение № 16/24.01.2018 г., постановено по НАХД № 1087/2017 г. на Районен съд Царево, в ЧАСТТА му с която е потвърдено Наказателно постановление № 49/06.11.2017 г., издадено от Кмета на Община Приморско относно определеното административно наказание – глоба в размер на 150 лева

И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 49/06.11.2017 г., издадено от Кмета на Община Приморско, в ЧАСТТА му относно определеното административно наказание, като вместо глоба в размер на 150 лева ОПРЕДЕЛЯ административно наказание – глоба в размер на 50 (петдесет) лева.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 16/24.01.2018 г., постановено по НАХД № 1087/2017 г. на Районен съд Царево В ОСТАНАЛАТА МУ ЧАСТ.

 

 Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                 2.