ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 24.06.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и четвърти юни                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 778 по описа за  2015 година.                     

На именното повикване в 11,30 часа се явиха:

         Жалбоподателят Г.П.Т. - редовно уведомен се явява лично и с адв. С. – представя пълномощно.

         Ответникът Директор на ТП на НОИ Бургас - редовно уведомен, се представлява от юк.  Ч. – представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на Г.П.Т. ***, против Решение изх. № 945-2987-4/02.04.2015 г. на директора на ТП на НОИ Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № 560619 от 21.01.2015 г. на ръководителя по пенсионното осигуряване в ТП на НОИ Бургас, с което на основание § 4, ал. 1 ПЗР КСО му е отказано лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.

 

Адв. С.: Поддържам жалбата. Да се приеме административната преписка. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. Ч.: Оспорвам жалбата. Да се приеме административната преписка. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. С.: Уважаема г-жо Председател, моля да уважите жалбата по съображенията изложени в същата. Първо, считаме, че решението е немотивирано, тъй като не става ясно по какъв начин е определен сбора на трудовия стаж. Считаме, че не всички представени от жалбоподателя доказателства, относно трудовия стаж, са били отчетени, тъй като някои са били представени в хода на административната преписка и няма позоваване по тях. Разпоредбата на § 4 от ПЗР на КСО е неприложима, тъй като той е бивш военнослужещ, а същата се отнася за работници по трудови договори.

Моля за отмяна на решението и връщане на преписката за ново произнасяне, с оглед на всички представени доказателства.

 

Юк. Ч.: Моля да оставите жалбата без уважение като неоснователна и недоказана. Доводите в процесното решение се подкрепят от административната преписка,  в която става ясно кой точно стаж на жалбоподателя е зачетен, кой не е зачетен и поради какви причини.

Моля да потвърдите решението на директора на ТП на НОИ Бургас.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: По време на преценката на правото ми на пенсия, оставих телефонния си номер за връзка. В хода на преценката констатирах, че ми липсва стажа от 1 година и 7 месеца като личен асистент на баща ми, който не е записан в трудовата ми книжка. Явих се в отдел „Социално подпомагане” и там ми казаха да отида след една седмица, за да ми издадат УПИ-2 и ми казаха да изкарам персоналния регистър от НОИ. Извадих го и го представих на госпожа П. Затова съм оставил телефон за връзка. На следващия ден поисках г-жа П. да ми помогне и съдейства и влязохме при началника на Пенсионния отдел и тя показа УПИ-2, което носех. Направих и консултация в НОИ  гр. Ямбол и там ми казаха да напиша две писма, едното за това кой стаж не ми е признават и другото за това, че стажът ми е зачетен и не следва да се прилага § 4 от ПЗР на КСО. Направих го. Като земеделски производител се осигурявам, но за ноември  и декември не ми взеха предвид стажа, за да го отчетат в преценката. Според мен, всеки един стаж трябва да се вземе предвид, дори и един ден да е.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: