ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 31.05.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На тридесет и първи май                             две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 778 по описа за 2017 година

На именното повикване в 15.20 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Д. М. се явява лично и с процесуален представител адв.Л., с представено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД „ИЗПЪЛЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“ СОФИЯ – редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ.Л.: Да се даде ход на делото.                       

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

          Производството по делото е образувано  по жалба на Д.Д.М., ЕГН **********, с адрес: *** против заповед № Л-754/24.02.2017 година на Главния директор на ГД „Изпъление на наказанията“ град София, с която е наложено дисциплинарно наказание „Порицание“ за срок от ЕДНА година на старши инспектор Д.Д.М.- началник на група /надзорно-охранителна дейност/- І-ва категория в затвора в гр.Бургас

          Указва на страните по повод подадената  жалба следната доказателствена тежест: В тежест на административния орган е да установи наличие на материално-правните предпоставки за издаване на спорната  заповед, както и да докаже спазване на процесуалния ред за провеждане на производството по издаването й.

Отделно от горното съдът напомня на всяка от двете страни на основание чл.170 АПК, че в случай, че се позовават и черпят права от позитивни факти  и обстоятелства, в тежест на позовалата се на  тях страна е да докаже наличието на същите.

          Докладва, че по делото е изпратена пълната административна преписка, съгласно опис, който се намира от лист №2 до лист №4 от кориците на делото.

          Докладва, че по делото с входящ № 5335/26.05.2017 година е постъпил писмен отговор от процесуалния представител на Главния директор на ГД „Изпълнение на наказанията“, ведно с допълнително представени писмени доказателства, изпратени от Затвора Бургас: Заповед № 453 от 14.08.2014 г. за часовите смени, почивките и работното време; списък на постовете при Затвора Бургас, І-ва категория за 2016 година; списък на постовете в ЗО „Строител“ към Затвора гр.Бургас, І-ва категория; списък на постовете в ЗООТ „Житарово“ към затвора Бургас, І-ва категория; ежедневна ведомост за 13.12.2016 година и длъжностна характеристика за длъжността „командир  на отделение“  в  затвор, поправителен дом ІІІ-І категория, неподписана от жалбоподателя.

           АДВ.Л.:Поддържам жалбата, да се приемат писмените доказателства, нямаме възражения.

          Съдът  предвид становището  на процесуалния представител на жалбоподателя,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената административна преписка, както и допълнително представените писмени доказателства с писмен отговор с вх. №5335 от 26.05.17 година.

АДВ.Л.: Моля да приемете писмено становище, като допълнение към жалбата, за да  не утежнявам протокола и с оглед на това, че съдържа данни за постовата дейност на затвора.

Съдът счита, че представеното писмено становище следва да бъде прието, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмено становище от адв.С.Л., процесуален представител на Д.Д.М..

 АДВ.Л.: Други доказателства няма да сочим. Да се приключи събирането на доказателства.

С оглед изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя и като  намери, че делото е изяснено от фактическа  страна, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Л.:Моля да уважите жалбата.Считам, че изложеното катко в жалбата така и в писменото становище доказва липсата на извършено   нарушение, с посочените в жалбата и становището основания. Заповедта на ГД на ГД „ИН“ е необоснована и незаконосъобразна, поради което моля същата да бъде отменена.Моля да осъдите ответната страна да заплати направените по делото съдебно-деловодни разноски, включително и възнаграждение за адвокатска защита,  за което представям списък.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:35  часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: