ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 08.09.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На осми септември                                  две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 778 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М.И., която представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на МП „ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЦЕНТЪР”, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Л., който представя пълномощно.

 

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Юрисконсулт И.: Поддържам сезиращата жалба, както основната, така и допълнителната с наведените в нея доводи за незаконосъобразност на решението на началника на митническия пункт, с което на дружеството, което представлявам е определена нова митническа облагаема стойност, различна от декларираната, определена на база коносамент, а не на база на реално разтоварено количество стока - мазут.

         Моля да задължите административния орган да комплектова административната преписка ведно с намиращите с в нея документи на чужд език, като трябваше да направи това преди съдебното заседание.

 

         Юрисконсулт Л.: Оспорвам подадената жалба. Считам същата за неоснователна.

         Представям и моля да приемете фактура издадена от „ПЕКИ” ООД за извършен превод ведно с извършените легализирани преводи на съдържащите се в административната преписка документи съставени на чужд език, решение на Европейския съд от 06.06.1990г. по Дело С-11/89. В т.5 от решението е посочено в какъв случай договорената и подлежаща на плащане цена между две страни се намалява.

        

         Юрисконсулт И.: Не възразявам да се приемат представените преводи на документи - част от административната преписка, като възразявам да се приеме приложената фактура за извършените преводи. Същата така, както е описано в нея, касае превод на документи по посоченото в процесния случай, но в нея е посочено количество 12, а се представят документи, чието количество е 18 страници. Т.е. абсолютно оспорвам дотолкова, доколкото няма опис на документите и че представената фактура съответства на преводите, които се представиха в днешно съдебно заседание. Във връзка с представеното решение на СЕС, може би е представено за сведение на съда, но считам същото за абсолютно несъотносимо към спора. На стр.1 от същото е посочено, че същото се издава с оглед уеднаквяване на практиката по прилагането на Регламент на Съвета № 1224/80. Този регламент на Съда на Европейския съюз е отменен с приемане на Митническия кодекс, т.е. на Регламент № 2913/92 и Правилника за прилагане на този кодекс, т.е. Регламент № 2454/93. Да не говорим, че в Регламент 1224/80 абсолютно липсват разпоредби аналогични на прилаганата в конкретния случай разпоредба на чл.145, § 2 и § 3 от Регламент № 2454/93 или т.нар. Митнически кодекс. Т.е. митническото законодателство до 1994г. е различно от митническото законодателство даващо възможност за коригиране на митническата облагаема стойност след 1994г., което се урежда с регламент т.нар. Митнически кодекс и Правилник за прилагането.

В тази връзка по-коректно би било да се приложи решение на СЕС по Дело С-230/2008г., където съдът приема, че на облагане подлежат включително и с ДДС само реално разтоварени количества на територията на съответната държава, което решение не е приложено по преписката.

         Други доказателства няма да соча.

 

         Юрисконсулт Л.: Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваното решение, както и представените в днешно съдебно заседание от пълномощника на административния орган писмени доказателства, представляващи легализиран превод на документите съдържащи се в административната преписка, същите съставени на чужд език, както и ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ представеното решение на Съда на Европейския съюз по дело С-11/89 постановено на 06.06.1990г.

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства по делото няма да се ангажират съдът

 

О П РЕ Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.И.: Моля да постановите решение, с което да отмените изцяло обжалваното пред  Вас решение на началника на митническия пункт по съображенията, които подробно сме изложили както в сезиращата жалба, така и такива, които ще представя в подробни писмени бележки, като моля да ни укажете срок за представянето им. Моля да ни присъдите разноските по делото.

 С идентичен спор съдът е сезиран и има влезли в сила близо 36 броя решения, като ВАС споделяйки практиката на СЕС, счита че правилно „Лукойл Нефтохим Бургас” АД определя митническата облагаема стойност въз основа на реално разтоварено количество, а не на база коносамент, както това се извършва от митническия орган, каквото е и процесното дело, абсолютно идентично с делата с вече постановени решения.

 

Юрисконсулт Л.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и да потвърдите  изцяло Решение № 32 8124 от 20.02.2014г. на началника на митнически пункт „Пристанище Бургас Център” като правилно и законосъобразно. Решението е издадено от компетентен орган в законоустановената форма и съдържа всички необходими реквизити. 

Ще представя писмени бележки и моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение и направените съдебно-деловодни разноски.

 

Съдът дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: