ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 07.12.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На седми декември                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 778 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 11,30 часа се явиха:

         Жалбоподателят Д.С.Д. - редовно уведомен, се явява лично и с адв. Д. - представя пълномощно.

         За ответника - кмета на Община Поморие - редовно уведомен, се явява адв. Б. с представено пълномощно.

         Заинтересованата страна Е.Г.С. - редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

         Заинтересованата страна С.С.Г. - редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

         Заинтересованата страна М.Л.К. - редовно уведомена, се явява лично.

          За заинтересованата страна Община Поморие - редовно уведомена, се явява адв. Б. с представено пълномощно.

         Явява се вещо лице арх. В.В.А.-Д..

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице с вх. № 10980/29.11.2016 г., което е в срока по чл. 199 ГПК.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. Д.: Поддържаме жалбата. Да се приемат доказателствата. Представям Заповед № РД-16-289/01.06.2004 г. на кмета на Община Поморие - това доказателство го представяме в подкрепа на твърдението на жалбоподателя за липса на лице с улица на имота. Да се изслуша вещото лице.

 

         Адв. Б.: Да се изслуша вещото лице.

 

         Заинтересованата страна К.: Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

Арх. В.В.А.-Д. на **  години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, ведно с приложение към него, които поддържам.

 

         ВЪПРОСИ НА АДВ. Д. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

         ВЪПРОС: По отговора на въпрос 1, какви са площите на неурегулираните ПИ 3097, 2820 и 2821? Потвърждавате ли констатациите в заключителната част?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Да, потвърждавам ги.

 

         ВЪПРОС: Към кои улици съществуващи понастоящем, е лицето им?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Приложила съм подробно с предоставени от общината копия от изменение на ПУП за тази част от територията, както и извадка от основния кадастрален и урегулиран план, като считам, че от тези приложения ясно се вижда местоположението на имотите, границите им и излазите на прилежащи улици. Относно размерите на границите на имотите, за тази информация ми трябва цифров модел от кадастралния план, за да направя точно графично измерване. Може мащабно да се изчисли, но е относително и не е относимо към предмета на спора.

 

         ВЪПРОС: Абзац първи на стр. 6 от заключението, как установихте, че цитираната Заповед № РД-16-979/30.09.2014 г. /Приложение № 5/ на кмета на Община Поморие, засягащо и трите ПИ е влязло в сила? Проверихте ли дали е взето съгласието на всички заинтересовани лица?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Проверих, че няма отмяна на заповедта от съдебна инстанция, има декларация за съгласие да бъде изработен ПУП-ПР за отпадането на УПИ  ХХІV в кв. 121 по плана на гр. Поморие и мога да Ви покажа копия от декларации за съгласие от Д.Д., от М.Л. и от С.Г.. Във връзка с решението по т. 9 от 20.02.2012 г. на ОЕСУТ при Община Поморие по Заявление вх. № ТСУ-350/14.02.2013 г. за разрешение за изработване на ПУП–ПР за УПИ-Х с идентификатор 57491.506.377 по КККР на гр. Поморие в кв. 121 по плана на гр. Поморие. Само тези декларации ми бяха предоставени.

 

         ВЪПРОС: Срещнали ли сте декларация от Е.Г.С.?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Не мога да отговоря на въпроса, не ми е поставен такъв въпрос.

 

         Адв. Д.: По отношение на заповедта, моля, да я предявим на вещото лице.

 

         СЪДЪТ ПРЕДЯВЯВА на вещото лице Заповед № РД-16-289/01.06.2004 г. на кмета на Община Поморие.

 

         Адв. Д.: Запозната ли сте с тази заповед и беше ли Ви предоставена от общината?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Казах, че искам за тези имоти да ми се предоставят всички разработки. Всичко предоставено го разгледах. Тази преписка не ми е била представена и не съм я разгледала. Ако бяхте изредили документация, щях да се съобразя.

 

         Адв. Д.:*** стария план се засяга възможността ни да имаме достъп до улица, съобразно разпоредбата на чл. 19, ал. 1 ЗУТ, тоест въпросът касае законосъобразността на обжалваната заповед. Въпросът ми е: Считате ли, че това право на преминаване, предоставено от общината, с предявената заповед, осигурява необходимото лице на жалбоподателя до улица?

 

         ОТГОВОР: Вътре не се касае за необходимо лице, а за право на преминаване. Касае се за достъп до имот. Считам, че в този участък на улицата, в тези две осови точки, не променя в останалата си част тази улица. Същата не е реализирана и най-вероятно няма да бъде реализирана. Въпросният имот 2820 е междинен през два други имота.

 

         Адв. Д.: По отношение на трети въпрос, с оглед констатацията Ви на стр. 6 от заключението, в отговора на въпроса, че предвижданията по действащия ПУП от 1988 г. не са реализирани, считате ли, че следва да бъде изготвена нова разработка за решение, което да удовлетворява всички собственици?

 

         Адв. Б.: Въпроса няма връзка с процеса.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тъй като ЗУТ разрешава да се процедира разработка за един отделен имот, въпрос на договорка между собствениците на тези имоти е било, дали едновременно да инициират разработката, или поотделно, както се е случило.

 

         Адв. Д.: По въпрос 4, не сте отговорили осигурява ли се с улицата, която се предлага да отпадне с тази заповед, достъп до имота на жалбоподателя и лице, съгласно чл.19, ал. 1, т. 2?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Отговорила съм, но начина на формулиране на отговора – чл. 19 фиксира УПИ, какъвто в случая не се явява поземления имот, собственост на жалбоподателя. В ЗУТ няма регламентирани минимални размери за площ, лице и начин за достъп на улица, само за поземлен имот, съгласно определенията на § 5 ЗУТ.

 

         ВЪПРОС: Във връзка с основанието, на което е издадена процесната заповед, – основанието е посочено в чл. 19, ал. 5 ЗУТ, което касае урегулиране на ПИ в квартал със средно и високо жилищно застрояване. Вие сте посочили, че кв. 115 и до ден днешен продължава да бъде с друго предназначение „УПИ за баня и трафопост”, УПИ ІІ - за винзавод. Има ли основание да бъде прието, че този квартал е за средно жилищно застрояване?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Въпросът е правен. Вписаните конкретно основания, считам, че са на база на приетия вариант от ОЕСУТ като техническа възможност. В конкретния проект е цитирана тази възможност като параметри и начин на застрояване. Дали това може да бъде текст в мотива на заповедта, това е правен въпрос.

 

         Адв. Д.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

         Адв. Б.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

         Заинтересованата страна К.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

         Адв. Д.: Във връзка с отговора на въпрос 2 от експертизата, моля, да задължите ответника да представи заверено копие от преписката по издаване на Заповед № РД-16-979/30.09.2014 г. на кмета на Община Поморие, от която да бъде видно, дали е налице съгласието на всички заинтересовани лица за отпадане на УПИ ХХІV, засягащи всички поземлени имоти със стари номера 2821, 2820 и 3097. Ако такова съгласие липсва, дори на едно заинтересовано лице, това означава, че ПУП на УПИ ХХІV е все още действащ, което прави процесната заповед за изменение на ПУП за ПИ-2821 незаконосъобразна, поради попадането на част от поземления общ имот върху част от имот 2821, което е констатирано от вещото лице на стр. 3 от заключението. Тоест, тази заповед все още не е влязла в сила, тъй като не е обявена на всички заинтересовани лица.  Вещото лице представи декларация-съгласие за други лица, но не и за Е.С..

         Представям протокол от заседание на ОЕСУТ по повод на констатациите на вещото лице по т. 2.4 от Констативно-съобразителната част по отношение на отпадането на УПИ-ХХІV общинска собственост, който попада върху ПИ 2821, 3097 и 2820. В този протокол експертният съвет е констатирал необходимост от предварително съгласие на собствениците на съседните имоти, както и разработването на нов ПУП. Кметът на общината не се е съобразил с това становище. Прието е, че са уведомени всички заинтересовани лица, а ние твърдим обратното.

         Няма да соча други доказателства. Поддържам да се присъединят преписките.

 

Адв. Б.: Направеното искане за задължаване на ответника да представи поисканите от процесуалния представител на жалбоподателя документи са неотносими към спора и е недопустимо това доказателствено искане. Предмет на обжалване е конкретно цитираната заповед на кмета на Община Поморие и поисканите доказателства не касаят нейната законосъобразност. Първо, посочената заповед № РД-16-979/30.09.2014 г. е с гриф на Община Поморие че е   влязла в сила на 24.11.2014 г.. Второ, очевидно на жалбоподателя е известна тази заповед и същата не е била обжалвана в предвидения срок за това. Що се отнася до твърденията, че трето лице не било дало съгласие за процедираното изменение, на първо място недопустимо е предявяването в настоящия процес на чужди права и не следва да се прави от изложения преди малко извод от отговорите на вещото лице, че съгласие от посоченото лице за процедиране на изменението липсват. Най-малкото защото такъв въпрос за изследване на съдържащите се в посочената преписка писмени доказателства не е поставен на вещото лице, поради което и същото към настоящия момент не би могло да отговори категорично за пълния обем на съдържащите се писмени доказателства. По отношение на представения Протокол № 6/20.02.2013 г. на ОЕСУТ, същият е неотносим по изложените вече съображения, тъй като какви констатации е направил ОЕСУТ във връзка с преписката, е без значение, с оглед обстоятелството, че такива изисквания съществуват в ЗУТ.

Нямам  доказателствени искания. Няма да соча нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         РЕПЛИКА на адв. Д.: По отношение на заповедта за общинския имот, същата не е била обявена на жалбоподателя и това може да бъде доказано, ако уважите искането ни да бъде приложена преписката.

 

         Съдът намира, че направеното от процесуалния представител на жалбоподателя искане за представяне на допълнителни доказателства от Община Поморие, както и  искането  по т.ІІІ от молба, вх.№10257 от 08.11.2016 година са неоснователни и следва да се оставят без уважение, тъй като не касаят обстоятелства, относими към предмета на спора.

 

 

 

Ето защо и по доказателствата, съдът

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 650,00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 650 лв. на 07.12.2016 г./.

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на жалбоподателя за представяне от ответника на допълнителни доказателства като неотносими към предмета на спора.

         ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства Заповед № РД-16-289/01.06.2004 г. на Община Поморие, Декларации за съгласие за изработване на ПУП-ПР за отпадането на УПИ ХХІV в кв.221 по плана на гр. Поморие от Д.С.Д., С.С.Г. и В.Л.М., нотариално заверени.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

         Адв. Д.: С оглед събраните по делото доказателства, моля, да отмените обжалваната заповед като незаконосъобразна като вземете предвид подробно изложените аргументи в жалбата. Ще представя писмени бележки в указан от съда срок. Представям списък на разноските, които моля да присъдите в полза на жалбоподателя.

 

         Адв. Б.: Моля да оставите без уважение жалбата като неоснователна и недоказана. Оспореният административен акт е правилен и законосъобразен. Моля за даване на срок за писмени съображения. По отношение на искането за присъждане на направените по делото разноски от жалбоподателя, оспорвам същото като прекомерно.

 

         Заинтересованата страна К.: Моля да потвърдите процесната заповед.

 

         СЪДЪТ ПРЕДОСТАВЯ на страните петдневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12,20 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: